புதன்கிழமை 12 டிசம்பர் 2018

பகுதி - 906

By ஹரி கிருஷ்ணன்| DIN | Published: 16th September 2018 12:00 AM

 

‘எப்போதும் திருத்தணிகையில் வாசம் செய்யும் பேறு கிடைக்க வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருத்தணிகைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் என நான்கெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் ஒரு மெல்லொற்றும்  என மூன்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

 

தனத்தன தனத்தந் தனத்தன தனத்தந்

            தனத்தன தனத்தந்                                      தனதான

 

கரிக்குழல் விரித்தும் புறக்கயல் விழித்துங்

                  கரிக்குவ டிணைக்குந்                           தனபாரக்

            கரத்திடு வளைச்சங் கிலிச்சர மொலித்துங்

                  கலைத்துகில் மினுக்யும்                    பணிவாரைத்

தரித்துள மழிக்குங் கவட்டர்க ளிணக்கந்

                  தவிர்த்துன துசித்தங்                           களிகூரத்

             தவக்கடல் குளித்திங் குனக்கடி மையுற்றுன்

                  தலத்தனி லிருக்கும்                            படிபாராய்

புரத்தையு மெரித்தங் கயத்தையு முரித்தொண்

                  பொடிப்பணி யெனப்பன்                       குருநாதா

            புயப்பணி கடப்பந் தொடைச்சிக ரமுற்றின்

                  புகழ்ச்சிய முதத்திண்                           புலவோனே

திரட்பரி கரிக்கும் பொடிப்பட வுணர்க்குந்

                  தெறிப்புற விடுக்குங்                            கதிர்வேலா

            சிறப்பொடு குறப்பெண் களிக்கும்வி சயத்தென்

                   திருத்தணி யிருக்கும்                         பெருமாளே.

 

More from the section

பகுதி - 933
பகுதி - 932
பகுதி - 931
பகுதி - 930
பகுதி - 929