புதன்கிழமை 14 நவம்பர் 2018
சென்னையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்
விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்