வெள்ளிக்கிழமை 16 நவம்பர் 2018

கைது, கையடைவு மற்றும் காவல் வைப்புக் கட்டளை - ஒரு அறிமுகம்!
(Arrest, Custody, Remand)