திங்கள்கிழமை 19 நவம்பர் 2018
திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலம் தொடங்கியது