வியாழக்கிழமை 15 நவம்பர் 2018
வஞ்சகர் உலகம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
கருப்பன் - பிரஸ் மீட் ஸ்டில்ஸ்