வியாழக்கிழமை 22 நவம்பர் 2018
26. காகத்தின் வாரிசு குயில்
25. கடவுள் சோதிப்பான்; கைவிட மாட்டான்!
22. சேவையின்  மகிமை
21. மனதைப் போன்ற ஒரு எதிரி இல்லை, மறந்துவிடாதீர்கள்
20. தாவும் மனக் குரங்கு
19. ஆபத்தில் காப்பான் இறைவன்
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
15 . ஏலம் போகும்  காதல்
13. நன்மைக்கும் தீமைக்குமான  போராட்டம்
12 . கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு