வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
வினைகளைச் சீவும் ஆயுதம்
எனது மேசை மீது அணு பட்டன் உள்ளது