செவ்வாய்க்கிழமை 13 நவம்பர் 2018
வஞ்சகர் உலகம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு