வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
5. டபுள் டெக்கர்
134. கட்டங்களின் துரோகம்
133. உருண்டு போனவை
132. கலவரம்
131. பூர்ணாஹுதி
130. நாயர்
4. ‘சிவசாமி, நீ பிசாசுடா!’
129. மருந்து
128. விட்டகுறை
127. கடத்தல்