சனிக்கிழமை 17 நவம்பர் 2018
13. கஜா!
12. ஸ்டேட்டுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி!
11. தான் ஆட! தன் தசையும் ஆட!
10. இரு! முடி! இருமுடி!!
9. மீடூ! மீடூ! மீடூ!
8. ‘உன் கல்யாணம்டா! டயத்துக்கு வந்துடு!’
7. காது கிழிஞ்சுது போ!
6. சுவாமி அமேசானந்தா!
5. டபுள் டெக்கர்
4. ‘சிவசாமி, நீ பிசாசுடா!’