சனிக்கிழமை 22 செப்டம்பர் 2018
5. மூன்றாவது உணவு
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்