வெள்ளிக்கிழமை 21 செப்டம்பர் 2018
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை
அதிகாரம் - 15. பிறன்இல் விழையாமை 
அதிகாரம் - 13. அடக்கம் உடைமை
அதிகாரம் - 7. புதல்வரைப் பெறுதல்