புதன்கிழமை 19 செப்டம்பர் 2018
133. உருண்டு போனவை
132. கலவரம்
சின்னத்திரை உதவி இயக்குநர் தீக்குளித்து தற்கொலை! 
131. பூர்ணாஹுதி
130. நாயர்
129. மருந்து
128. விட்டகுறை
127. கடத்தல்
126. களையும் கலை
125. லட்சத்து எட்டு