வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
சென்னையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்
விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்