சனிக்கிழமை 17 நவம்பர் 2018
கொம்பு வச்ச சிங்கம்டா பூஜை ஸ்டில்ஸ்
சீமராஜா
பில்லா பாண்டி
ஆறாம் வேற்றுமை