16 டிசம்பர் 2018
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்