புதன்கிழமை 14 நவம்பர் 2018
வினைகளைச் சீவும் ஆயுதம்
எனது மேசை மீது அணு பட்டன் உள்ளது