செவ்வாய்க்கிழமை 25 செப்டம்பர் 2018
அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை 
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
2. பாட்டு ஒன்னு நா பாடட்டுமா..
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை
அதிகாரம் - 17. அழுக்காறாமை
அதிகாரம் - 16. பொறைஉடைமை
அதிகாரம் - 15. பிறன்இல் விழையாமை 
அதிகாரம் - 13. அடக்கம் உடைமை
அதிகாரம் - 10. இனியவை கூறல்
அதிகாரம் - 9. விருந்தோம்பல்