Dinamani - தினந்தோறும் திருப்புகழ் - https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/ https://www.dinamani.com/ RSS Feed from Dinamani en-us Copyright 2016 Dinamani. All rights reserved. 3075084 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 940 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, January 11, 2019 12:00 AM +0530  

‘நினது திருவடிகளைத் தொழவேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருவண்ணாமலைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் என நான்கெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடில், இரண்டு குறில், ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்று என மூன்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்

      தனதனத் தானனத்                  தனதான

 

கறுவமிக் காவியைக் கலகுமக் காலனொத்

         திலகுகட் சேல்களிப்              புடனாடக்

      கருதிமுற் பாடுகட் டளையுடற் பேசியுட்

         களவினிற் காசினுக்              குறவாலுற்

றுறுமலர்ப் பாயலிற் றுயர்விளைத் தூடலுற்

         றுயர்பொருட் கோதியுட்          படுமாதர்

      ஒறுவினைக் கேயுளத் தறிவுகெட் டேனுயிர்ப்

         புணையிணைத் தாள்தனைத்      தொழுவேனோ

மறையெடுத் தோதிவச் சிரமெடுத் தானுமைச்

         செறிதிருக் கோலமுற்            றணைவானும்

      மறைகள்புக் காரெனக் குவடுநெட் டாழிவற்

         றிடஅடற் சூரனைப்               பொரும்வேலா

அறிவுடைத் தாருமற் றுடனுனைப் பாடலுற்

         றருணையிற் கோபுரத்            துறைவோனே

      அடவியிற் றோகைபொற் றடமுலைக் காசையுற்

         றயருமச் சேவகப்                பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/11/பகுதி---940-3075084.html
3073223 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 939 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Thursday, January 10, 2019 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கயல் விழித்தேன் எனை செயல் அழித்தாய் என கணவ கெட்டேன் என பெறு மாது

 

கயல் விழித்தேன்: கண்விழித்தேன்; பெறுமாது: பெற்ற தாய்;

கருது புத்ரா என புதல்வர் அப்பா என கதறிட பாடையில் தலை மீதே

 

 

பயில் குலத்தார் அழ பழைய நட்பார் அழ பறைகள் கொட்டா வர சமனாரும்

 

 

பரிய கை பாசம் விட்டு எறியும் அப்போது எனை பரிகரித்து ஆவியை தர வேணும்

 

பரிய: பருத்த; பரிகரித்து: நீக்கி, நிவர்த்தி செய்து;

அயில் அற சேவல் கைக்கு இனிது உர தோகையுள் அருணையில் கோபுரத்து உறைவோனே

 

அயில்: வேல்; அறச் சேவல்: அறத்தை நிலைநாட்டும் சேவல்;

அமரர் அத்தா சிறு குமரி முத்தா சிவத்து அரிய சொல் பாவலர்க்கு எளியோனே

 

அமரர் அத்தா: தேவர் தலைவா; சிறு குமரி: தேவானை; சிவத்து: சிவனை;

புயல் இளைப்பாறு பொன் சயிலம் மொய் சாரலில் புன மற பாவையை புணர்வோனே

 

புயல் இளைப்பாறு: மேகங்கள் தங்கம்; பொன் சயிலம்: வள்ளி மலை; புன மறப் பாவையை: வேடர் குலத்து வள்ளியை;

பொடிபட பூதரத்தொடு கடல் சூரனை பொரு முழு சேவக பெருமாளே.

 

பூதரம்: மலை—கிரெளஞ்சம்; சேவகப் பெருமாளே: பராக்கிரமம் நிறைந்த பெருமாளே;

கயல்விழித்தேன் எனைச் செயலழித் தாயென கணவகெட்டேனெனப் பெறுமாது... கண்விழித்து உனக்குப் பல சேவைகளைச் செய்த என்னைச் செயலற்றுப் போகச் செய்தாயே என்றும்; கணவனே உன்னை இழந்ததால் அழிந்தேன் என்றும் மனைவி அழவும்;

கருதுபுத்ராஎன புதல்வர் அப்பா எனக் கதறிட பாடையிற் றலைமீதே... ‘நினைவில் நிற்கும் மகனே’ என்று தாயார் அழவும்; மக்கள் ‘அப்பா’ என்று கதறவும்; பாடையின் தலைமாட்டில்,

பயில்குலத்தாரழப் பழையநட்பாரழ பறைகள்கொட்டாவர சமனாரும்... நெருங்கிய சுற்றத்தார்கள் அழவும்; பழைய நண்பர்கள் அழவும்; பறைகளை முழக்கியபடிப் பலர் வரவும்; யமனும்,

பரியகைப் பாசம்விட்டெறியுமப்போது எனைப் பரிகரித்து ஆவியைத் தரவேணும்... பருத்த கையில் உள்ள பாசக் கயிற்றை என்மீது எறிகின்ற சமயத்தில் என்னைக் காத்து, உன் உயிரை ரட்சித்தருள வேண்டும்.

அயில் அறச் சேவல்கைக்கு இனிதர தோகையுற்று அருணையிற் கோபுரத்துறைவோனே...வேலும், அறநெறியைக் காக்கின்ற சேவற்கொடியும் திருக்கரங்களிலே விளங்க, இனிதே மயில்மீது அமர்ந்து திருவண்ணாமலைக் கோபுரத்தில் வீற்றிருப்பவனே!  

அமரர் அத்தா சிறுக் குமரிமுத்தா சிவத்தரியசொற் பாவலர்க்கு எளியோனே... தேவர் தலைவனே! அருமையான சொற்களைக்கொண்டு சிவபெருமானைப் பாடும் புலவர்களுக்கு எளியவனே!

புயல் இளைப்பாறு பொற் சயில மொய்ச் சாரலில் புனமறப் பாவையைப் புணர்வோனே... மேகங்கள் தங்கி ஓய்வெடுக்கின்ற அழகிய வள்ளிமலையின் சாரலில், தினைப்புனம் காத்திருந்த வேடர்குலப் பெண்ணான வள்ளியை அணைத்தவனே!

பொடிபடப் பூதரத்தொடு கடற் சூரனை பொருமுழுச் சேவகப் பெருமாளே.... கிரெளஞ்ச மலையைத் தூளடித்து கடலில் மாமரமாக நின்ற சூரனைப் போரிட்டு அழித்த பராக்கிரமம் வாய்ந்த பெருமாளே!

சுருக்க உரை

வேலையும் சேவற்கொடியையும் ஏந்தி திருக்கரத்தோடு மயில் மீது அமர்ந்து திருவண்ணாமலைக் கோபுரத்தில் வீற்றிருப்பவனே!  தேவர் தலைவனே!  தேவசேனையை மகிழ்பவனே! அருமையான சொற்களைக் கொண்டு சிவபெருமானை பாடும் புலவர்களுக்கு எளியவனே! மேகங்கள் தங்குகின்ற அழகிய வள்ளிமலையின் சாரலிலே தினைப்புனத்தைக் காத்துநின்ற வள்ளியை அணைத்தவனே! கிரெளஞ்ச மலையைத் தூளடித்து, கடலுக்குள் மாமரமாக நின்ற சூரனைப் போரிட்டு அழித்த பராக்கிரம் மிகுந்த பெருமாளே!

‘பலகாலம் கண்விழித்து உனக்குப் பணிவிடைகள் செய்த என்னைக் கலங்கவிட்டுப் பிரிந்த கணவனே!’ என்று மனைவியும்; ‘என் மனத்திலேயே நிற்கின்ற மகனே’ என்று பெற்ற தாயும்; ‘அப்பா’ என்று மக்களும் கதறி அழ; நண்பர்களும் உறவினர்களும் சூழ்ந்திருக்க, பறைகள் முழங்க, யமன் தன் பாசக் கயிற்றை என் மீது வீசும்போது அதை விலக்கி என்னைக் காத்தருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/10/பகுதி--939-3073223.html
3073222 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 938 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, January 9, 2019 12:00 AM +0530  

 

‘யமன் வரும்போது அடியேனைக் காத்தருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருவண்ணாமலைக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் என மூன்று எழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்

      தனதனத் தானனத்                  தனதான

 

கயல்விழித் தேனெனைச் செயலழித் தாயெனக்

         கணவகெட் டேனெனப்           பெறுமாது

      கருதுபுத் ராஎனப் புதல்வரப் பாஎனக்

         கதறிடப் பாடையிற்              றலைமீதே

பயில்குலத் தாரழப் பழையநட் பாரழப்

         பறைகள்கொட் டாவரச்           சமனாரும்

      பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுமப் போதெனைப்

         பரிகரித் தாவியைத்              தரவேணும்

அயிலறச் சேவல்கைக் கினிதரத் தோகையுற்

         றருணையிற் கோபுரத்            துறைவோனே

      அமரரத் தாசிறுக் குமரிமுத் தாசிவத்

         தரியசொற் பாவலர்க்             கெளியோனே

புயலிளைப் பாறுபொற் சயிலமொய்ச் சாரலிற்

         புனமறப் பாவையைப்            புணர்வோனே

      பொடிபடப் பூதரத் தொடுகடற் சூரனைப்

         பொருமுழுச் சேவகப்             பெருமாளே.

 

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/09/பகுதி---938-3073222.html
3069776 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 936 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, January 3, 2019 12:00 AM +0530  

‘உன்னுடைய திருவடியைப் பெறுவதும் ஒருநாளே’ என்றோதும் இந்தப் பாடல் திருத்தணிகைக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 46 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, ஐந்து, ஒன்பது ஆகிய சீர்களிலும்;   இரண்டு, ஆறு, பத்து ஆகிய சீர்களிலும் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் என மூன்றெழுத்துகளும்; மூன்று, ஏழு, பதினொன்று ஆகிய சீர்களிலும்; நான்கு, எட்டு, பன்னிரண்டு ஆகிய சீர்களிலும் நான்கு நான்கு குற்றெழுத்துகளுமாக அமைந்துள்ளன.

தனத்த தத்தன தனதன தனதன       

      தனத்த தத்தன தனதன தனதன

                தனத்த தத்தன தனதன தனதன                                                   தனதான

 

தொடத்து ளக்கிகள் அபகட நினைவிகள்

                        குருட்டு மட்டைகள் குமரிகள் கமரிகள்

                        சுதைச்சி றுக்கிகள் குசலிக ளிசலிகள்                               முழுமோசந்

      துறுத்த மட்டைகள் அசடிகள் கசடிகள்

                        முழுப்பு ரட்டிகள் நழுவிகள் மழுவிகள்

                        துமித்த மித்திரர் விலைமுலை யினவலை              புகுதாமல்

அடைத்த வர்க்கியல் சரசிகள் விரசிகள்

                        தரித்த வித்ரும நிறமென வரவுட

                        னழைத்து சக்கிர கிரிவளை படிகொடு                              விளையாடி

      அவத்தை தத்துவ மழிபட இருளறை

                        விலக்கு வித்தொரு சுடரொளி பரவந   

                   லருட்பு கட்டியு னடியிணை யருளுவ                              தொருநாளே

படைத்த னைத்தையும் வினையுற நடனொடு

                        துடைத்த பத்தினி மரகத சொருபியொர்

            பரத்தி னுச்சியி னடநவி லுமையரு                                   ளிளையோனே

      பகைத்த ரக்கர்கள் யமனுல குறஅமர்

                     தொடுத்த சக்கிர வளைகர மழகியர்

                    படிக்க டத்தையும் வயிறடை நெடியவர்                        மருகோனே

திடுக்கி டக்கட லசுரர்கள் முறிபட

                        கொளுத்தி சைக்கிரி பொடிபட சுடரயில்

                        திருத்தி விட்டொரு நொடியினில் வலம்வரு           மயில்வீரா

      தினைப்பு னத்திரு தனகிரி குமரிநல்

                        குறத்தி முத்தொடு சசிமக ளொடுபுகழ்

                      திருத்த ணிப்பதி மலைமிசை நிலைபெறு                பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/03/பகுதி---936-3069776.html
3069781 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 937 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, January 2, 2019 04:05 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

தொட துளக்கிகள் அ பகட நினைவிகள் குருட்டு 
மட்டைகள்குமரிகள் 
கமரிகள் சுதை சிறுக்கிகள்குசலிகள் 
இசலிகள்முழு மோச

 

துளக்கிகள்: (துளக்குதல்: அசைதல்) நெளிபவர்கள்; அபகட: அ பகட—அ: அந்த; பகட: வஞ்சக; நினைவிகள்: நினைப்புக் கொண்டவர்கள்; குருட்டு மட்டைகள்: அறிவுக்கண் அற்ற மூடர்கள்; கமரிகள்: குற்றம் உள்ளவர்கள்; சுதைச் சிறுக்கிகள்: பிளவுண்ட நிலத்தில் தள்ளுபவர்கள்; குசலிகள்: தந்திரசாலிகள்; இசலிகள்: பிணக்குக் கொள்பவர்கள்;

துறுத்த மட்டைகள்அசடிகள் கசடிகள்
முழுபுரட்டிகள் நழுவிகள்மழுவிகள் துமித்தமித்திரர் விலை முலைஇன வலை புகுதாமல்

 

துறுத்த மட்டைகள்: அடைபட்டுள்ள பயனிலிகள்; அசடிகள்: அசடர்கள்; கசடிகள்: குற்றம் உள்ளவர்கள்; நழுவிகள்: நழுவுபவர்கள்; மழுவிகள்: மழுப்புபவர்கள்; துமித்த: அறுக்கின்ற, துணிக்கின்ற; மித்திரர்: நண்பர்கள்; விலை முலை: தனத்தை விற்பவர்கள்;

அடைத்தவர்க்கு இயல்சரசிகள் விரசிகள் தரித்த வித்ரும நிறம்என வர உடன்  அழைத்து 
சக்கிர கிரிவளை படி கொடுவிளையாடி

 

சரசிகள்: சரசமாடுபவர்கள்; விரசிகள்: துன்பத்தை ஊட்டுபவர்கள்; வித்ரும: பவளம் (போன்ற); நிறம் என: ஒளியைப் போல; சக்கிர கிரி: சக்கரவாள கிரி—அண்டத்தின் எல்லையாக இருக்கும் மலை; வளைபடி: வளைக்கப்பட்ட (சூழப்பட்ட) படி—பூமி;

அவத்தை தத்துவம்அழிபட இருளறை விலக்குவித்து ஒரு சுடர்ஒளி பரவ ந(ல்)ல அருள்புகட்டி உன் அடி இணைஅருளுவது ஒரு நாளே

 

அவத்தை: ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி என்ற மூன்று அவதிகள் (நிலைகள்); இருளறை விலக்குவித்து: (ஆணவம் முதலான மும்மலங்களின்) இருட்டை நீக்கி;

படைத்துஅனைத்தையும் வினைஉற நடனோடு துடைத்த பத்தினி மரகதசொருபி ஓர் பரத்தின்உச்சியில் நடன(ம்)நவில் உமை 
அருள்இளையோனே

 

வினையுற: இயக்கி—காத்து; நடனொடு: நடராஜப் பெருமானோடு; துடைத்த பத்தினி: அழித்த பத்தினி; மரகத சொருபி: பச்சை நிறத்தவள்;

பகைத்த அரக்கர்கள்யமன் உலகு உற அமர் தொடுத்த  சக்கிர வளைகரம் அழகியர் படிகடத்தையும் வயிறுஅடை 
நெடியவர்மருகோனே

 

சக்கிர: சக்கரப் படை; வளை: சங்கு; கரமழகியர்: கரத்தில் ஏந்திய அழகர்; படி: பூமி(யாகிய); கடத்தையும்: பாண்டத்தையும்; வயிறடை: வயிற்றிலே அடக்கும்; நெடியவர்: திருமால்;

கடல் திடுக்கிடஅசுரர்கள்  முறிபட கொளு திசை கிரிபொடிபட சுடர் அயில் திருத்தி விட்டு ஒருநொடியினில் 
வலம் வருமயில் வீரா

 

திசைக்கிரி: எட்டுத் திசைகளிலும் உள்ள எட்டு மலைகள்; சுடர் அயில்: ஒளிர்கின்ற வேல்;

தினை புனத்து இரு தனகிரி குமரி நல் குறத்திமுத்தோடு சசிமகளோடு புகழ் திருத்தணி பதி மலைமிசை 
நிலை பெறு(ம்)பெருமாளே.

 

குறத்தி முத்து: வள்ளி; சரி மகளோடு: இந்திராணியின் மகளான தேவானை;

தொடத் துளக்கிகள் அ(ப்)பகட நினைவிகள் குருட்டு மட்டைகள் குமரிகள் கமரிகள் சுதைச் சிறுக்கிகள் குசலிகள் இசலிகள் முழு மோசம்... தொடும்போது கூசுவதைப் போல நெளிபவர்களும்; வஞ்சகமான எண்ணத்தைக் கொண்டவர்களும்; அறிவற்ற மூடர்களும்; இள மகளிரும்; குற்றம் உள்ளவர்களும்; பிளவுபட்ட பூமியில் தள்ளுபவர்களும்; தந்திரம் நிறைந்தவர்களும்; பிணக்கம் கொள்பவர்களும்; மோசம் நிறைந்த,

துறுத்த மட்டைகள் அசடிகள் கசடிகள் முழுப் புரட்டிகள் நழுவிகள் மழுவிகள் துமித்த மித்திரர் விலை முலை இன வலை புகுதாமல்... பயனற்றவர்களும்; மூடர்களும்; கசடர்களும்; புரட்டு நிறைந்தவர்களும்; நழுவுபவர்களும்; மழுப்புபவர்களும்; பொருளைப் பறிப்பவர்களும்; நண்பர்களைப் போல நடிப்பவர்களும்; மார்பகத்துக்கு விலை பேசுபவர்களுமான பெண்களுடைய வலையில் நான் வீழாமல்;

அடைத்தவர்க்கு இயல் சரசிகள் விரசிகள் தரித்த வித்ரும நிறம் என வர உடன் அழைத்து சக்கிர கிரி வளை படி கொடு விளையாடி... (நற்கதிக்கான பாதையை) அடைத்தவர்களும்; சரசமாடுபவர்களும்; துன்பத்தைத் தருபவர்களும், பவளம் போன்ற ஒளியைப் படைத்தவர்களுமான பெண்களை உடன் அழைத்துக்கொண்டு, சக்கரவாள கிரியால் சூழப்பட்ட இந்த பூமியில் அவர்களோடு வீணே உழலுகின்ற,

அவத்தை தத்துவம் அழிபட இருளறை விலக்குவித்து ஒரு சுடர் ஒளி பரவ ந(ல்)ல அருள் புகட்டி உன் அடி இணை அருளுவது ஒரு நாளே... விழிப்பு, கனவு, சுழுத்தி ஆகிய நிலைகளும் தத்துவ சேட்டைகளும் ஒடுங்கும்படியாக என்னுடைய அறிவீனத்தை நீக்கி, என்னுள்ளே ஞானத்தின் ஒளி பரவ; உன்னுடைய நல்ல திருவருளைப் புகட்டி, உன்னுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் அருளும் நாள் ஒன்று உண்டோ? (உனது திருவடிகளை இப்போதே அருள வேண்டும்.)

படைத்து அனைத்தையும் வினை உற நடனோடு துடைத்த பத்தினி மரகத சொருபி ஓர் பரத்தின் உச்சியில் நடம் நவில் உமை அருள் இளையோனே... எல்லாவற்றையும் படைப்பதையும், அவற்றைத் தொழிற்படுத்திக் காப்பதையும், நடராஜப் பெருமானோடு சேர்ந்து அழிப்பதையும் செய்கின்றவளும்; பச்சை நிறத்தவளும்; ஒப்பற்ற பரவெளியின் உச்சியில் நடனமாடுபவளுமான உமாதேவியார் ஈன்ற இளையவனே!

பகைத்த அரக்கர்கள் யமன் உலகு உற அமர் தொடுத்த சக்கிர வளை கரம் அழகியர் படிக் கடத்தையும் வயிறு அடை நெடியவர் மருகோனே... பகைகொண்டு வந்த அசுரர்கள் யமலோகத்தை அடையும்படியாகப் போரிட்டவரும்; சக்கரத்தையும் சங்கையும் ஏந்திய திருக்கரத்து அழகரும்; பூமியான பாண்டத்தை வயிற்றில் அடக்கியவருமான திருமாலின் மருகனே!

கடல் திடுக்கிட அசுரர்கள் முறிபட கொளுத் திசைக் கிரி பொடிபட சுடர் அயில் திருத்தி விட்டு ஒரு நொடியினில் வலம் வரு மயில் வீரா... கடல் திடுக்கிடவும்; அசுரர்கள் சிதறியோடவும்; எட்டுத் திசைகளிலும் உள்ள மலைகள் பொடியாகவும் கதிர்வேலை வீசி (அண்டத்தை) ஒருநொடியில் வலம் வந்த மயில் வீரனே!

தினைப் புனத்து இரு தன கிரி குமரி நல் குறத்தி முத்தொடு சசி மகளொடு புகழ் திருத்தணிப் பதி மலை மிசை நிலை பெறு(ம்) பெருமாளே....தினைப்புனத்தைக் காத்தவளும்; மலையை ஒத்த மார்பகங்களைக் கொண்டவளும் குறத்தியும் நன்முத்துமான வள்ளியுடனும்;  இந்திராணியின் மகளான தேவாயுடனனும், புகழ்பெற்ற திருத்தணிகை மலையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

உலகம் அனைத்தையும் படைத்தும் காத்தும் நடராசப் பெருமானோடு சேர்ந்து அழித்தும் அருளுபவளும்; மரகத நிறத்தவளும்; ஒப்பற்ற பரவெளியின் உச்சியில் நடனமாடுபவளுமான உமாதேவியின் இளைய மகனே! பகையோடு வந்த அசுரர்கள் யமலோகத்தை அடையும்படியாகப் போரிட்டவரும்; சங்கு சக்கரத்தை ஏந்திய அழகரும்; பூமியாகிய பாண்டத்தைத் தனது வயிற்றிலே அடக்கியவரும் நெடியவருமான திருமாலின் மருகனே!  கடல் திடுக்கிடும்படியாகவும்; அசுரர்கள் சிதறியோடும்படியாகவும் எட்டுத் திசைகளிலுமுள்ள குலபர்வதங்கள் பொடிபடும்படியாகவும் கதிர்வேலை வீசியவனே! உலகை ஒருநொடியில் வலம்வந்த மயில்வீரனே! தினைப்புனத்தைக் காத்தவளும் அழகிய மார்பகத்தைக் கொண்டவளும் குறமங்கையுமான வள்ளியுடனும்; சசிதேவியாகிய இந்திராணியின் மகளான தேவானையுடனும் திருத்தணிகையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

அறிவற்ற மூடர்களும்; கபடிகளும்; தந்திரவாதிகளும்; பிணக்கம் கொள்பவர்களும்; பயனிலிகளும்; குற்றம் நிறைந்தவர்களும்; பொருளைப் பறிக்கின்றவர்களும்; நண்பர்களைபோல நடிக்கின்றவர்களும்; மார்பகத்தை விலைபேசுபவர்களுமான பெண்களுடைய வலையில் நான் வீழாமலும்; (நற்கதிக்கான பாதையை) அடைத்தவர்களும்; சரசமாடுபவர்களும்; துன்பத்தைத் தருபவர்களும், பவளம் போன்ற ஒளியைப் படைத்தவர்களுமான பெண்களை உடன் அழைத்துக்கொண்டு, சக்கரவாள கிரியால் சூழப்பட்ட இந்த பூமியில் அவர்களோடு வீணே உழலுகின்ற என்னுடைய ஜாக்கிரதாதி மலங்களும் தத்துவ சேட்டைகளும் ஆணவ மலமும் நீங்கப் பெற உனது திருவருளை ஊட்டி, உன்னுடைய திருவடிகளை எனக்கு அளிக்கின்ற நாளும் உண்டோ? (உனது திருவடிகளை அடியேனுக்கு இப்போதே அளித்தருள வேண்டும்.)

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/04/பகுதி---937-3069781.html
3069132 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 935 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, January 2, 2019 10:57 AM +0530

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

வட்ட வாள் தன மனைச்சி பால் குதலை மக்கள் தாய் கிழவி பதி நாடு

 

வாள்: ஒளிகொண்ட; மனைச்சி: மனைவி; குதலை: மழலை; பதி: (தனது) ஊர்; நாடு: (தனது) நாடு;

வைத்த தோட்டம் மனை அத்தம் ஈட்டு பொருள் மற்ற கூட்டம் அறிவு அயலாக

 

அத்தம்: செல்வம்; அயலாக: (என்னை விட்டு) நீங்க;

முட்ட ஓட்டி மிக எட்டும் மோட்டு எருமை முட்டர் பூட்டி எனை அழையா முன்

 

மோட்டெருமை: பெரிய எருமை; முட்டர்: மூடர்—யம தூதர்கள்;

முத்தி வீடு அணுக முத்தர் ஆக்க சுருதி(க்குள்) குராக்குள் ஒளிர் இரு கழல் தாராய்

 

சுருதி: வேதத்தினுள்ளும்; குராக்குள்: குரா மலருக்குள்;

பட்ட(ம்) நால் பெரும் மருப்பினால் கர இபத்தின் வாள் பிடியின் மணவாளா

 

பட்டம்: நெற்றிப் பட்டம்; நால்பெரும் மருப்பினால்: நான்கு பெரிய தந்தங்களால் (ஐராவதத்துக்கு நான்கு தந்தங்கள்); கர: துதிக்கை; இபத்தின்: யானையின்; வாள் பிடியின்: ஒளிபொருந்திய பெண்யானை(யாகிய தேவானை)யின்;

பச்சை வேய் பணவை கொச்சை வேட்டுவர் பதிச்சி தோள் புணர் தணியில் வேளே

 

வேய்: மூங்கில்; பணவை: பரண்; கொச்சை: குழறலான பேச்சு—குதலை; வேட்டுவர் பதிச்சி: வேடர்களின் ஊரிலிருந்தவள்—வள்ளி;

எட்டு(ம்) நால் கர ஒருத்தல் மா திகிரி எட்டுமா குலைய எறி வேலா

 

 நால்கர: தொங்குகின்ற கரம், துதிக்கை; ஒருத்தல்: யானை; மா திகிரி: பெரிய மலைகள்;

எத்திடார்க்கு அரிய முத்த பா தமிழ் கொண்டு எத்தினார்க்கு எளிய பெருமாளே.

 

எத்திடார்க்கு: ஏத்திடாருக்கு—போற்றாதவர்களுக்கு; முத்த: பாசங்களிலிருந்து நீங்கியவனே; எத்தினார்க்கு: போற்றியவர்களுக்கு;

வட்ட வாள் தன மனைச்சி பால் குதலை மக்கள் தாய்க் கிழவி பதி நாடு... வட்டமாகவும் ஒளிகொண்டதாகவும் உள்ள மார்பகத்தைக் கொண்ட மனைவியும்; அவளிடத்தில் பெற்ற மழலைச்சொல் பேசுகின்ற மக்களும்; எனது தாயும்; எனது ஊரும்; எனது நாடும்;

வைத்த தோட்டம் மனை அத்தம் ஈட்டு பொருள் மற்ற கூட்டம் அறிவு அயலாக... என்னுடைய தோட்டமும் வீடும் செல்வமும் சம்பாதித்த பொருளும் மற்றும் உறவுக் கூட்டமும் என்னுடைய அறிவும் (என எல்லாமும்) என்னைவிட்டு நீங்க;

முட்ட ஓட்டி மிக எட்டும் மோட்டு எருமை முட்டர் பூட்டி எனை அழையா முன்... நன்றாக ஓட்டப்பட்டு மிகவும் நெருங்கி வருகின்ற பெரிய எருமையின் மீதமர்ந்து வருகின்ற மூடர்களான யமதூதர்கள் என்னை (பாசக்கயிற்றால்) கட்டி இழுத்துச்செல்வதன் முன்னால்,

முத்தி வீடு அணுக முத்தர் ஆக்க சுருதி(க்குள்) குராக்குள் ஒளிர் இரு கழல் தாராய்... அடியேன் முக்தியாகிய வீட்டை அடைவதற்காகவும்; என்னை முத்தனாக்குவதற்காகவும்; வேதத்தினுள்ளும் குரவ மலர்களுக்குள்ளும் ஒளிர்கின்ற உன்னுடைய திருக்கழல்கள் இரண்டையும் தந்தருள வேண்டும்.

பட்ட(ம்) நால் பெரும் மருப்பினால் கர இபத்தின் வாள் பிடியின் மணவாளா... நெற்றிப் பட்டத்தையும்; நான்கு பெரிய தந்தங்களையும்; தொங்குகின்ற துதிக்கையையும் உடைய (ஐராவதம் என்னும்) யானை வளர்த்தவளும்; ஒளிபொருந்திய பெண் யானையைப் போன்ற (நடையை உடைவளுமான) தேவானையில் மணாளனே!

பச்சை வேய்ப் பணவை கொச்சை வேட்டுவர் பதிச்சி தோள் புணர் தணியில் வேளே... பச்சை மூங்கிலால் அமைக்கப்பட்ட பரண்மீது நின்று (தினைப்புனத்தைக் காத்தவளும்) குழறிப் பேசும் மழலைச் சொல்லை உடையவளும் வேடர் குலத்தவளுமான வள்ளியின் தோளை அணைத்தவனே!  திருத்தணிகையின் தலைவனே!

எட்டு(ம்) நால் கர ஒருத்தல் மாத் திகிரி எட்டும் மாக் குலைய எறி வேலா... தொங்குகின்ற எட்டுத் துதிக்கைகளை உடைய அஷ்டதிக் கஜங்களும்; குலபர்வதங்கள் எட்டும் நடுங்கும்படியாக வேலை எறிந்தவனே!

எத்திடார்க்கு அரிய முத்த பாத் தமிழ் கொண்டு எத்தினார்க்கு எளிய பெருமாளே.... உன்னைப் போற்றாதவர்களுக்கு அரியவனே! முத்தனே!  தமிழ்ப் பாக்களால் உன்னைப் போற்றுபவர்களுக்கு எளிய பெருமாளே!

சுருக்க உரை

நெற்றிப் பட்டத்தையும் நான்கு பெரிய தந்தங்களையும் தொங்குகின்ற துதிக்கையையும் உடைய ஐராவதம் வளர்த்தவளும்; பெண்யானையைப் போன்ற மதர்த்த நடையைக் கொண்டவளுமான தேவானையின் மணாளனே!  பச்சை மூங்கில்களால் அமைக்கப்பட்ட பரணின் மீது நின்றுகொண்டு தினைப்புனத்தைக் காத்தவளும் வேடர் குலத்தவளும்; மழலைப் பேச்சைக் கொண்டவளுமான வள்ளியின் தோளை அணைத்தவனே! குலகிரியான எட்டு மலைகளும்; தொங்குகின்ற துதிக்கையை உடைய எண்திசை யானைகளும் நடுங்கும்படியாக வேலை எறிந்தவனே!  போற்றாதவர்களுக்கு அரியவனே! முக்தனே! தமிழ்ப் பாக்களால் போற்றுபவர்களுக்கு எளிய பெருமாளே!

வட்டமான மார்பகத்தை உடைய மனைவி; அவளிடத்திலே பெற்ற மதலை; வயதான தாய்; எனது ஊர்; எனது நாடு; என்னுடைய தோட்டம்; என்னுடைய வீடு; செல்வம்; நான் சேர்த்த பொருள்; என்னுடைய உறவினர்கள்; என்னுடைய அறிவு என்று எல்லாமும் என்னைவிட்டு நீங்கிப் போகும்படியாக,

நன்றாகச் செலுத்தப்பட்ட எருமைக் கிடாக்களின் மீதேறி மூடர்களான யமதூதர்கள் பாசக் கயிற்றை வீசி என்னை இழுத்துச் செல்வதன் முன்பாக அடியேன் முக்தியாகிய வீட்டை அடையும்படியாகவும்;  முக்தனாக ஆகும்படியாகவும், வேதங்களினுள்ளும் குரா மலர்களுக்குள்ளும் ஒளிர்கின்ற உன்னுடைய இரண்டு திருப்பாதங்களையும் தந்தருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/02/பகுதி---93-3069132.html
3069130 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 934 ஹரி கிருஷ்ணன் Tuesday, January 1, 2019 01:07 PM +0530  

‘உன்னுடைய திருவடியைத் தந்தருள வேண்டும்’  என்று கோரும் இப்பாடல் திருத்தணிகைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 22 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குறில், ஒரு நெடில், இரண்டு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்று என மூன்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளுமாக அமைந்துள்ளது.

தத்தனாத் தனன தத்தனாத் தனன

      தத்தனாத் தனன                    தனதான

 

வட்டவாட் டனம னைச்சிபாற் குதலை

         மக்கள்தாய்க் கிழவி              பதிநாடு

      வைத்ததோட் டமனை யத்தமீட் டுபொருள்

         மற்றகூட் டமறி                  வயலாக

முட்டவோட் டிமிக வெட்டுமோட் டெருமை

         முட்டர்பூட் டியெனை             யழையாமுன்

      முத்திவீட் டணுக முத்தராக் கசுரு

         திக்குராக் கொளிரு               கழல்தாராய்

பட்டநாற் பெரும ருப்பினாற் கரஇ

         பத்தின்வாட் பிடியின்             மணவாளா

      பச்சைவேய்ப் பணவை கொச்சைவேட் டுவர்ப

         திச்சிதோட் புணர்த               ணியில்வேளே

எட்டுநாற் கரவொ ருத்தல்மால் திகிரி

         யெட்டுமாக் குலைய             எறிவேலா

      எத்திடார்க் கரிய முத்தபாத் தமிழ்கொ

         டெத்தினார்க் கெளிய             பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2019/jan/01/பகுதி---934-3069130.html
3030774 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 933 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, October 31, 2018 04:17 PM +0530

 

 

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

சாந்தம் இல் மோக எரி காந்தி அவா அனிலம் மூண்டு அவியாத சமய விரோத

 

சாந்தம் இல்: அடங்காத; மோக எரி: மோகம் என்னும் தீ; காந்தி: (காந்துதல்) வருத்துதல்; அவா: ஆசை; அனிலம்:  காற்று; அவியாத: தணியாத;

சாம் கலை வாரிதியை நீந்த ஒணாது உலகர் தாம் துணையாவர் என மடவார் மேல்

 

சாம்: சாகும், அழியும்; கலை வாரிதியை: கலையாகிய கடலை;

ஏந்து இள வார் முளரி சாந்து அணி மார்பினொடு தோய்ந்து உருகா அறிவு தடுமாறி

 

முளரி: தாமரை மொட்டு; உருகா: உருகி;

ஏங்கிட ஆருயிரை வாங்கிய காலன் வசம் யான் தனி போய் விடுவது இயல்போ தான்

 

இயல்போதான்: நீதியோ, தகுமோ;

காந்தளில் ஆன கர மான் தரு கான மயில் காந்த விசாக சரவண வேளே

 

மான்தரு கான மயில்: மான் பெற்றவளான வள்ளி; காந்த: மணாளனே;

காண் தகு தேவர் பதி ஆண்டவனே சுருதி ஆண்டகையே இபம் மின் மணவாளா

 

காண்டகு: காணத் தகுந்த, அழகிய; இபம்: யானை (வளர்த்த); மின்: மின்னற்கொடி போன்றவரான தேவானை;

வேந்த குமார குக சேந்த மயூர வட வேங்கட மா மலையில் உறைவோனே

 

சேந்த: முருகனே; மயூர: மயில் வாகனனே;

வேண்டிய போது அடியர் வேண்டிய போகம் அது வேண்ட வெறாது உதவு(ம்) பெருமாளே.

 

 

சாந்தமில் மோக எரி காந்தி அவாவனில மூண்டு அவியாத சமயவிரோத... தணியாத மோகம் என்னும் தீ மூண்டு வருத்த; ஆசையாகிய பெருங் காற்று வீச; எப்போதும் அடங்காததாகிய சமய விரோதம் என்னும்,

சாங்கலை வாரிதியை நீந்தவொணாது உலகர் தாந்துணை யாவரென... அழியப்போகும் சாத்திரமாகிய கடலை நீந்தமுடியாமல் போய்; உலகத்தவரே (மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தாரே) துணையாவார்கள் என்று நம்பிக்கொண்டு,

மடவார் மேல் ஏந்திள வார்முளரி சாந்தணி மார்பினொடு தோய்ந்து உருகா அறிவு தடுமாறி ஏங்கிட... மார்புக் கச்சையை அணிந்துள்ள பெண்களுடைய தாமரை மொட்டைப் போன்றதும் சந்தனக் கலவையைப் பூசியதுமான மார்புகளில் தோய்ந்து, மனமுருகி, அறிவுத் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு,

ஆருயிரை வாங்கிய காலன்வசம் யான்தனி போய்விடுவது இயல்போதான்... அடியேனுடைய உயிரைக் கவர்ந்து செல்கின்ற காலனிடத்தில் வசப்பட்டு, துணைக்கு ஒருவருமின்றித் தனியாக நான் யமலோகத்துக்குச் செல்வதுததான் இயல்போ? (தகுதியோ, முறையோ) – (அவ்வாறு யமன் வசப்படுவதைத் தவிர்த்தருள வேண்டும்.)

காந்தளின் ஆனகர மான்தரு கானமயில் காந்த விசாக சரவணவேளே... காந்தள் மலரைப் போன்ற விரல்களை உடைய கரத்தவளும்; காட்டிலே மானின் இடத்திலேருந்து தோன்றியவளுமான வள்ளியம்மையயின் மணாளனே! விசாகனே! சரவணனே!

காண்டகு தேவர்பதி யாண்டவனே சுருதி யாண்டகையே இபமின் மணவாளா... காண்பதற்கு இனிதான தேவலோகத்தை ஆண்டவனே!  வேதங்களாலே துதிக்கப்படுகின்ற மா வீரனே!  யானையால் வளர்க்கப்பட்ட தேவானையின் துணைவனே!

வேந்த குமார குக சேந்த மயூர வட வேங்கட மாமலையில் உறைவோனே... வேந்தனே! என்றும் இளமையானவனே! குகனே! சேந்தனே! வடக்கே உள்ள திருவேங்கட மலையில் வீற்றிருப்பவனே!

வேண்டிய போதடியர் வேண்டிய போகமது வேண்ட வெறாது உதவு பெருமாளே.... அடியார் வேண்டிய போதெல்லாம் அவர்கள் வேண்டுகின்றனவற்றை எல்லாம் சுளிக்காமல் அவர்களுக்குத் தந்தருள்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

காந்தள் மலரைப் போன்ற விரல்களை உடையவளும்; மான் ஈன்றளுமான வள்ளியின் மணாளனே!  ஐராவதமாகிய யானை வளர்த்த தேவானையின் துணைவனே!  வேந்தனே! குமாரனே! குகனே! சேந்தனே!  வடக்கிலுள்ள திருவேங்கட மலையில் வீற்றிருப்பவனே!  அடியார் வேண்டுகின்ற போகங்களையெல்லாம் அவர்கள் வேண்டுகின்ற போதெல்லாம் சலிக்காமல் வழங்கியருள்கின்ற பெருமாளே!

தணியாத மோகம் என்னும் தீ மூண்டு வருத்தவும்; அப்போது ஆசை என்னும் பெருங்காற்றும் வீசவும்; எப்போதும் தணியாததான சமயவாதங்களுக்கானதும் அழிந்து போவதுமான சாத்திரங்களின் கடலை நீந்திக் கடக்க முடியாமல்; மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தார் என்று இவர்களே துணையாவார்கள் என கருதிக்கொண்டும்; பெண்களுடைய இளமையானதும் சந்தனம் பூசியதுமான மார்பகங்களில் மனம் உருகி, அறிவு தடுமாற்றம் அடைந்து, யமன் என் உயிரைக் கொண்டு செல்ல வரும்போது, நான் துணைக்கு எவரும் இல்லாமல் தவிப்பது முறையோ? (அடியேன் யமன்வசப்படாதபடி அருள வேண்டும்.)

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/nov/01/பகுதி---933-3030774.html
3030737 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 932 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, October 31, 2018 11:54 AM +0530

 

‘காலன் எனை அணுகாமல் காத்தருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் வடவேங்கடத்துக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) மெல்லொற்றும் என மூன்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் மூன்று குறிலுமாய் நான்கெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தாந்தன தானதன தாந்தன தானதன

      தாந்தன தானதன                   தனதான

 

சாந்தமில் மோகவெரி காந்திய வாவனில

         மூண்டவி யாதசம               யவிரோத

      சாங்கலை வாரிதியை நீந்தவொ ணாதுலகர்

         தாந்துணை யாவரென            மடவார்மேல்

ஏந்திள வார்முளரி சாந்தணி மார்பினொடு

         தோய்ந்துரு காவறிவு             தடுமாறி

      ஏங்கிட ஆருயிரை வாங்கிய காலன்வசம்

         யான்தனி போய்விடுவ           தியல்போதான்

காந்தளி னானகர மான்தரு கானமயில்

         காந்தவி சாகசர                  வணவேளே

      காண்டகு தேவர்பதி யாண்டவ னேசுருதி

         யாண்டகை யேயிபமின்          மணவாளா

வேந்தகு மாரகுக சேந்தம யூரவட

         வேங்கட மாமலையி             லுறைவோனே

      வேண்டிய போதடியர் வேண்டிய போகமது

         வேண்டவெ றாதுதவு             பெருமாளே.

 

 
]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/31/பகுதி---932-3030737.html
3029413 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 931 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Tuesday, October 30, 2018 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

நிறை மதி முகம் எனும் ஒளியாலே

 

 

நெறி விழி கணை எனு(ம்) நிகராலே

 

 

உறவு கொள் மடவர்கள் உறவு ஆமோ

 

 

உன திருவடி இனி அருள்வாயே

 

 

மறை பயில் அரி திரு மருகோனே

 

 

மருவலர் அசுரர்கள் குலகாலா

 

மருவலர்: பகைவர்கள்;

குற மகள் தனை மணம் அருள்வோனே

 

 

குருமலை மருவிய பெருமாளே.

 

குருமலை: சுவாமி மலை;

நிறைமதி முகமெனும் ஒளியாலே... முழுமதியை ஒத்த முகத்தின் பிரகாசத்தாலும்;

நெறிவிழி கணையெனு நிகராலே... வழிகாட்டுகிற கண்கள் என்னும் அம்புகள் செய்கின்ற போராலும்;

உறவுகொள் மடவர்கள் உறவாமோ... உறவு கொண்டாடுகின்ற பெண்களுடைய உறவு தகுமோ?

உனதிரு வடியினி யருள்வாயே... இனியேனும் உன்னிரு திருவடிகளைத் தந்தருள வேண்டும்.

மறைபயி லரிதிரு மருகோனே... வேதங்களில் விளங்குகின்ற திருமாலுக்கும் இலக்குமிக்கம் மருகனே!

மருவல ரசுரர்கள் குலகாலா... பகைவர்களாகிய அசுரர்களின் குலத்துக்குக் காலனாக விளங்குபவனே!

குறமகள் தனை மண மருள்வோனே... குறமகளான வள்ளியை மணமுடித்தவனே!

குருமலை மருவிய பெருமாளே.... சுவாமிமலையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

வேதங்களில் பயில்கின்ற திருமாலின் மருகனே! பகைவர்களான அசுரர்களுடைய குலத்துக்கு யமனாக விளங்குபவனே!  குறமகளான வள்ளியை மணமுடித்தவனே! சுவாமி மலையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

பூரண சந்திரனைப் போன்ற முகத்தின் ஒளியாலும்; வழிகாட்டுகின்ற கண்களாகிய அம்புகள் விளைக்கின்ற போராலும் என்னோடு உறவாடவரும் பெண்களுடைய தொடர்பு முறையானதோ? இத்தகைய தீவினைகள் அறும்படியாக உன்னுடைய திருவடிகளைத் தந்தருள வேண்டும்.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/30/பகுதி---931-3029413.html
3029410 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 930 ஹரி கிருஷ்ணன் Monday, October 29, 2018 12:07 PM +0530  

‘உனது திருவடிகளைத் தந்தருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் சுவாமிமலைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 24 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, இரண்டு, நான்கு, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு நான்கு குற்றெழுத்துகளும்; மூன்று, ஆறு ஆகிய தொங்கல் சீர்களில் இரண்டு குற்றெழுத்தும் இரண்டு நெடிலுமாய் நான்கெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதன தனதன                           தனதான

 

நிறைமதி முகமெனு                      மொளியாலே

      நெறிவிழி கணையெனு              நிகராலே  

உறவுகொள் மடவர்க                      ளுறவாமோ

      உனதிரு வடியினி                   யருள்வாயே

மறைபயி லரிதிரு                         மருகோனே

      மருவல ரசுரர்கள்                   குலகாலா

குறமகள் தனைமண                      மருள்வோனே

      குருமலை மருவிய                 பெருமாளே

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/29/பகுதி---930-3029410.html
3025489 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 929 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Wednesday, October 24, 2018 12:00 AM +0530

 

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

நினைத்தது எத்தனையில் தவறாமல்

எத்தனையில்: எல்லா வகையிலும்;

நிலைத்த புத்தி தனை பிரியாமல் 

 

 

கனத்த தத்துவம் உற்று அழியாமல்

கனத்த: பெருமை வாய்ந்த;

கதித்த நித்திய சித்த(ம்) அருள்வாயே

 

சித்தருள்வாயே: சித்தத்தை அருள்வாயே;

மனித்தர் பத்தர் தமக்கு எளியோனே

 

மதித்த முத்தமிழில் பெரியோனே

 

 

செனித்த புத்திரரில் சிறியோனே

செனித்த: உதித்த; (சிவகுமாரர்கள், விநாயகன், வீரபத்திரன், பைரவன், முருகன் என நால்வர். இவர்களில் இளையவன் முருகன் என்பது கருத்து.)

திருத்தணி பதியில் பெருமாளே.

 

 

நினைத்தது எத்தனையில் தவறாமல்... நினைத்தது சற்றும் மாறாமல் அப்படியே கைகூடும்படியாகவும்;

நிலைத்த புத்திதனைப் பிரியாமல்... நிலையான புத்தி என்னைப் பிரியாமல் இருக்கும்படியாகவும்; (என் புத்தி எப்போதும் ஒருவழியில் நிலைத்திருக்கவும்;)

கனத்த தத்துவம் உற்றழியாமல்... பெருமை வாய்ந்தனவாகிய (முப்பத்தாறு) தத்துவங்களைக் கடந்த நிலையை அடியேன் அடைந்து அதனாலே அழியாமல் இருக்கும்படியாகவும்;

கதித்த நித்தியசித்தருள்வாயே...வெளிப்படுவதும் நிரந்தரமானதுமான அறிவை அளித்தருள வேண்டும்.

மனித்தர் பத்தர்தமக்கு எளியோனே... மனிதர்களுக்குள்ளே பக்தி நிறைந்தவர்களுக்கு எளியவனே!

மதித்த முத்தமிழில் பெரியோனே... மதிக்கப்படுகின்ற முத்தமிழில் சிறந்தவனே!

செனித்த புத்திரரிற் சிறியோனே... சிவனாரிடத்தில் தோன்றிய நான்கு குமாரர்களில் இளையவனே!

(சிவகுமாரர்கள், விநாயகன், வீரபத்திரன், பைரவன், முருகன் என நால்வர்.)

திருத்தணிப்பதியிற் பெருமாளே.... திருத்தணிப் பதியிலே வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

மனிதர்களுக்குள் பக்தர்களுக்கு எளிவயனே!  மதிக்கப்படும் முத்தமிழில் சிறந்தவனே!  சிவகுமாரர்களுள் இளையவனே!  திருத்தணியில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

நினைத்தது எல்லாம் நினைத்தபடி கைகூடுவதற்காகவும்; நிலையான புத்தி என்னைவிட்டு அகலாகமல் இருப்பதற்காகவும்; அடியேன் உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து அதன் பயனாக முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்த நிலையை அடைந்து நிலையான அறிவைப் பெறும் நிலையை அடைவதற்காகவும் சாசுவதமான அறிவை அளித்தருள வேண்டும்.

 
 
 
]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/24/பகுதி---929-3025489.html
3025487 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 928 ஹரி கிருஷ்ணன் Tuesday, October 23, 2018 11:20 AM +0530  

‘சாசுவதமான அறிவை அளித்தருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருத்தணிகைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 22 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக மூன்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் இரண்டு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக நான்கெழுத்துகளும்; மூன்றும் ஆறுமாக உள்ள தொங்கல் சீர்களில் இரண்டு குறிலும் இரண்டு நெடிலுமாக அமைந்துள்ளன. தொங்கல் சீரில் நெடிலெழுத்தின் அமைப்பு மாறி வரலாம்.

தனத்த தத்ததனத்                         தனதானா

 

நினைத்த தெத்தனையிற்                  றவராமல்       

      நிலைத்த புத்திதனைப்               பிரியாமற்   

கனத்த தத்துவமுற்                       றழியாமற்   

      கதித்த நித்தியசித்                   தருள்வாயே

மனித்தர் பத்தர்தமக்                       கெளியொனே   

      மதித்த முத்தமிழிற்                 பெரியோனே   

செனித்த புத்திரரிற்                        சிறியோனே   

      திருத்த ணிப்பதியிற்                 பெருமாளே.

 

 
 
]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/23/பகுதி---928-3025487.html
3016958 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 927 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Wednesday, October 10, 2018 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

ஒரு பொழுதும் இரு சரண(ம்) நேசத்தே வைத்து உணரேனே

 

 

உனது பழநி மலை எனும் ஊரை சேவித்து அறியேனே

 

 

பெரு புவியில் உயர்வு அரிய வாழ்வை தீர குறியேனே

 

 

பிறவி அற நினைகுவன் என் ஆசை பாடை தவிரேனோ

 

ஆசைப்பாடை: ஆசைப்பாட்டை—ஆசையை;

துரிதம் இடு நிருதர் புர சூறை கார பெருமாளே

 

துரிதம் இடு: கலக்கத்தைத் தரும்

தொழுது வழி படும் அடியர் காவல் கார பெருமாளே

 

 

விருது கவி விதரண விநோத கார பெருமாளே

 

விதரண: தயாள;

விறல் மறவர் சிறுமி திரு வேளை கார பெருமாளே.

 

 

ஒருபொழுதும் இருசரண நேசத் தேவைத்து உணரேனே... ஒருவேளைகூட உன்னுடைய திருவடிகளில் நேசத்தை வைத்து அறிந்தவனல்லன்;

உனது பழநி மலையெனும் ஊரை சேவித் தறியேனே... உன்னுடைய பழநிமலையாகிய தலத்தை வணங்கி அறிந்தவனல்லன்;

பெருபுவியில் உயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக் குறியேனே... இந்தப் பெரிய உலகத்தில் உயர்ந்ததும் அரியதுமான வாழ்வையே முற்றிலும் விரும்பிக் குறித்தவனல்லன்;

பிறவியற நினைகுவன் என்ஆசைப் பாடைத் தவிரேனோ... (என்றாலும்) பிறவியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன்.  என் ஆசைகளை ஒழிக்கமாட்டேனோ? (அடியேனுடைய ஆசைகள் ஒழியுமாறு அருள்புரிய வேண்டும்.)

துரிதமிடு நிருதர்புர சூறைக் காரப் பெருமாளே... கலக்கத்தைத் தருகின்ற அரக்கர்களுடைய ஊர்களைச் சூறாவளிபோலச் சுழற்றி வீசிய பெருமாளே!

தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப் பெருமாளே... உன்னைத் தொழுது வழிபடுகின்ற அடியவர்களுக்கு காவற்காரனாக இருக்கின்ற பெருமாளே!

விருதுகவி விதரண விநோதக் காரப் பெருமாளே... வெற்றி நிறைந்த கவிதைகளை உலகுக்கு வழங்கிய தயாள குணம்படைத்த அற்புதமான (ஞானசம்பந்தப்) பெருமாளே!

விறன் மறவர் சிறுமி திருவேளைக் காரப் பெருமாளே... வீரம் நிறைந்த வேடர்குலப் பெண்ணான வள்ளிக்குக் காவலாயிருந்த பெருமாளே!

சுருக்க உரை

கலக்கத்தை விளைத்த அசுரர்களுடைய ஊரில் சூறைக்காற்றாய் வீசியழித்த பெருமாளே! தொழுது வழிபடுகின்ற அடியவர்களுக்குக் காவற்காரனாய் இருக்கின்ற பெருமாளே! வெற்றிக் கவிகளை உலகுக்குத் தந்த தயாளமூர்த்தியான திருஞான சம்பந்தராய் அவதரித்த பெருமாளே! வீரம் நிறைந்த வேடர் குலப்பெண்ணுக்குக் காவலிருந்த பெருமாளே!

ஒருவேளைகூட உன்னுடைய திருவடியில் அன்புவைத்து அறிந்தேனல்லன்; உனது பழநிமலையை வணங்கி அறிந்தவன் அல்லன்; இந்தப் புவியில் உயர்ந்ததும் அரியதுமான வாழ்வைக் குறித்தவன் அல்லன்; இருப்பினும் பிறவி ஒழியவேண்டும் என்று கருதுகிறேன்.  என்னுடைய ஆசைகளை விட்டொழிக்க மாட்டேனோ? (என் ஆசைகளை அழித்தருள வேண்டும்.)

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/10/பகுதி---927-3016958.html
3016957 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 926 ஹரி கிருஷ்ணன் Tuesday, October 9, 2018 10:57 AM +0530  

‘ஆசை அறவேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் பழநிக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 36 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, இரண்டு, ஆறு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஐந்து குற்றெழுத்துகளும்; மூன்று, நான்கு, எட்டு, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலும், ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக இரண்டெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதனன தனதனன தானத் தானத்            தனதானா

 

ஒருபொழுது மிருசரண நேசத் தேவைத்        துணரேனே

      உனதுபழ நிமலையெனு மூரைச் சேவித் தறியேனே

பெருபுவியி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக்       குறியேனே

      பிறவியற நினைகுவனெ னாசைப் பாடைத் தவிரேனோ

துரிதமிடு நிருதர்புர சூறைக் காரப்              பெருமாளே

      தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப்    பெருமாளே

விருதுகவி விதரணவி நோதக் காரப்           பெருமாளே

      விறன்மறவர் சிறுமிதிரு வேளைக் காரப் பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/09/பகுதி---926-3016957.html
3015061 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 925 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Sunday, October 7, 2018 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

அருத்தி வாழ்வொடு தனகிய மனைவியும் உறவோரும்

 

அருத்தி: ஆசை; தனகிய: சிணுங்குகிற—கொஞ்சிப் பேசும்;

அடுத்த பேர்களும் இதம் உறு மகவொடு வளநாடும்

 

 

தரித்த ஊரும் மெய் என மனம் நினையாது உன் தனை

 

 

பராவியும் வழிபடு தொழிலது தருவாயே

 

பராவியும்: போற்றியும்;

எருத்தில் ஏறிய இறையவர் செவி புக

 

எருத்தில்: எருதில் (வலித்தல் விகாரம்)—இடபத்தில்;

இசைத்த நாவின இதண் உறு குற மகள் இரு பாதம்

 

இதண்: பரண்;

பரித்த சேகர மகபதி தர வரு(ம்) தெய்வ யானை

 

பரித்த: தாங்குகின்ற; சேகர: திருமுடியை உடையவனே; மகபதி: இந்திரன்;

பதி கொள் ஆறிரு புய பழநியில் உறை பெருமாளே.

 

பதிகொள்: பதியாகக் கொண்ட;

அருத்தி வாழ்வொடு தனகிய மனைவியும் உறவோரும்... ஆசையைப் பெருக்குகின்ற இந்த வாழ்வில் கொஞ்சிப் பேசும் மனைவியும் உறவினர்களும்,

அடுத்த பேர்களும் இதமுறு மகவோடு வளநாடும்... நண்பர்களும் இதத்தைத் தருகின்ற மக்கறும் வாழ்கின்ற செழிப்பான நாடும்,

தரித்த வூரும் மெய் எனமன நினைவது நினையாது...வாழ்ந்திருக்கின்ற ஊரும் நிலையானவை என்று மனம் கருதுகின்ற நினைப்பை ஒழித்து,

உன் த(ன்)னைப் பராவியும் . வழிபடு தொழிலது தருவாயே .. உன்னைப் போற்றுவதையும் வழிபடுவதையுமே செயலாகக் கொண்ட நிலையைத் தந்தருள வேண்டும்.

எருத்தி லேறிய இறையவர் செவிபுக வுபதேசம்... நந்தியை வாகனமாகக் கொண்ட சிவபெருமானுடைய செவியில் புகும்படியாக பிரணவத்தின் பொருளை உபதேசமாக,

இசைத்த நாவின இதணுறு குறமகள் இருபாதம்... உரைத்தருளிய நாவை உடைவனே!  (தினைப்புனத்தில்) பரணில் இருந்த வள்ளியின் இரண்டு பாதங்களையும்,

பரித்த சேகர மகபதி தரவரு தெய்வயானை... சுமக்கின்ற திருமுடியை உடையவனே! இந்திரனுடைய மகளான தெய்வயானை,

பதிக்கொள் ஆறிரு புய பழநியிலுறை பெருமாளே.... கணவனாகக் கொண்ட பன்னிரு புயத்தோனே! பழநியில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே!

சுருக்க உரை

ரிஷபத்தில் ஏறிவருகின்ற சிவபெருமானுடைய திருச்செவியில் பிரவத்தின் பொருளை உபதேசமாக உரைத்தருளிய நாவினனே!  தினைப்புனத்தில் பரணில் இருந்தபடி காவல் காத்த வள்ளியின் திருப்பாதங்களைச் சுமக்கின்ற திருமுடியை உடையவனே!  இந்திரன் மகளான தேவசேனையின் கணவனே! பழநியில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே!

ஆசைப் பெருக்கத்தைத் தருகின்ற இந்த வாழ்வும்; கொஞ்சிப் பேசம் மனைவியும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் குழந்தைகளும் வாழும் நாடும் ஊரும் நிலையானவை என்று நினைத்து மயங்கி அழியாமல், உன்னைப் போற்றி வழிபடுவதையே பணியாகக் கொண்டிருக்கும்படி அருள வேண்டும்.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/07/பகுதி---925-3015061.html
3014471 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 924 ஹரி கிருஷ்ணன் Saturday, October 6, 2018 11:06 AM +0530  

‘உன்னை எப்போதும் வழிபட வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் பழநிக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 18 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குறில், ஒரு (கணக்கில் சேராத வல்லொற்று என மூன்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் இரண்டு குறிலுமாய் மூன்றெழுத்துகளும்; மூன்று, நான்கு, எட்டு ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் நான்கு-நான்கு குற்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனத்த தானன தனதன தனதன              தனதானா

 

அருத்தி வாழ்வொடு தனகிய மனைவியு      முறவோரும்

      அடுத்த பேர்களு மிதமுறு மகவொடு    வளநாடும்

தரித்த வூருமெ யெனமன நினைவது         நினையாதுன்

      தனைப்ப ராவியும் வழிபடு தொழிலது  தருவாயே

எருத்தி லேறிய இறையவர் செவிபுக          வுபதேசம்

      இசைத்த நாவின இதணுறு குறமக      ளிருபாதம்

பரித்த சேகர மகபதி தரவரு                  தெய்வயானை

      பதிக்கொ ளாறிரு புயபழ நியிலுறை     பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/06/பகுதி---924-3014471.html
3013175 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 922 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, October 4, 2018 11:04 AM +0530  

‘உன்னுடைய திருக்கழல்களைப் போற்றுகின்ற உயர்ந்த குணசீலத்தைத் தந்தருளவேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருத்தணிகைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 31 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் ஐந்து குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக ஐந்தெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குறிலும் ஒரு நெடிலுமாக நான்கெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனத்ததன தனதான தனத்ததன தனதான

      தனத்ததன தனதான                தனதான

 

வரிக்கலையி னிகரான விழிக்கடையி லிளைஞோரை

         மயக்கிவிடு மடவார்கள்          மயலாலே

      மதிக்குளறி யுளகாசு மவர்க்குதவி மிடியாகி

         வயிற்றிலெரி மிகமூள           அதனாலே

ஒருத்தருட னுறவாகி ஒருத்தாரொடு பகையாகி

         ஒருத்தர்தமை மிகநாடி           யவரோடே

      உணக்கையிடு படுபாவி எனக்குனது கழல்பாட

         உயர்ச்சிபெறு குணசீல            மருள்வாயே

விரித்தருண கிரிநாத னுரைத்ததமி ழெனுமாலை

         மிகுத்தபல முடனோத           மகிழ்வோனே

      வெடித்தமணர் கழுவேற ஒருத்திகண வனுமீள

         விளைத்ததொரு தமிழ்பாடு       புலவோனே

செருக்கியிடு பொருசூரர் குலத்தையடி யறமோது

         திருக்கையினில் வடிவேலை     யுடையோனே

      திருக்குலவு மொருநீல மலர்ச்சுனையி லழகான

         திருத்தணிகை மலைமேவு       பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/04/பகுதி---922-3013175.html
3013180 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 923 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, October 4, 2018 11:04 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

வரி கலையின் நிகரான விழி கடையில் இளைஞோரை மயக்கிவிடும் மடவார்கள் மயலாலே

 

கலை: கலைமான்; விழிக்கடை: கடைக்கண்;

மதி குளறி உள்ள காசும் அவர்க்கு உதவி மிடியாகி வயிற்றில் எரி மிக மூள அதனாலே

 

மதி குளறி: அறிவு தடுமாறி; உதவி: கொடுத்து; மிடியாகி: வறுமையடைந்து; வயிற்றில் எரி மிக மூள: ஜாடராக்கினி—பசித் தீ;

ஒருத்தருடன் உறவாகி ஒருத்தரோடு பகையாகி ஒருத்தர் தமை மிக நாடி அவரோடே

 

 

உணக்கை இடு படு பாவி எனக்கு உனது கழல் பாட உயர்ச்சி பெறு குண சீலம் அருள்வாயே

 

உணக்கையிடு: உண்ணக் கை இடு(ம்)--கையேந்தும்;

விரித்து அருணகிரி நாதன் உரைத்த தமிழ் எனும் மாலை மிகுத்த பலமுடன் ஓத மகிழ்வோனே

 

 

வெடித்து அமணர் கழு ஏற ஒருத்தி கணவனும் மீள விளைத்தது ஒரு தமிழ் பாடு புலவோனே

 

ஒருத்தி கணவனும் மீள: மங்கையர்கரசியாருடைய கணவனான கூன் பாண்டியன் சமணர்களிடமிருந்து மீள;

செருக்கி இடு பொரு சூரர் குலத்தை அடி அற மோது திரு கையினில் வடி வேலை உடையோனே

 

 

திரு உலவும் ஒரு நீல மலர் சுனையில் அழகான திருத்தணிகை மலை மேவு பெருமாளே.

 

 

வரிக்கலையி னிகரான விழிக்கடையில் இளைஞோரை மயக்கியிடு மடவார்கள் மயலாலே....வரிகளைக் கொண்டிருக்கின்ற கலைமானைப் போன்ற கடைக்கண் பார்வையால் இளைஞர்களை மயக்குகின்ற பெண்களின்மீது ஏற்பட்ட மையலால்,

மதிக்குளறி யுளகாசும் அவர்க்கு உதவி மிடியாகி வயிற்றிலெரி மிகமூள அதனாலே... அறிவிலே தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு, கையிலுள்ள காசையெல்லாம் அவர்களுக்கே கொடுத்து, வறுமையை அடைந்து, வயிற்றிலே பசியாகிய தீ மூண்டு எழ, அதன் காரணத்தால்,

ஒருத்தருடன் உறவாகி ஒருத்தரொடு பகையாகி ஒருத்தர்தமை மிகநாடி ....ஒருவரோடு நட்புகொண்டும் ஒருவரோடு பகைகொண்டும் இன்னொருவரை மிகவும் விரும்பியும்,

அவரோடே உணக்கையிடு படுபாவி எனக்குனது கழல்பாட உயர்ச்சிபெறு குணசீலம் அருள்வாயே... அவர்களோடு சேர்ந்து உண்பதற்காகக் கையேந்துகிற பாவியான எனக்கு, உன்னுடைய கழல்களைப் போற்றிப் பாடுகின்ற நல்ல குணநலனைத் தந்தருள வேண்டும்.

விரித்து அருண கிரிநாதன் உரைத்த தமிழெனு மாலை மிகுத்தபல முடனோத மகிழ்வோனே... அருணகிரிநாதன் விரிவாகத் தமிழில் பாடியிருக்கிற திருப்புகழை உரக்கச் சொல்லும்போது மகிழ்பவனே!

வெடித்து அமணர் கழுவேற ஒருத்தி கணவனும் மீள விளைத்ததொரு தமிழ்பாடு புலவோனே... (அவமானத்தாலும பொறாமையாலும் மனம்) வெடித்த சமணர்கள் கழுவில் ஏறும்படியாகவும்; மங்கையர்க்கரசியாருடைய கணவனான கூன்பாண்டியன் சமணநெறியைவிட்டு மீளும்படியாகவும் தேவாரமாகிய தமிழ் மறையைப் பாடிய (திருஞானசம்பந்தராக அவதரித்த) புலவனே!

செருக்கியிடு பொருசூரர் குலத்தையடி யறமோது வடிவேலை திருக்கையினில் உடையோனே... செருக்கோடு போருக்கு எழுந்த சூரனுடைய குலத்தை வேரோடு சாய்க்கும்படியாகப் போரிட்ட கூரியவேலைக் கையில் ஏந்துபவனே!

திருக்குலவும் ஒருநீல மலர்ச்சுனையில் அழகான திருத்தணிகை மலைமேவு பெருமாளே.... அழகு குலவுவதும் ஒப்பற்ற நீலோற்பல மலர் மலர்கின்ற குளத்தை உடையதுமான திருத்தணிகை மலையின்மேல் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

அருணகிரி நாதன் விரிவாகப் பாடியுள்ள தமிழ்மாலையான திருப்புகழை உரக்க ஓதும்போது மகிழ்வடைபவனே!  சமணர்கள் அவமானத்தாலும் பொறாமையாலும் மனம் வெடிக்கும்படியாக அவர்களைக் கழுவேற்றி; மங்கையர்க்கரசியாரின் கணவனான கூன்பாண்டியன் சமண மதத்திலிருந்து மீளும்படித் தேவாரமாகிய தமிழ்மறையைப் பாடிய திருஞானசம்பந்தராக அவதரித்தவனே!  அழகு மிகுந்ததும், நீலோற்பல மலர்கள் மலர்வதுமான குளங்களை உடைய திருத்தணிகை மலையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

மானைப் போன்று கடைக்கண்ணால் பார்க்கின்ற பெண்களிடத்திலே மோகம் கொண்டு கையிலுள்ள அத்தனை பணத்தையும் அவர்களிடத்தில் அளித்துவிட்டு வறுமை எய்தி; ஒருவரிடம் நட்பும் ஒருவரிடம் பகையும் ஒருவரிடத்திலே நாட்டமும் கொண்டு அவர்களோடு சேர்ந்து பசிக்காகக் கையேந்துகின்ற பாவியாகிய எனக்கு உன்னுடைய திருவடிகளைப் பாடும்படியான சிறந்த குணநலனைத் தந்தருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/05/பகுதி--923-3013180.html
3010498 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 920 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Tuesday, October 2, 2018 12:00 AM +0530  

‘பலவிதங்களிலும் தாழ்ந்தவான அடியேனை ஆண்டருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் சிதம்பரத்துக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 46 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, இரண்டு, ஐந்து, ஆறு, ஒன்பது பத்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு-நான்கு குற்றெழுத்துகளும்; மூன்று, ஏழு, பதினொன்று ஆகிய சீர்களில் இரண்டு நெடிலும் ஒரு குறிலுமாய் மூன்றெழுத்துகளும்; நான்கு, எட்டு, பன்னிரண்டு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் இரண்டு குறிலுமாய் மூனறெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதன தனதன தானான தானன

      தனதன தனதன தானான தானன

      தனதன தனதன தானான தானன                தந்ததான

 

அவகுண விரகனை வேதாள ரூபனை

         அசடனை மசடனை ஆசார ஈனனை

         அகதியை மறவனை ஆதாளி வாயனை       அஞ்சுபூதம்

      அடைசிய சவடனை மோடாதி மோடனை

         அழிகரு வழிவரு வீணாதி வீணனை

         அழுகலை யவிசலை ஆறான வூணனை      அன்பிலாத

கவடனை விகடனை நானா விகாரனை

         வெகுளியை வெகுவித மூதேவி மூடிய

         கலியனை அலியனை ஆதேச வாழ்வென     வெம்பிவீழுங்

      களியனை யறிவுரை பேணாத மாநுட

         கசனியை யசனியை மாபாத னாகிய

         கதியிலி தனையடி நாயேனை யாளுவ        தெந்தநாளோ

மவுலியி லழகிய பாதாள லோகனு

         மரகத முழுகிய காகோத ராஜனு

         மனுநெறி யுடன்வளர் சோணாடர் கோனுட    னும்பர்சேரும்

      மகபதி புகழ்புலி யூர்வாழு நாயகர்

         மடமயில் மகிழ்வுற வானாடர் கோவென

         மலைமக ளுமைதரு வாழ்வே மனோகர      மன்றுளாடும்

சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோநம

         தெரிசன பரகதி யானாய் நமோநம

         திசையினு மிசையினும் வாழ்வே நமோநம   செஞ்சொல்சேருந்

      திருதரு கலவி மணவாளா நமோநம

         திரிபுர மெரிசெய்த கோவே நமோநம

         ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுராதிபர்          தம்பிரானே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/02/பகுதி---920-3010498.html
3010495 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 919 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Monday, October 1, 2018 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

நீரிழிவு குட்டம் ஈளை வாதமொடு பித்த(ம்) மூலம் நீள் குளிர் வெதுப்பு வேறும் உள நோய்கள்

 

நீரிழிவு: சர்க்கரை நோய்; குட்டம்: குஷ்டம்; ஈளை: சளி; வாதம்: வாயு; வெதுப்பு: சுரம்;

நேர் உறு புழுக்கள் கூடு(ம்) நான் முகன் எடுத்த வீடு  நீடிய இரத்த(ம்) மூளை தசை தோல் சீ

 

நான்முகன் எடுத்த வீடு: பிரமன் படைத்த உடல்;

பாரிய நவ துவார நாறும் மு(ம்)மலத்தில் ஆறு  பாய் பிணி இயற்று பாவை நரி நாய் பேய்

 

பாரிய: பருத்த; முமலத்தில்: மும்மலத்தில்—(ஆணவம், கன்மம் மாயை); ஆறு: வழியாக; பாய்பிணி: பாய்கின்ற நோய்கள்; பாவை: பொம்மை;

பாறொடு கழுக்கள் கூகை தாம் இவை புசிப்பதான பாழ் உடல் எடுத்து வீணில் உழல்வேனோ

 

பாறொடு: பாறு—பேய்களோடு; கழுக்கள்: கழுகுகள்; கூகை: ஆந்தை;

நாரணி அறத்தின் நாரி ஆறு சமயத்தி பூத  நாயகரிடத்து காமி மகமாயி

 

நாரணி: நாராயணி; நாரி: மங்கை, தேவி; ஆறு சமயத்தி: சைவம், வைணவம், சாக்தம், சௌரம், காணாபத்தியம், கௌமாரம் ஆகிய ஆறு சமயங்களுக்கும் உரியவள்; நாயகரிடத்து காமி: (நாயகர் இடத்து காமி): நாயகரின் இடது பாகத்தை விரும்புபவள்;

நாடக நடத்தி கோல நீல வருணத்தி வேத  நாயகி உமைச்சி நீலி திரிசூலி

 

 

வார் அணி   முலைச்சி ஞான பூரணி கலைச்சி நாக வாள் நுதல் அளித்த வீர மயிலோனே

 

கலைச்சி: கலைகளுக்குத் தலைவி; நாக: மலையின் வாணுதல்: ஒளிகொண்ட நெற்றியை உடையவள் (மலைமகள்);

மாட மதில் முத்து மேடை கோபுரம் மணத்த சோலை வாகு உள குறட்டி மேவு(ம்) பெருமாளே.

 

வாகுள: அழகுள்ள;

நீரிழிவு குட்டம் ஈளை வாதமொடு பித்த(ம்) மூலம் நீள் குளிர் வெதுப்பு வேறும் உள நோய்கள்... நீரிழிவு, குஷ்டம், கோழை, வாயு, பித்தம், குளிர்சுரம், ஜுரம் முதலாக மற்ற நோய்கள்,

நேர் உறு புழுக்கள் கூடு(ம்) நான் முகன் எடுத்த வீடு நீடிய இரத்த(ம்) மூளை தசை தோல் சீ... நேர்ந்திருப்பதுவாய்; புழுக்கள் சேருவதற்கு இடமானதாய்; பிரமனால் படைக்கப்பட்ட இந்த உடலாகிய வீட்டில் எல்லா இடத்திலும் பரவியுள்ள ரத்தம், மூளை, தோல், சீழ் எல்லாமும் சேர்ந்ததுவாய்;

பாரிய நவத் துவார நாறும் மு(ம்) மலத்தில் ஆறு பாய் பிணி இயற்று பாவை...பருத்ததும் ஒன்பது துவாரங்களை உடையதும் நாற்றமெடுப்பதும்; ஆணவம், கன்மம் மாயை ஆகிய மும்மலங்களின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற பிணிகளால் நிறைந்ததுமான பொம்மை;

நரி நாய் பேய் பாறொடு கழுக்கள் கூகை தாம் இவை புசிப்பதானபாழ் உடல் எடுத்து வீணில் உழல்வேனோ... நரியும் நாயும் பேய்களும் கழுகுகளும் ஆந்தைகளும் தின்பதற்கான பாழும் உடலை எடுத்து நான் வீணாகத் திரிந்துகொண்டிருப்பேனோ? (வீணே திரியாதபடி தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டும்.)

நாரணி அறத்தின் நாரி ஆறு சமயத்தி பூத நாயகரிடத்து காமி மகமாயி... நாராயணியும்; தர்மங்களைப் பெருக்குகின்ற தேவியும்; ஆறு சமயங்களுக்கும் உரியவளும்; பூதகணங்களின் தலைவரான சிவபிரானுடைய இடதுபாகத்தை விரும்பி வீற்றிருப்பவளும்; மகமாயியும்;

நாடக நடத்தி கோல நீல வருணத்தி வேத நாயகி உமைச்சி நீலி திரிசூலி... உலகமாகிய திருவிளையாடலை நடத்துபவளும்; நீல வண்ணத்தை உடையவளும்; வேதநாயகியும்; உமையும் திரிசூலியும்;

வார் அணி முலைச்சி ஞான பூரணி கலைச்சி நாக வாள் நுதல் அளித்த வீர மயிலோனே... கச்சணிந்த மார்பகத்தை உடையவளும்; பூரணமான ஞானத்தைத் தருபவளும்; கலைகளின் தலைவியும்; மலைமகளுமான தேவியார் ஈன்ற வீரா! மயில் வாகனனே!

மாட மதில் முத்து மேடை கோபுரம் மணத்த சோலை வாகு உள குறட்டி மேவு(ம்) பெருமாளே.... மாடங்களும் மதில்களும் முத்தால் ஆன மேடைகளும் கோபுரங்களும்; நறுமணம் கமழும் சோலைகளும் உள்ள அழகான (புதுக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள) குறட்டி என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

நாராயணியும்; அறங்களை வளர்க்கும் நாயகியும்; ஆறு சமயங்களுக்கும் உரியவளும்; பூதகணங்களின் தலைவரான சிவபெருமானின் இடதுபாகத்தை விரும்புபவளும்; மகமாயியும்; உலகமாகிய திருவிளையாடலை நடத்துபவளும்; நீல நிறத்தவளும்; திரிசூலத்தை ஏந்தியவளும்; கச்சணிந்த மார்பகங்களை உடையவளும்; பூரண ஞானத்தைத் தருபவளும்; கலைகளுக்குத் தலைவியும்; ஒளிவிடும் நெற்றியை உடையவளுமான உமையம்மை பெற்ற வீர மயில் வாகனனே!  மாடங்களும் மதில்களும் முத்து பதித்த மேடைகளும் கோபுரங்களும் நறுமணம் கமழ்கின்ற சோலைகளும் நிறைந்திருக்கின்றதும் அழகு நிறைந்ததும் (புதுக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ளதுமான) குறட்டி என்னும் தலத்தில் வீற்றிருப்பவனே!

நீரிழிவு, குஷ்டம், கோழை, வாயு, பித்தம், மூலம், குளிர்சுரம், சுரம் முதலான பல நோய்களால் பீடிக்கப்பட்டதும்; புழுக்களுக்கு இருப்பிடமானதும்; பிரமனால் படைக்கப்பட்டதுமான இந்த உடலெங்கும் பரவியிருக்கின்ற ரத்தம், மூளை, மாமிசம், தோல், சீழ் என்றும்; பருத்துள்ள ஒன்பது துவாரங்களைக் கொண்டு நாற்றம் எடுப்பதும்; மும்மலங்களால் ஏற்படுகின்ற பிணிகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ள பொம்மையான இந்த உடலைச் சுமந்து வீணே திரிவேனோ! (அவ்வாறு வீணே கழியாமல் தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டும்.)

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/01/பகுதி---919-3010495.html
3010494 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 918 ஹரி கிருஷ்ணன் Sunday, September 30, 2018 12:00 AM +0530  

 
இந்த உடலைப் பிடித்த நோய்களும், உடலை எடுக்க நேர்ந்த பிறவியான நோயும் அறவேண்டும் என்று கோரும் இப்பாடல் குறட்டி என்னும் தலத்துக்கானது.  இத்தலம் புதுக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ளது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 22 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் மூன்று குறிலுமாக நான்கெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஐந்து, எட்டு ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும்; மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலுமாக இரண்டெழுத்துகளும் உள்ளன.  (குறிப்பு: படிப்பதற்கு வசதியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள கீழ்க்காணும் அமைப்பை, தாளக் கணக்குக்கு ஏற்ப ‘நேருறுபு ழுக்கள்’, ‘பாரியந வத்து’ என்று மாற்றிப் பிரித்தால்தான் இந்த எழுத்துக் கணக்கு சீராக வரும்.)

தானதன தத்த தான தானதன தத்த தான

      தானதன தத்த தான                தனதான

 

நீரிழிவு குட்ட மீளை வாதமொடு பித்த மூல

         நீள்குளிர் வெதுப்பு வேறு         முளநோய்கள்

      நேருறு புழுக்கள் கூடு நான்முக னெடுத்த வீடு

         நீடிய விரத்த மூளை             தசைதோல்சீ

பாரிய நவத்து வார நாறுமு மலத்தி லாறு

         பாய்பிணி யியற்று பாவை        நரிநாய்பேய்

      பாறொடு கழுக்கள் கூகை தாமிவை புசிப்ப தான

         பாழுட லெடுத்து வீணி           லுழல்வேனோ

நாரணி யறத்தி னாரி ஆறுசம யத்திபூத

         நாயக ரிடத்து காமி              மகமாயி

      நாடக நடத்தி கோல நீலவரு ணத்தி வேத

         நாயகி யுமைச்சி நீலி             திரிசூலி

வாரணி முலைச்சி ஞான பூரணி கலைச்சி நாக

         வாணுத லளித்த வீர             மயிலோனே

      மாடமதில் முத்து மேடை கோபுர மணத்த சோலை

         வாகுள குறட்டி மேவு            பெருமாளே.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/30/பகுதி---918-3010494.html
3010504 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 921 ஹரி கிருஷ்ணன் Saturday, September 29, 2018 05:39 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

அவகுண விரகனை வேதாள ரூபனை அசடனை மசடனை ஆசார ஈனனை அகதியை மறவனை ஆதாளி வாயனை  அஞ்சுபூதம்

 

அவகுண: குணக்கேடான; விரகன்: வல்லவன்; மசடன்: குணம்கெட்ட; அகதி: கதியற்றவன்; மறவன்: மலை வேடன்; ஆதாளி வாயன்: வீம்பு பேசுபவன்;

அடைசிய சவடனை மோடாதி மோடனை அழிகரு வழி வரு வீணாதி வீணனை அழுகலை அவிசலை ஆறு ஆன ஊணனை அன்பு இலாத

 

அஞ்சுபூதம் அடைசிய: ஐந்து பூதங்களால் நிரப்பப்பட்ட; சவடனை: பயனற்றவனை; மோடாதி மோடன்: மூடருக்குள் மூடன்; அழிகரு: அழிந்துபோன கருவின்; அவிசலை: அவிந்து போனவனை; ஆறான: ஆறு வகையான (சுவைகளைக் கொண்ட); ஊணனை: உணவை அருந்துபவனை;

கவடனை விகடனை நானா விகாரனை வெகுளியை வெகு வித மூதேவி மூடிய கலியனை அலியனை ஆதேச வாழ்வனை வெம்பி வீழும்

 

கவடனை: கபடனை, வஞ்சகனை; விகடனை: உன்மத்தம் கொண்டவனை; நானா: பலவிதமான; கலியனை: கலியால் பீடிக்கப்பட்டவனை; அலியனை: ஆண்மையற்றவனை; ஆதேச வாழ்வனை: நிலையற்ற வாழ்வை உடையவனை; 

களியனை அறிவுரை பேணாத மாநுட கசனியை அசனியை மா பாதனாகிய கதி இலி தனை நாயேனை ஆளுவது எந்தநாளோ

 

களியன்: குடிகாரன்; கசனி: பதர்; அசனியை: இடிபோன்ற பேச்சை உடையவனை; கதியிலி: கதியற்றவன்;

மவுலியில் அழகிய பாதாள லோகனும் மரகத முழுகிய காகோத ராஜனும் மநு நெறி உடன் வளர் சோழ நாடர் கோனுடன் உம்பர் சேரும்

 

மவுலியில்: மகுடத்தில்; பாதாள லோகனும்: ஆதிசேடனும்; மரகத முழுகிய: உடலெங்கும் பச்சை நிறமுள்ள; காகோத ராஜன்: சர்ப்ப ராஜனாகிய பதஞ்சலி (காகோதரன்: பாம்பு);

மகபதி புகழ் புலியூர் வாழு நாயகர் மட மயில் மகிழ்வுற வான்  நாடர் கோ என மலை மகள் உமை தரு வாழ்வே மனோகர மன்றுள் ஆடும்

 

மகபதி: இந்திரன்; புலியூர்: சிதம்பரம்; மடமயில்: சிவகாம சுந்தரி; மன்றுள்: அம்பலத்துள்;

சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோ நம தெரிசன பரகதி ஆனாய் நமோந ம திசையினும் இசையினும் வாழ்வே நமோ நம செம் சொல் சேரும்

 

 

திரு தரு கலவி மணாளா நமோ நம திரிபுரம் எரி செய்த கோவே நமோ நம ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுர அதிபர் தம்பிரானே.

 

திரு தரு: வள்ளி தருகின்ற; சுர அதிபர்: தேவர் தலைவர்;

அவகுண விரகனை வேதாள ரூபனை அசடனை மசடனை ஆசார ஈனனை அகதியை மறவனை ஆதாளி வாயனை...துர்க்குணமும் தந்திரமும் நிறைந்தவனும்; வேதாளமே வடிவெடுத்ததைப் போன்ற உருவத்தைக்கொண்டவனும்; மூடனும்; குணக்கேடனும்; ஆசாரக் குறைவுள்ளவனும்; கதியற்றவனும்; வீம்பு பேசுபவனும்;

அஞ்சுபூதம் அடைசிய சவடனை மோடாதி மோடனை அழிகரு வழிவரு வீணாதி வீணனை அழுகலை யவிசலை ஆறான வூணனை அன்பிலாத... ஐம்பூதங்களால் அடைக்கப்பட்ட உடலைக்கொண்ட பயனற்றவனும்; மூடர்களுக்கெல்லாம் மூடனானவனும்; அழிந்து போகின்ற கருவிலிருந்து தோன்றிய வீணனும்; அழுகியும் அவிந்தும் போன பண்டமானவனும்; அறுசுவை உணவை விரும்பி அருந்துபவனும்; அன்பே அற்றவனும்;

கவடனை  விகடனை நானாவி காரனை வெகுளியை வெகுவித மூதேவி மூடிய கலியனை அலியனை ஆதேச வாழ்வனை வெம்பிவீழுங் களியனை... வஞ்சகனும்; உன்மத்தம் கொண்டவனும்; பலவகையான விகாரங்களைக் கொண்டவனும்; கோபம் கொண்டவனும்; தரித்திரத்தால் சூழப்பட்டவனும் கலியால் பீடிக்கப்பட்டவனும்; ஆண்மையற்றவனும்; நிலையற்ற வாழ்வை உடையவனும்; வீணாய் விழுகின்ற குடிகாரனும்;

அறிவுரை பேணாத மாநுட கசனியை அசனியை மாபாதனாகிய கதியிலி தனை அடி நாயேனைஆளுவது எந்தநாளோ...நல்ல அறிவுரைகளைப் போற்றாத மானிடப் பதரானவனும்; இடியைப் போல பேசுபவனும்; பெரும் பாதகனும்; கதியற்றவனுமான நாயேனை நீ என்று ஆண்டுகொள்ளப் போகிறாய்? (உடனே ஆண்டருள வேண்டும்.)

மவுலியில் அழகிய பாதாள லோகனு மரகத முழுகிய காகோத ராஜனு மநுநெறியுடன்வளர் சோணாடர் கோனுடன்...அழகிய மணிமுடிகளைக் கொண்டவனும் பாதளலோகத்தவனுமாகிய ஆதிசேடனும்; உடலெங்கும் பச்சை நிறத்தைக் கொண்ட பாம்பரசனான பதஞ்சலியும்; மனுநீதி தவறாத சோழநாட்டரசன் (அநபாயனும்);

உம்பர்சேரும் மகபதி புகழ்புலி யூர்வாழு நாயகர் மடமயில் மகிழ்வுற வானாடர் கோவென மலைமகள் உமைதரு வாழ்வே மனோகர மன்றுளாடும்...... தேவர்கள் புடைசூழ்ந்திருக்கும் இந்திரனும் புகழ்வதான புலியூர் எனப்படும் சிதம்பரத்தில் வீற்றிருக்கின்ற தலைவரான நடராஜரும் அவரருகிலுள்ள இளமயிலான சிவகாமசுந்தரியும் மகிழுமாறு தேவர்களுடைய தலைவனாக விளங்குபவனே! மலைமகள் ஈன்றெடுத்த செல்வமே! மனத்துக்கு இனியவனே! பொன்னம்பலத்திலே நடனமாடுகின்ற,

சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோநம தெரிசன பரகதி யானாய் நமோநம திசையினும் இசையினும் வாழ்வே நமோநம செஞ்சொல்சேரும்... சிவசிவ ஹரஹர தேவா* நமோநம! நேரெதிரில் காட்சிதருகின்ற மேலான கதியாக விளங்குபவனே நமோநம! எல்லாத் திசைகளுக்கும் இசைக்கும் செல்வமாக விளங்குபவனே நமோ நம!  இனிய சொற்களை உடைய,

(* சிவனே முருகன், முருகனே சிவன் என்பது கருத்து.)

திருதரு கலவி மணாளா நமோநம திரிபுரம் எரிசெய்த கோவே நமோநம ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுராதிபா தம்பிரானே.... வள்ளியம்மையின் மணாளனே நமோநம!  திரிபுரங்களை எரித்தவனே* நமோநம!  ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா! தேவர் தலைவனுடைய தம்பிரானே!

(* சிவனே முருகன், முருகனே சிவன் என்பது கருத்து.)

சுருக்க உரை

அழகிய மணிமுடிகளை உடைய ஆதிசேடனும் உடலெல்லாம் பச்சை நிறமாக விளங்கும் சர்ப்பராஜனான பதஞ்சலியும்; தேவேந்திரனும்; சோழநாட்டரசனும்; நடராசப் பெருமாளும் சிவகாமசுந்தரியும் மகிழும் வண்ணமாக தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக விளங்குபவனே!  மலைமகள் ஈன்ற செல்வமே! அம்பலத்திலே ஆடுகின்ற சிவசிவ ஹரஹர தேவா போற்றி போற்றி! கண்ணெதிரில் காட்சிதரும் நற்கதியே போற்றி போற்றி! திசைகளுக்கும் இசைக்கும் செல்வமாக விளங்குபவனே போற்றி போற்றி! இனிய சொற்களை உடைய வள்ளி மணாளனே போற்றி போற்றி! திரிபுரங்களை எரித்தவனே போற்றி போற்றி! ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா!  தேவர் தலைவனுடைய தம்பிரானே!

அடியேன் துர்க்குணம் கொண்டவன்; தந்திரசாலி; வேதாளம் ஒரு உருவத்தை எடுத்ததைப் போன்ற வடிவத்தை உடையவன்; முழு மூடன்; குணக்கேடன்; ஆசாரமற்றவன்; கதியற்றவன்; மலைவேடனை ஒத்தவன்; வீம்பு பேசுபவன்; பஞ்சபூதச் சேர்க்கையால் உருவான பயனற்றவன்; மூடருள் மூடன்; அழிவடையும் கருவிலிருந்து தோன்றிய வீணருள் வீணன்; அழுகியும் அவிந்தும் போன பண்டத்தை ஒத்தவன்; அறுசுவை உண்டியை விரும்புபவன்; வஞ்சகன்; உன்மத்தன்; பலவிதமான விகாரங்களைக் கொண்டவன்; கோபம் கொண்டவன்; தரித்திரன்; ஆண்மையற்றவன்; நிலைமாறுபட்ட வாழ்வை உடையவன்; குடியன்; அறிவுரைகளைப் போற்றாத மாநுடப் பதர்; இடிபோன்ற குரலை உடையவன்; பாதகன்; கதிகெட்டவன். இப்படிப்பட்ட கடையனும் நாயனுமாகிய என்னை நீ என்று ஆண்டுகொள்ளப் போகிறாய்? (உடனே ஆண்டுகொள்ள வேண்டும்.)

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/oct/03/பகுதி---921-3010504.html
3009081 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 917 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, September 28, 2018 10:48 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

ஆனாத ஞான புத்தியை கொடுத்ததும் ஆராயு(ம்) நூல்களில் கருத்து அளித்ததும் ஆதேச வாழ்வினில் ப்ரமித்து இளைத்து உயிர் அழியாதே

 

ஆனாத: மாறாத, கெடாத; ஆதேச வாழ்வினில்: நிலைபெறாத வாழ்வு; ப்ரமித்து: பிரமித்து, மயங்கி;

ஆசா பயோதியை கடக்க விட்டதும் வாசா மகோசரத்து இருத்து வித்ததும் ஆபாதனேன் மிக ப்ரசத்தி பெற்று இனிது உலகேழும்

 

ஆசா: ஆசையாகிய; பயோதி: பயோததி—பாற்கடல், கடல்; வாசாமகோசரத்து: வாக்குக்கு எட்டாத நிலையில்; ஆபாதனேன்: கீழ்ப்பட்டவனான நான்; ப்ரசித்தி பெற்று: கீர்த்தியைப் பெற்று;

யான் ஆக நாம(ம்) அற்புத திருப்புகழ் தேன் ஊற ஓதி எத்திசை புறத்தினும் ஏடு ஏவு ராஜதத்தினை பணித்ததும் இடர் ஆழி

 

எத்திசைப் புறத்தினும்: எல்லாத் திசைகளிலும்: ஏடு ஏவு: சீட்டை அனுப்புகிற; ராஜதத்தினை: பெருமையை, பெருமிதத்தை; இடராழி: துன்பக் கடல்;

ஏறாத மா மலத்ரய குணத்ரய நானா விகார புற்புதம் பிறப்பு அற ஏது ஏமமாய் எனக்கு அநுக்ரகித்ததும் மறவேனே

 

ஏறாத: கரையேற முடியாத; மாமலத்ரய: ஆணவம், கன்மம், மாயை எனப்படும மூன்று மலங்கள்; குணத்ரய: சத்வம், ராஜசம், தாமசம் எனப்படும் மூன்று குணங்கள்; ஏமமாய்: காவலாய், பாதுகாப்பாய்; புற்புதம்: நீர்க்குமிழி;

மா நாகம் நாண் வலுப்புற துவக்கி ஒர் மா மேரு பூதர தனு பிடித்து ஒரு மால் ஆய வாளியை தொடுத்து அரக்கரில் ஒரு மூவர்

 

மாநாகம்: பெரிய பாம்பு—வாசுகி; வலுப்புற: வலுவாக; துவக்கி: கட்டி; பூதர(ம்): மலை; தனு: வில்; மாலாய வாளி: திருமாலாகிய அம்பு;

மாளாது பாதகம் புரத்ரயத்தவர் தூளாகவே முதல் சிரித்த வித்தகர் வாழ்வே வலாரி பெற்றெடுத்த கற்பக வனம் மேவும்

 

புரத்ரயத்தவர்: முப்புரத்து அசுரர்கள்; தூளாகவே: பொடியாகவே; முதல்: முன்பு; வலாரி: வலன் என்ற அரக்கனைக் கொன்றவன்—இந்திரன்; வலாரி பெற்றெடுத்த: தேவானை; கற்பக வனம்: கற்பகச் சோலை;

தே(ம்) நாயகா என துதித்த உத்தம வான் நாடர் வாழ விக்ரம திரு கழல் சேராத சூரனை துணித்து அடக்கி அ வரை மோதி

 

தேநாயகா: தேவானை கேள்வனே; துணித்து: வெட்டி; அ-வரை: அந்த வரை (மலை, கிரெளஞ்சம்);

சேறு ஆய சோரி புக்கு அளக்கர் திட்டு எழ மாறா நிசாசர குலத்தை இப்படி சீராவினால் அறுத்து அறுத்து ஒதுக்கிய பெருமாளே.

 

சோரி: குருதி; அளக்கர்: கடல்; நிசாசரக் குலத்தை: அரக்கர் குலத்தை; சீராவினால்: குறுவாளால்;

ஆனாத ஞான புத்தியைக் கொடுத்ததும் ஆராயு(ம்) நூல்களில் கருத்து அளித்ததும் ஆதேச வாழ்வினில் ப்ரமித்து இளைத்து உயிர் அழியாதே... என்றும் கெடாததாகிய ஞானத்தைக் கொடுத்ததையும்; ஆராய்ந்து அறியத்தக்க நூல்களை (ஆராய்கின்ற) கருத்தைத் தந்ததையும்; ஒரு தன்மையில் நிலைத்திருக்காததும் மயக்கம் உள்ளதுமான இந்த வாழ்வினில் பிரமிப்பு அடைந்து தளர்ச்சியடைந்து உயிர் போகாமல்,

ஆசா பயோதியைக் கடக்க விட்டதும் வாசா மகோசரத்து இருத்து வித்ததும் ஆபாதனேன் மிக ப்ரசத்தி பெற்று இனிது உலகேழும் யான் ஆக நாம(ம்)... ஆசையாகிய கடலைக் கடக்கும்படியான ஆற்றலைத் கொடுத்ததையும்; வாக்குக்கு எட்டாத நிலையில் நான் நிற்கும்படி அருளியதையும்; கீழ்ப்பட்டவனான நான் பெரும் புகழைப் பெற்று, ஏழு உலகங்களில் உள்ளோர் எல்லோரும் நானே என்னும்படியான (அத்துவித நிலையைப் பெற்றுப் புகழ்கொண்டதையும்;

அற்புதத் திருப்புகழ் தேன் ஊற ஓதி எத்திசைப் புறத்தினும் ஏடு ஏவு ராஜதத்தினை பணித்ததும்... மிகவும் அற்புதமான திருப்புகழ்ப் பாக்களைத் தேனொழுகப் பாடி; எந்தத் திக்கிலும் நான் அனுப்புகிற சீட்டு மரியாதையுடன் போற்றப்படுகின்ற மேன்மையை எனக்குத் தந்ததையும்;

இடர் ஆழி ஏறாத மா மலத்ரய குணத்ரய நானா விகார புற்புதம் பிறப்பு அற ஏது ஏமமாய் எனக்கு அநுக்ரகித்ததும் மறவேனே...துன்பக் கடலிலிருந்து கரையேற முடியாமல் செய்யும் (ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும்) மும்மலங்களும்; (சத்துவம், இராஜசம்; தாமசம் என்னும்) முக்குணங்களும்; பலவிதமான கலக்கங்களும்* நிறைந்ததும்; நீர்க்குமிழியைப் போல நிலையற்றதுமான பிறவித் துன்பம் நீங்கும்படிச் செய்து எனக்குக் காவலாய் நின்று அனுக்கிரகித்ததையும் என்றும் மறவேன்.

(* காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாற்சரியம்; அகந்தை, அசூயை என்னும் எட்டையும் குறிக்கிறது.)

மா நாகம் நாண் வலுப்புறத் துவக்கி ஒர் மா மேரு பூதரத் தனுப் பிடித்து ஒரு மால் ஆய வாளியைத் தொடுத்து...வாசுகியாகிய பாம்பை வலுவான நாணாகக் கட்டி; ஒப்பற்ற மேரு மலையை வில்லாகப் பிடித்து; திருமாலை பாணமாகத் தொடுத்து;

அரக்கரில் ஒரு மூவர் மாளாது பாதகம் புரத்ரயத்தவர் தூளாகவே முதல் சிரித்த வித்தகர் வாழ்வே... (திரிபுரங்களில் இருந்த) அரக்கர்களில் மூவர் மட்டும் பிழைக்கும்படியாகவும்*; பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த மற்ற அரக்கர்கள் பொடிபட்டு வீழும்படியாகவும் முன்பு முறுவல் பூத்து எரித்த வித்தகரான சிவபெருமான் பெற்ற செல்வமே!

(* திரிபுரங்களை அழிக்கும்போது சிவனை வழிபட்டு வந்த மூன்று அரக்கர்கள் மட்டும் மாளாமல் பிழைத்தார்கள்; ஏனையோர் அழிந்தார்கள்.  பிழைத்த அரக்கர்களில் இருவர் துவாரபாலர்களாக ஆனார்கள்; ஒருவருக்கு முழவை முழக்கும் பேறு கிடைத்தது.)

வலாரி பெற்றெடுத்த கற்பக வனம் மேவும் தே(ம்) நாயகா... இந்திரனுடைய மகளாக வளர்ந்தவளும்; கற்பக மரங்கள் நிறைந்த தேவலோகத்தில் வாழ்பவளுமான தேவானையுன் கேள்வனே!

எனத் துதித்த உத்தம வான் நாடர் வாழ விக்ரமத் திருக் கழல் சேராத சூரனைத் துணித்து அடக்கி... என்றெல்லாம் துதித்த உத்தமமான தேவர்கள் வாழும்டிபயாக; வல்லமை நிறைந்த உனது திருவடிகளை நினையாத சூரபத்மனை வெட்டி வீழ்த்தி;

அ-வரை மோதி சேறு ஆய சோரி புக்கு அளக்கர் திட்டு எழ மாறா நிசாசர குலத்தை இப்படி சீராவினால் அறுத்து அறுத்து ஒதுக்கிய பெருமாளே.... அந்தக் கிரெளஞ்ச பர்வதத்தைத் தாக்கி; சேற்றைப் போன்ற ரத்தம் பாய்கின்ற காரணத்தால் கடலும் மேடாகிப் போக; அரக்கர் குலத்தை இப்படியும் அப்படியுமாக ‘சீரா’ என்னும் குறுவாளால் அறுத்து அறுத்து வீழ்த்திய பெருமாளே!

சுருக்க உரை

‘மகாமேருவை வில்லாக எடுத்து; பெரியதான வாசுகிப் பாம்பை நாணாக இழுத்துக்கட்டி; திருமாலாகிய பாணத்தைத் தொடுத்து; திரிபுரங்களில் இருந்த அரக்கர்களில் மூவர் பிழைக்க, மற்றோர் இறக்கும்படியாகப் புன்முறுவல் பூத்த வித்தகரான சிவபிரானுடைய செல்வனே!  இந்திரன் வளர்த்ததவளும்; கற்பக மரங்கள் நிறைந்த தேவலோகத்தைச் சேர்ந்தவளுமான தேவானையின் நாயகனே!’ —என்றெல்லாம் போற்றிய தேவர்கள் வாழும்படியாக, உன்னுடைய திருவடியை நினைக்காத சூரபத்மனை வெட்டி வீழ்த்தி; கிரெளஞ்ச மலையைத் தூளடித்து; ரத்தம் சேறுபோலப் பெருகியதால் கடல் மேடிட்டுத் திடலாகச் செய்து; பகைத்து நின்ற அரக்கர்களை ‘சீரா’ எனப்படும் குறுவாளால் அறுத்துத் துண்டாடிய பெருமாளே!

அடியேனுக்கு நீ,

அறிவைக் கொடுக்கும் நூல்களை ஆராய்ந்து அறியும்படியான புத்தியைக் கொடுத்ததையும்; நீர்க்குமிழியைப் போன்ற நிலையற்ற இந்த வாழ்வில் தளர்ச்சியுறு அழிந்துபோகாதபடி, ஆசையாகிய கடலைக் கடப்பதற்கான ஆற்றலைத் தந்ததையும்; வாக்குக்கு எட்டாத நிலையில் என்னை இருக்கச் செய்ததையும்; கீழ்மையுள்ளவனான அடியேன் மிகவும் கீர்த்திபெற்று ஏழு உலகமும் நானே என்னும்படியான அத்துவித நிலையில் இருக்கச் செய்ததையும்; அற்புதமான திருப்புகழ்ப் பாக்களைத் தேனொழுகப் பாடி; நான் அனுப்புகின்ற சீட்டு எல்லாத் திசைகளிலும் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் போற்றப்படும் பெருமிதத்தைப் பெறச் செய்ததையும்; துன்பக் கடலிலிருந்து கரையேறமுடியாமல் செய்கின்ற ஆணவ, கன்ம, மாயா மலங்களையும் முக்குணங்களையும் பலவிதமான விகாரங்களையும் கொண்டுள்ளதும் நீர்க்குமிழியைப் போல நிலையற்றதுமான பிறவியை ஒழித்து அடியேனுக்கு அனுக்கிரகித்ததையும் எப்போதும் மறக்க மாட்டேன்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/29/பகுதி---917-3009081.html
3009078 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 916 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, September 28, 2018 12:00 AM +0530 ‘அடியேனுக்கு நீ அனுக்கிரகித்ததை எப்போதும் மறவேன்’ என்று சொல்கின்ற இப்பாடல் பொதுப்பாடல்கள் வரிசையைச் சேர்ந்தது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 40 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, ஆறு, பதினொன்று ஆகிய சீர்களில் இரண்டு நெடிலும் ஒரு குறிலுமாக மூன்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஏழு, பன்னிரண்டு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலுமாக இரண்டெழுத்துகளும்; மூன்று, நான்கு, பதின்மூன்று, பதினான்கு, ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக இரண்டெழுத்துகளும்; ஐந்து, பத்து, பதினைந்து ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக மூன்றெபழுத்துகளும் அமைந்திருக்கின்றன.

தானான தான தத்த தத்த தத்தன

      தானான தான தத்த தத்த தத்தன

      தானான தான தத்த தத்த தத்தன                தனதான

 

ஆனாத ஞான புத்தி யைக்கொடுத்ததும்

         ஆராயு நூல்க ளிற்க ருத்த ளித்ததும்

         ஆதேச வாழ்வி னிற்ப்ர மித்தி ளைத்துயி      ரழியாதே

      ஆசாப யோதி யைக்க டக்க விட்டதும்

         வாசாம கோச ரத்தி ருத்து வித்ததும்

         ஆபாத னேன்மி கப்ர சித்தி பெற்றினி         துலகேழும்

யானாக நாம அற்பு தத்தி ருப்புகழ்

         தேனூற வோதி யெத்தி சைப்பு றத்தினும்

         ஏடேவு ராஜ தத்தி னைப்ப ணித்ததும்         இடராழி

      ஏறாத மாம லத்ர யக்கு ணத்ரய

         நானாவி கார புற்பு தப்பி றப்பற

         ஏதேம மாயெ னக்க நுக்ர கித்ததும்           மறவேனே

மாநாக நாண்வ லுப்பு றத்து வக்கியொர்

         மாமேரு பூத ரத்த னுப்பி டித்தொரு

         மாலாய வாளி யைத்தொ டுத்த ரக்கரி        லொருமூவர்

      மாளாது பாத கப்பு ரத்ர யத்தவர்

         தூளாக வேமு தற்சி ரித்த வித்தகர்

         வாழ்வேவ லாரி பெற்றெ டுத்த கற்பக        வனமேவும்

தேநாய காஎ னத்து தித்த வுத்தம

         வானாடர் வாழ விக்ர மத்தி ருக்கழல்

         சேராத சூர னைத்து ணித்த டக்கிய           வரைமோதிச்

      சேறாய சோரி புக்க ளக்கர் திட்டெழ

         மாறாதி சாச ரக்கு லத்தை யிப்படி

         சீராவி னால றுத்த றுத்தொ துக்கிய          பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/28/பகுதி---916-3009078.html
3006903 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 914 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Wednesday, September 26, 2018 12:00 AM +0530  

‘பரம்பொருளை உணர வேண்டும்’ எனக் கோரும் இப்பாடல் ஸ்ரீ புருஷ மங்கை என்னும் தலத்துக்கானது.  தற்காலத்தில் இத்தலம் நாங்குநேரி என்று வழங்கப்படுகிறது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 31 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும மூன்று குறிலுமாய் நான்கெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஐந்து, எட்டு ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) மெல்லொற்றுமாய் இரண்டெழுத்துகளும்; மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் மூன்று குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) மெல்லொற்றுமாய் மூன்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

 

தானதன தந்த தந்தன

      தானதன தந்த தந்தன

      தானதன தந்த தந்தன               தனதான

 

ஆடல்மத னம்பின் மங்கைய

         ராலவிழி யின்பி றங்கொளி

         யாரமத லம்பு கொங்கையின்     மயலாகி

      ஆதிகுரு வின்ப தங்களை

         நீதியுட னன்பு டன்பணி

         யாமல்மன நைந்து நொந்துட     லழியாதே

வேடரென நின்ற ஐம்புல

         னாலுகர ணங்க ளின்தொழில்

         வேறுபட நின்று ணர்ந்தருள்       பெறுமாறென்

      வேடைகெட வந்து சிந்தனை

         மாயையற வென்று துன்றிய

         வேதமுடி வின்ப ரம்பொரு       ளருள்வாயே

தாடகையு ரங்க டிந்தொளிர்

         மாமுனிம கஞ்சி றந்தொரு

         தாழ்வறந டந்து திண்சிலை       முறியாவொண்

      ஜாநகித னங்க லந்தபின்

         ஊரில்மகு டங்க டந்தொரு

         தாயர்வ சனஞ்சி றந்தவன்        மருகோனே

சேடன்முடி யுங்க லங்கிட

         வாடைமுழு தும்ப ரந்தெழ

         தேவர்கள்ம கிழ்ந்து பொங்கிட    நடமாடுஞ்

      சீர்மயில் மஞ்சு துஞ்சிய

         சோலைவளர் செம்பொ னுந்திய

         ஸ்ரீபுருட மங்கை தங்கிய          பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/26/பகுதி--914-3006903.html
3006902 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 913 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Tuesday, September 25, 2018 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

முத்து நவ ரத்ந மணி பத்திநிறை 
சத்தி இடம் மொய்த்த கிரி முத்தி 
தருஎன ஓதும்

 

சத்திஇடம்: இடது பாகத்திலே பத்தி நிறை: வரிசையாகப் பொருந்தியுள்ள; சக்தியோடு; மொய்த்த கிரி: கூடிநிற்கும் மலை—சிவன்; முத்தி தரு: முக்தியைத் தரும் விருட்சம் (தரு: மரம்);

முக்கண் இறைவர்க்கும்அருள் வைத்த 
முருககடவுள் முப்பது மூவர்க்கசுரர் 
அடி பேணி

 

முக்கண் இறைவர்க்கும்: சிவபெருமானுக்கும்; முப்பது மூவர்க்க: முப்பத்து மூன்று வகையான; சுரர்: தேவர்கள்;

பத்து முடி தத்தும் வகைஉற்ற 
கணை விட்ட அரி பற்குனனை 
வெற்றி பெறரதம் ஊரும்

 

பத்துமுடி: (இராவணனுடைய) பத்துத் தலை; பற்குனனை: பல்குணனை—அர்ஜுனனை;

பச்சை நிறம் உற்ற புயல்அச்சம் அற 
வைத்தபொருள் பத்தர் மனதுஉற்ற 
சிவம் அருள்வாயே

 

பச்சை நிறம் உற்ற புயல்: கருமேகத்தை ஒத்த திருமால்; அச்சமற: திருமாலுடைய அச்சம் கெட;

தித்திமிதி............தெனனான

 

 

திக்கு என மத்தளம்இடக்கை துடி தத்தகுகு........
என ஆடும்

 

 

அத்தனுடன் ஒத்த நடநிதிரி 
புவனத்தி நவ சித்திஅருள் சத்தி அருள் பாலா

 

அத்தனுடன்: தலைவனுடன்; நடநி: நடனம் புரிபவள்; நவசித்தி: புதுமையான சித்திகள்;

அற்ப இடை தற்பம் அதுமுற்று நிலை 
பெற்று வளர் அல் கனக பத்ம புரி
பெருமாளே.

 

அற்ப இடை: மெல்லிய இடை; தற்பம்: மெத்தை வீடு; அல்: மதில்;

முத்து நவ ரத்ந மணி பத்தி நிறை சத்தி இடம் மொய்த்த கிரி முத்தி தரு என ஓதும்... முத்தும் நவரத்தின மணிகளும் வரிசையாக நிறைந்திருக்கின்ற உமையம்மையைத் தனது இடது பாகத்திலே வைத்துள்ள மலைபோன்றவரும்; முக்தியை அளிக்கின்ற விருட்டசம் போன்றவரும என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்ற,

முக்கண் இறைவர்க்கும் அருள் வைத்த முருகக் கடவுள் முப்பது முவர்க்க சுரர் அடி பேணி... மூன்றாவது கண்ணை உடைய இறவருக்கும் அருளைத் தந்த முருகக் கடவுள், தன்னுடைய திருவடியை முப்பத்து மூன்று வகையான* தேவர்களம் போற்றி வணங்க;

(* ருத்திரர் 11; ஆதித்யர் 12; வசுக்கள் எட்டு; அஸ்வினி தேவர்கள் இருவர் என முப்பத்து மூன்று வகை.)

பத்து முடி தத்தும் வகை உற்ற கணி விட்ட அரி பற்குனனை வெற்றி பெற ரதம் ஊரும்...(இராவணனுடைய) பத்துத் தலைகளும் சிதறும்படி அம்பை எய்த ராமனும்; பாரதப் போரில் அர்ஜுனன் வெற்றிபெறும்படியாகத் தேரைச் செலுத்திய கண்ணனுமாக (வந்த),

பச்சை நிறம் உற்ற புயல் அச்சம் அற வைத்த பொருள் பத்தர் மனது உற்ற சிவம் அருள்வாயே...கருநிறத்து மேகத்தை ஒத் பெருமானான திருமால் (சூரபத்மன், சிங்கமுகன், தாரகன் ஆகிய அசுரர்களிடத்திலே கொண்டிருந்த) அச்சத்தைக் கெடுத்தருளியவனே!  பக்தர்கள் மனத்திலே விளங்குவதான மங்கலத்தை எனக்கும் அருள்வாயாக.

தித்திமிதி தித்திமிதி திக்குகுகு திக்குகுகு தெய்த்ததென தெய்தததென தெனனான திக்குவென மத்தளம் இடக்கைதுடி...தித்திமிதி முதலான ஓசைகளோடு மத்தளமும் இடக்கை என்ற மேளமும் உடுக்கையும் ஒலியெழுப்ப;

தத்ததகு செச்சரிகை செச்சரிகை யெனஆடும்... தத்ததகு செச்சரிகை செச்சரிகை என்ற ஜதிக்கு நடனம் ஆடுகின்ற, 

அத்தனுடன் ஒத்த நடநி த்ரிபுவனத்தி நவசித்தி அருள் சத்தி அருள் புரிபாலா... தலைவனான சிவனுடன் ஒத்து நடனம் புரிபவளும்; மூன்று லோகங்களுக்கும் தலைவியும்; புதுமையான சித்திகளை அடியார்களுக்கு அருள்பவளுமான உமையம்மை ஈன்ற பாலனே!

அற்ப இடை தற்பம் அது முற்று நிலை பெற்று வளர் அல் கனக பத்ம புரி பெருமாளே....மெல்லிய இடையையுடைய மாதர்களுடைய மெத்தை வீடுகள் நிலைபெற்று, உயர்ந்த மதில்களோடு விளங்குவதும் பொற்றாமரைக் குளம் அமைந்ததுமான மதுரையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

தித்திமிதி தித்திமிதி திக்குகுகு திக்குகுகு….தெனான என்ற ஒலிகளோடு மத்தளமும் இடக்கை மேளமும் உடுக்கையும் தத்தகுகு தத்தகுகு என்றும் செச்சரிகை செச்சரிகை என்றும் முழங்க நடனமாடுகின்ற பெரியோனாகிய சிவனுடைய நடனத்துக்கு ஒப்ப நடமாடுபவளும்; மூன்று உலகங்களுக்கும் முதல்வியும்; அடியாருக்குப் புதுமையான சித்திகளை அருள்பவளுமான சக்திதேவி ஈன்ற பாலனே!  மெல்லிய இடையையுடைய மாதர்களுடைய மெத்தைவீடுகள் உயர்ந்த மதில்களோடு விளங்குவதும், பொற்றாமரைக் குளம் விளங்குவதுமான மதுரையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

முத்தும் நவமணிகளும் வரிசையாக விளங்குவளான உமாதேவியைத் தன் இடது பாகத்தில் வைத்திருப்பவரும் முக்தியாகிய கனியைத் தன் அடியாருக்கு அருளும் விருட்டசம் என்று சிறப்பாகச் சொல்லப்படுபவருமான சிவபெருமானுக்கு அருள் செய்து பிரணவத்தை உபதேசித்த முருகனே!  முப்பத்து மூன்று வகையான தேவர்களாலும் விரும்பிப் போற்றப்படுபவனே! ராமனாக வந்து ராவணனுடைய பத்துத் தலைகளையும் அரிந்தவரும்; கண்ணனாக வந்து, அர்ஜுனன் வெல்லுமாறு பாரதப் போரில் தேரைச் செலுத்தியவருமான திருமாலுக்கு, சூரனிடத்திலும் அவனுடைய தம்பியரான சிங்கமுகன், தாரகனிடத்திலும் இருந்த அச்சத்தைக் கெடுத்தவனே! பக்தர்களுடைய மனத்தில் நிலைபெற்றிருக்கின்ற மங்கலத்தை அடியேனுக்கும் அருளவேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/25/பகுதி---913-3006902.html
3006905 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 915 ஹரி கிருஷ்ணன் Monday, September 24, 2018 11:30 AM +0530

 

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

ஆடல் மதன் அம்பின் மங்கையர் ஆல விழியின் அன்பில் பிறங்கு ஒளி ஆரம் அது அலம்பு கொங்கையில் மயலாகி

 

ஆடல்: போருக்கு எழும்; ஆல விழி: விஷம்போன்ற விழி; பிறங்கு: விளங்கும்; ஆரம்: முத்து மாலை; அலம்பு: அசைசின்ற;

ஆதி குருவின் பதங்களை நீதியுடன் அன்புடன் பணியாமல் மனம் நைந்து நொந்து உடல் அழியாதே

 

ஆதி குரு: ஆதியானவரான சிவபெருமானுடைய குருவான முருகன்;

வேடர் என நின்ற ஐம்புலன் நாலு கரணங்களின் தொழில் வேறு பட நின்று உணர்ந்து அருள் பெறுமாறு என்

 

 

வேடை கெட வந்து சிந்தனை மாயை அற வென்று துன்றிய வேத முடிவின் பரம் பொருள் அருள்வாயே

 

வேடை: வேட்கை, ஆசை; துன்றிய: நெருங்கிய, பொருந்திய;

தாடகை உரம் கடிந்து ஒளிர் மா முனி மகம் சிறந்து ஒரு தாழ்வு அற நடந்து திண் சிலை முறியா ஒண்

 

உரம்: வலிமை; ஒளிர்: பெருமைவாய்ந்த; மாமுனி: விசுவாமித்திரர்; மகம்: வேள்வி; திண்சிலை: வலிமையான வில்; முறியா: முறித்து;

ஜாநகி தனம் கலந்த பின் ஊரில் மகுடம் கடந்து ஒரு தாயர் வசனம் சிறந்தவன் மருகோனே

 

மகுடம் கடந்து: பட்டாபிஷேகத்தைத் துறந்து; ஒரு தாயர்: ஒப்பற்ற தா(யான கைகேயி);

சேடன் முடியும் கலங்கிட வாடை முழுதும் பரந்து எழ தேவர்கள் மகிழ்ந்து பொங்கிட நடமாடும்

 

வாடை: வாடைக் காற்று;

சீர் மயில மஞ்சு துஞ்சிய சோலை வளர் செம் பொன் உந்திய ஸ்ரீபுருட மங்கை தங்கிய பெருமாளே.

 

மயில!: மயில் வாகனனே!; மஞ்சு துஞ்சிய: மேகம் தங்கிய;

ஆடல் மதன் அம்பின் மங்கையர் ஆல விழியின் அன்பில் பிறங்கு ஒளி ஆரம் அது அலம்பு கொங்கையில் மயலாகி...போருக்கு எழுகின்ற மன்மதன் எய்யும் அம்பைப் போன்றதும்; விஷம் நிறைந்ததுமான (பெண்களுடைய) கண்ணில் தோன்றும் பொய் அன்பின்மேலேயும்; விளங்கிப் பிரகாசிப்பதும் முத்துமாலை அசைவதுமான மார்பின் மீதும் ஏற்பட்ட மையலால்;

ஆதி குருவின் பதங்களை நீதியுடன் அன்புடன் பணியாமல் மனம் நைந்து நொந்து உடல் அழியாதே.... முதல்வனான சிவனுக்கும் குருவான உன்னுடைய திருவடிகளை அன்போடு வணங்காது, அதனாலே மனம் நைந்து, உடல் நொந்து அழிந்து போகாதபடி,

வேடர் என நின்ற ஐம்புலன் நாலு கரணங்களின் தொழில் வேறு பட நின்று உணர்ந்து அருள் பெறுமாறு....வேடர்களைப்போல நிற்கின்ற ஐம்புலன்களின் செயல்களும்; (புத்தி, மனம், சித்தம், அகங்காரம் என்ற) நான்கு அந்தக்கரணங்களுடைய செயல்களும் என்னோடு மாறுபாடு கொண்டு என்னைத் தாக்காதபடி (நான் உன்னை) உணர்ந்து உன் அருளைப் பெறும்படியாகவும்;

என்வேடை கெட வந்து சிந்தனைமாயை அற வென்று துன்றிய வேத முடிவின் பரம் பொருள் அருள்வாயே...என்னுடைய ஆசைகள் அழியும்படியாகவும்; நீ என் எண்ணத்தில் கலப்பதனால் எனக்குள்ள மன மாயைகள் அறும்படியாகவும் வெற்றிகொண்டு; நெருங்கிய வேதங்களின் முடிவாக விளங்குகின்ற பரம்பொருளை (அடியேனுக்கு) உபதேசித்தருள வேண்டும்.

தாடகை உரம் கடிந்து ஒளிர் மா முனி மகம் சிறந்து ஒரு தாழ்வு அற நடந்து திண் சிலை முறியா... தாடகையின் வலிமையை அழித்தும்; பெருமைபெற்ற முனிவரான விசுவாமித்திரருடைய வேள்வியை முடித்துக்கொடுத்தும்; தாழ்வின்றி வலிய சிவ தனுசை முறித்தும்;

ஒண் ஜாநகி தனம் கலந்த பின் ஊரில் மகுடம் கடந்து ஒரு தாயர் வசனம் சிறந்தவன் மருகோனே... ஒளிபடைத்த ஜானகியை மணந்து ஒன்று கலந்ததற்குப் பிறகு; தன் மகுடத்தைத் துறந்து ஒப்பற்ற கைகேயியின் சொல்லைப் போற்றிச் சிறந்த ராமனுடைய மருகனே!

சேடன் முடியும் கலங்கிட வாடை முழுதும் பரந்து எழ தேவர்கள் மகிழ்ந்து பொங்கிட நடமாடும் சீர் மயில...ஆதிசேடனுடைய முடிகள் கலங்கும்படியும்; கடுமையான காற்று எங்கும் அடர்ந்து வீசும்படியும்; தேவர்கள் மகிழ்ந்து பொங்கிடும்படியும் நடனம் புரிகின்ற மயிலை வாகனமாகக் கொண்டவனே!

மஞ்சு துஞ்சிய சோலை வளர் செம் பொன் உந்திய ஸ்ரீபுருட மங்கை தங்கிய பெருமாளே.... மேகங்கள் படிந்திருக்கின்ற சோலைகள் சூழ்ந்துள்ளதும் சேல்வம் நிறைந்ததுமான ஸ்ரீபுருட மங்கையில் (நாங்குநேரியில்) வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

தாடகையின் வலிமையை அழித்து; விஸ்வாமித்திரருடைய வேள்வியை முடித்துக் கொடுத்து; ஜனகருடைய வில்லை முறித்து; சானகியை மணந்து; கைகேயியின் சொற்படித் தன் மகுடத்தைத் துறந்தவரான இராமருடைய மருகனே!  ஆதிசேடனுடைய முடிகள் கலங்கும்படியும்; காற்று எங்கும் வீசும்படியும்; தேவர்கள் மகிழும்படியும் நடனம் செய்கின்ற மயிலை வாகனமாகக் கொண்டவனே! மேகங்கள் படிந்திருக்கின்ற சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் ஸ்ரீபுருஷ மங்கையில் (நாங்குநேரியில்) வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

மன்மதனுடைய மலர்கணைகளையும் விஷத்தையும் போன்ற கண்களின் மீதும்; முத்துமாலை புரள்கின்ற மார்பின் மீதும் மையலுற்று; ஆதியாகிய சிவனுக்குக் குருவாக விளங்குகின்ற உன்னைத் துதிக்காமல் மனச்சோர்வடைந்து வருந்தி; வேடர்களைப் போலிருக்கின்ற ஐம்புலன்கள், நான்கு அந்தக் கரணங்கள் ஆகியனவற்றின் செயல்களால் நான் தாக்கப்படாமல் உன்னுடைய திருவருளைப் பெறவேண்டும்.  என் ஆசைகள் எல்லாம் அழிந்து, மாயாசக்திகள் அடங்கி, என் மயக்கம் கெட்டு, வஞ்சனை, பொய் எல்லாவற்றையும் வென்று, வேதங்கள் முடிவாகக் காட்டுகின்ற பரம்பொருளை அடைய உதவவேண்டும்.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/27/பகுதி--915-3006905.html
3006901 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 912 ஹரி கிருஷ்ணன் Monday, September 24, 2018 11:02 AM +0530  

‘சிவத்தைத் தந்தருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் மதுரைக்கு உரியது. முதற்பாடலான ‘முத்தைத் தரு பத்தித் திருநகை’யைப் பெரிதும் நினைவுபடுத்துவது.  ஆனால் சந்தத்தால் மாறுபட்டது. இப்பாடலில் மதுரை, ‘பத்மபுரி’ என்று குறிக்கப்படுகிறது. 

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 28 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று முதல் ஆறுவரையிலான அத்தனைச் சீர்களிலும் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றுமாக நான்கு எழுத்துகள் அமைந்துள்ளன.

தத்ததன தத்ததன தத்ததன தத்ததன

                தத்ததன தத்ததன                                                    தனதான

 

முத்துநவ ரத்நமணி பத்திநிறை சத்தியிட

                        மொய்த்தகிரி முத்திதரு                             எனவோதும்

      முக்கணிறை வர்க்குமருள் வைத்தமுரு கக்கடவுள்

                        முப்பதுமு வர்க்கசுர                                       ரடிபேணி

பத்துமுடி தத்தும்வகை யுற்றகணி விட்டஅரி

                        பற்குனனை வெற்றிபெற                           ரதமூரும்

      பச்சைநிற முற்றபுய லச்சமற வைத்தபொருள்

                        பத்தர்மன துற்றசிவம்                                  அருள்வாயே

தித்திமிதி தித்திமிதி திக்குகுகு திக்குகுகு

                        தெய்த்ததென தெய்த்ததென                  தெனனான

      திக்குவென மத்தளமி டக்கைதுடி தத்ததகு

                        செச்சரிகை செச்சரிகை                                யெனஆடும்

அத்தனுட னொத்தநட நித்ரிபுவ னத்திநவ

                        சித்தியருள் சத்தியருள்                               புரிபாலா

      அற்பவிடை தற்பமது முற்றுநிலை பெற்றுவள

                        ரற்கனக பத்மபுரி                                               பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/24/பகுதி---912-3006901.html
3004285 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 910 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, September 21, 2018 12:00 AM +0530  

‘உனது திருவடிகளைத் தந்து ஆட்கொள்ள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப் பாடல் மயிலம் தலத்துக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 37 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, ஐந்து, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) மெல்லொற்றும்; இரண்டு, ஆறு, பத்து ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் இரண்டு குறிலுமாக மூன்றெழுத்துகளும்; மூன்று, நான்கு, ஏழு, எட்டு, பதினொன்று, பன்னிரண்டு ஆகிய சீர்களில் இரண்டு நெடிலுமாக அமைந்திருக்கின்றன.

தனதந்த தானன தானா தானா

            தனதந்த தானன தானா தானா

            தனதந்த தானன தானா தானா                                  தனதான

 

கொலைகொண்ட போர்விழி கோலோ வாளோ

                  விடமிஞ்சு பாதக வேலோ சேலோ

                  குழைகொண்டு லாவிய மீனோ மானோ          எனுமானார்

      குயில்தங்கு மாமொழி யாலே நீரே

                  யிழைதங்கு நூலிடை யாலே மீதூர்

                  குளிர்கொங்கை மேருவி னாலே நானா            விதமாகி

உலைகொண்ட மாமெழு காயே மோகா

                  யலையம்பு ராசியி னூடே மூழ்கா

                  வுடல்பஞ்ச பாதக மாயா நோயா                         லழிவேனோ

      உறுதண்ட பாசமொ டாரா வாரா

                  எனையண்டி யேநம னார்தூ தானோர்

                  உயிர்கொண்டு போய்விடு நாள்நீ மீதா              ளருள்வாயே

அலைகொண்ட வாரிதி கோகோ கோகோ

                  எனநின்று வாய்விட வேநீள் மாசூ

                  ரணியஞ் சராசனம் வேறாய் நீறா                        யிடவேதான்

      அவிர்கின்ற சோதிய வாரார் நீள்சீ

                  ரனலங்கை வேல்விடும் வீரா தீரா

                  அருமந்த ரூபக ஏகா வேறோர்                             வடிவாகி

மலைகொண்ட வேடுவர் கானூ டேபோய்

                  குறமங்கை யாளுட னேமா லாயே

                  மயல்கொண்டு லாயவள் தாள்மீ தேவீழ்          குமரேசா

      மதிமிஞ்சு போதக வேலா ஆளா

                  மகிழ்சம்பு வேதொழு பாதா நாதா

                  மயிலந்தண் மாமலை வாழ்வே வானோர்       பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/21/பகுதி---910-3004285.html
3004287 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 911 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, September 20, 2018 04:19 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கொலை கொண்ட போர்விழி கோலோ 
வாளோ விடம் மிஞ்சு பாதகவேலோ 
சேலோ குழைகொண்டு உலாவியமீனோ மானோ 
எனும்மானார்

 

கொலைகொண்ட: கொலைத் தொழிலைக் கொண்டுள்ள; கோலோ: அம்போ; குழைகொண்டு: காதிலுள்ள குழை வரை நீண்டு; மானார்: பெண்கள்;

குயில் தங்கு மாமொழியாலே 
நேரே இழை தங்கு நூல்இடையாலே
மீது ஊர்  குளிர் கொங்கைமேருவினாலே 
நானாவிதமாகி

 

 

உலை கொண்ட மாமெழுகாயே 
மோகாய் அலை அம்புராசியின்ஊடே 
மூழ்கா டல்பஞ்ச பாதகமாய் ஆய்நோயால் 
அழிவேனோ

 

உலை: நெருப்பு உலை; மோகாய்: மோகமாய், மோகம் கொண்டு; அம்புராசி: கடல்; பஞ்ச பாதகமாய்: கொலை, பொய், களவு, கள்ளுண்ணல், குரு நிந்தனை என்னும் ஐந்தும் பஞ்சமகா பாதகங்கள்;

உறு தண்டம் பாசமொடுஆரா 
வாரா எனைஅண்டியே நமனார் 
தூதுஆனோர் உயிர்கொண்டு போய்விடுநாள்
 நீ மீ தாள் அருள்வாயே

 

தண்டம்: கால தண்டம்; பாசம்: பாசக் கயிறு; ஆரா வாரா: ஆரவாரித்து; மீ: மேன்மை வாய்ந்த;

அலை கொண்ட வாரிதிகோகோ 
கோகோ எனநின்று வாய் விடவே 
நீள்மா 
சூர் அணி அம்சராசனம் வேறாய்நீறாயிடவே தான்

 

வாரிதி: கடல்; மாசூர்: மாமரத்தின் வடிவமாக நின்ற சூரன்; சராசனம்: வில்; நீறாயிட: பொடிபட;

அவிர்கின்ற சோதியவார் ஆர் 
நீள் சீர் அனல்அம் கை வேல் 
விடும்வீரா தீரா அருமந்தரூபக ஏகா வேறு 
ஓர்வடிவாகி

 

அவிர்கின்ற: பிரகாசிக்கின்ற;

மலை கொண்டவேடுவர் கான் 
ஊடேபோய் குறமங்கையாளுடனேமால் 
ஆயே மயல்கொண்டு உலாய் அவள்தாள் மீதே 
வீழ் குமரேசா

 

கானூடே: காட்டின் வழியாக; உலாய்: உலாவி;

மதி மிஞ்சு போதகவேலா 
ஆளா மகிழ்சம்புவே தொழு 
பாதாநாதா மயிலம் தண் மாமலை வாழ்வேவானோர் 
பெருமாளே.

 

சம்புவே: சிவனே;

கொலை கொண்ட போர் விழி கோலோ வாளோ விடம் மிஞ்சு பாதக வேலோ சேலோ குழை கொண்டு உலாவிய மீனோமானோ எனு(ம்மானார்... கொலையாகிய தன்மையைத் தன்னிடத்தே கொண்டவையும் போரிட வல்லவையுமான விழிகள் அம்போ, வாளோ; அல்லது விஷம் நிரம்பியதும் வஞ்சகமானதுமான வேலோ, சேல் மீனோ; அல்லது குழைகளை அணிந்த காதுகள் வரையில் நீண்டவையான மீனோ, மானோ என்று சொல்லத்தக்க பெண்களுடைய,

குயில் தங்கு மா மொழியாலே நேரே இழை தங்கு நூல் இடையாலே மீது ஊர் குளிர் கொங்கை மேருவினாலே நானாவிதமாகி...குயிலின் குரலைப் போன்ற இனிய மொழிகளாலும்; நூலிழையைப் போன்ற மெலிந்த இடையாலும்; இடைக்கு மேலே அமைந்துள்ள மேருமலையைப் போன்ற மார்பகத்தாலும் பலவிதமாக மனம் கலங்கி;

உலை கொண்ட மா மெழுகாயே மோகாய் அலை அம்புராசியின் ஊடே மூழ்கா... கொல்லுலையில் விழுந்த மெழுகைப் போல உருகி; அலை வீசுவதான மோகக் கடலிலே விழுந்து மூழ்கி;

உடல் பஞ்ச பாதகமாய் (ய்நோயால் அழிவேனோ... என் உடல் பஞ்சமகா பாதகங்களுக்கும் ஆளாகி நோய்கொண்டு அழிவேனோ?

உறு தண்ட(ம்பாசமொடு ஆரா வாரா எனை அண்டியே நமனார் தூது ஆனோர் உயிர் கொண்டு போய்விடு நாள் நீ மீ தாள்அருள்வாயே... (அவ்வாறு அழியாத வண்ணம்) கையிலே கால தண்டத்தையும் பாசக் கயிற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு ஆரவாரத்துடன் என்னை நெருங்கி, என் உயிரை யமதூதர்கள் கொண்டுபோய்விடும் அந்த நாளில் உன்னுடைய மேலான திருவடிகளைத் தந்தருள வேண்டும்.

அலை கொண்ட வாரிதி கோகோ கோகோ என நின்று வாய் விடவே நீள் மா சூர் அணி அம் சராசனம் வேறாய் நீறாயிடவே...அலைகள் புரள்கின்ற கடல், வாய்விட்டு ‘கோகோ’ என்று அலறவும்; பெரிய மாமரமாக நின்ற சூரன் தரித்திருந்த நீண்ட வில் பொடிப்பொடியாகப் போகவும்;

தான்அவிர்கின்ற சோதிய வார் ஆர் நீள் சீர் அனல் அம் கை வேல் விடும் வீரா தீரா அருமந்த ரூபக ஏகா... பிரகாசிக்கின்ற ஒளியைத் தன்னிடத்தில் கொண்ட; சிறந்த, பெரிய, பெருமைவாய்ந்த நெருப்பின் வடிவமாக, கையிலேந்திய வேலை வீசிய வீரா! தீரா! அருமைவாய்ந்த அழகுள் உருவம் கொண்டவனே! ஒப்பற்றவனே!

வேறு ஓர் வடிவாகி மலை கொண்ட வேடுவர் கான் ஊடே போய் குற மங்கையாளுடனே மால் ஆயே... வேடனாகிய வேறுபட்ட வேடத்தைத் தரித்து, வள்ளி மலையின் வேடர்கள் இருந்த காட்டுக்குள் சென்று, குறப்பெண்ணாணன வள்ளியின் மீது மயக்கம் கொண்டு,

மயல் கொண்டு உலாய் அவள் தாள் மீதே வீழ் குமரேசா... மையலோடு உலாவி அவளுடைய பாதங்களில் விழுந்து வணங்கிய குமரேசா!

மதி மிஞ்சு போதக வேலா ஆளா மகிழ் சம்புவே தொழு பாதா நாதா... அறிவு நிறைந்த ஞான வேலனே; ஆட்கொண்டவனே; மகிழ்பவரான சிவபெருமானே வணங்குகின்ற திருவடியை உடைய நாதனே!

மயிலம் தண் மா மலை வாழ்வே வானோர் பெருமாளே....  மயிலம் என்னும் குளிர்ந்த மலையில் வீற்றிருப்பவனே!  தேவர்கள் பெருமாளே!

சுருக்க உரை

அலை வீசுகின்ற கடல் கோகோகோ என்று கதற; அந்தக் கடலுக்குள்ளே மாமரத்தின் வடிவத்திலே நின்றிருந்த சூரன் தரித்திருந்த வில் தெறித்து விழுந்து தூளாக; பிரகாசிக்கின்ற ஜோதியைத் தன்னிடத்தே கொண்டிருக்கின்ற, சிறந்த, பெரிய, பெருமை வாய்ந்த நெருப்பு என்று சொல்லும்படியாக, திருக்கையிலே ஏந்தியிருக்கும் வேலை வீசிய வீரனே! தீரனே!  அரிய அழகை உருவத்தை உடையவனே! ஒப்பற்றவனே!  வேடனான வேற்று உருவத்தைத் தரித்து, மலையை இருப்பிடமாகக் கொண்ட வேடர்கள் வாழ்ந்திருந்த காட்டினிடையே சென்று, அங்கிருந்த குறமகளான வள்ளியின் மீது மோகம் கொண்டு உலாவி அவளுடைய பாதத்தில் மையலுடன் விழுந்து வணங்கிய குமரேசனே!  அறிவு நிறைந்த ஞான வேலனே!  உனக்கு ஆட்பட்ட சிவபெருமான் மகிழ்ந்து உன்னுடைய பாதத்தைத் தொழ நின்ற பாதனே! நாதனே!  மயிலம் என்னும் குளிர்ந்த மலைத் தலத்தில் வீற்றிருப்பவனே! தேவர்கள் பெருமாளே!

கொலைத் தன்மையைக் கொண்டவையும் போரிட வல்லவையுமான கண்கள் அம்புதானோ, வாள்தானோ; அல்லது விஷம் நிறைந்ததும் பாதகம் கொண்டதுமான வேலோ, சேல் மீனோ; அல்லது காதிலுள்ள குழைகளைத் தொடுமளவுக்கு நீண்டிருக்கின்ற மீனோ, மானோ என்று சொல்லத்தக்க மாதர்களுடைய குயில்போன் குரலால் எழுகின் இனிய மொழிகளாலும்; நூலின் இழைபோலத் தோன்றுகின்ற மெல்லிய இடையாலும்; அந்த இடையின் மேல் மேருமலையைப் போல அமைந்திருக்கின்ற மார்பகங்களாலும் பலவிதமாக நெஞ்சம் கலங்கி; நெருப்பு உலையிலே விழுந்த மெழுகைப் போல உருகி, அலை வீசுவதான மோகம் எனப்படும் கடலிலே விழுந்து முழுகி, என் உடல் பஞ்சமஹா பாதகங்களுக்கும் உள்ளாகி தீராத நோயாலே அழிவேனோ! கால தண்டத்தையும் பாசக் கயிற்றையும் ஏந்தியபடி, ஆரவாரித்து என்னை நெருங்குகின்ற யமதூதர்கள் என்னுடைய உயிரைக் கவர்ந்து போய்விடுகின்ற அந்த நாளிலே நீ உன்னுடைய மேன்மை பொருந்திய திருவடிகளைத் தந்தருள வேண்டும்.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/22/பகுதி---911-3004287.html
3002171 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 909 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, September 20, 2018 10:50 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கொடாதவனையேபுகழ்ந்து குபேரன்எனவே 
மொழிந்து குலாவி அவமே திரிந்துபுவிமீதே

 

 

எடாத சுமையே சுமந்துஎ(ண்)ணாத 
கலியால்மெலிந்து எ(ல்)லாவறுமை தீர அன்று உன்அருள் பேணேன்

 

எடாத சுமை: தூக்க முடியாத சுமை—குடும்ப பாரம்;

சுடாத தனமானகொங்கைகளால்இதயமே 
மயங்கி சுகாதரமதாய் ஒழுங்கில்ஒழுகாமல்

 

சுடாத தனம்: பசும்பொன் (தனம்: பொன்); சுகாதரம்: சுகாதாரம்—சுகமான வழி;

கெடாத தவமேமறைந்து கிலேசம்அதுவே 
மிகுந்து கிலாதஉடல் ஆவி நொந்துமடியா முன்

 

கிலேசம்: துக்கம்; கிலாத: ஆற்றல் இல்லாத;

தொடாய் மறலியே நீஎன்ற சொ(ல்)லாகி அதுநா 
வரும்
கொல் ல்ஏழு உலகம் ஈனும்அம்பை அருள் பாலா

 

மறலியே: யமனே;

நடாத சுழி மூல விந்துநள் ஆவி விளை 
ஞானநம்ப நபோ மணி சமானதுங்க வடிவேலா

 

நடாத சுழி: நட்டு வைக்காத சுழிமுனை (தசநாடிகளில் இடைக்கும் பிங்கலைக்கும் நடுவே உள்ளது); நள்: நடுவே; நபோமணி: சூரியன்; துங்க: தூய;

படாத குளிர் சோலைஅண்டம் அளாவிஉயர்வாய் 
வளர்ந்து பசேல் எனவுமேதழைந்து தினமே தான்

 

படாத: வெயில் படாத;

விடாது மழை மாரிசிந்த அநேக மலர் 
வாவிபொங்கு விராலிமலைமீது கந்த பெருமாளே.

 

 

கொடாதவனையே புகழ்ந்து குபேரனெனவே மொழிந்து குலாவி யவமே திரிந்து புவிமீதே... எதுவும் கொடுக்காதவனையே புகழ்ந்து; அவனைக் குபேரன் என்று வாழ்த்தி; அவனோடு வீணாகத் திரிந்து இந்த உலகின்மீது,

எடாதசுமையே சுமந்து எணாதகலியால் மெலிந்து எலாவறுமை தீர அன்றுனருள்பேணேன்... தூக்க முடியாத குடும்ப பாரத்தைத் தூக்கி; நினைக்கவும் முடியாத கலியால் வாட்டமடைந்த எல்லாவிதமான வறுமைகளும் தீரும்படியாக, அந்த நாளிலேயே உன்னுடைய திருவருளை நாடாதவனாகத் திரிந்தேன்.

சுடாத தனமான கொங்கைகளால் இதயமே மயங்கி சுகாதரமதாய் ஒழுங்கில் ஒழுகாமல்... தீயில் சுட்டெடுக்காத பசும்பொன்னைப் போன்ற மார்புகளைக் கொண்ட பெண்களிடம் மனம் மயங்கி; சுகத்தைக் தருகின்ற வழியில் ஒழுக்கத்துடன் நடந்துகொள்ளாமல்,

கெடாத தவமே மறைந்து கிலேசமதுவே மிகுந்து கிலாத உடல் ஆவி நொந்து மடியாமுன்... கெடுதல் இல்லாத தவநெறி கெட்டுப் போக; துன்பமே மிகவும் பெருகி; வலிமை இல்லாத உடலில் (தங்கியுள்ள) உயிர் நொந்து இறந்துபோவதன் முன்,

தொடாய்மறலியே நி யென்ற சொல் ஆகியது உன் நா வருங்கொல் சொல் ஏழுலகம் ஈனும் அம்பை யருள்பாலா... ‘இவனுடைய உயிரைத் தொடாதே யமனே’ என்ற சொல் உன்னுடைய நாவிலிருந்து வெளிப்படுமோ என்பதை அடியேனுக்குச் சொல்ல வேண்டும்,  ஏழு உலகங்களையும் ஈன்றவளான உமாதேவியின் குமாரனே!

நடாதசுழி மூல விந்து நள் ஆவி விளை ஞான நம்ப நபோமணி சமான துங்க வடிவேலா... (யாராலும்) நட்டு வைக்கப்படாததான சுழிமுனை, மூலாதாரம் (முதலான ஆறு ஆதாரங்கள்); விந்து ஆகியவற்றுக்கு நடுவிலே உயிரோடு கலந்து இருக்கின்ற ஞான மூர்த்தியே! சூரியனை ஒத்த ஒளியையும் பரிசுத்தத்தையும் கொண்ட வடிவேலனே!

படாதகுளிர் சோலை அண்டம் அளாவி உயர்வாய் வளர்ந்து பசேலெனவ மே தழைந்து தினமேதான்... வெயில் படாத குளிர்ந்த சோலைகள் ஆகாயம் அளாவ உயர்ந்து வளர்ந்து பச்சைப் பசேல் என்று தழைத்தும்;

விடாதுமழை மாரி சிந்த அநேகமலர் வாவி பொங்கு விராலிமலை மீது உகந்த பெருமாளே.... இடைவிடாமல் மழை பொழிகின்றபடியால் பல மலர்கள் நிறைந்திருக்கின்ற தடாகங்களால் சூழப்பட்டுள்ள விராலிமலையை உவப்போடு அடைந்து வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

யாராலும் நடப்படாத (இறைவனால் அமைக்கப்பட்ட) சுழுமுனை, ஆறு ஆதாரங்கள், விந்து ஆகியனவற்றிலன் நடுவிலே உள்ள ஆவியோடு கலந்து விளங்குகின்ற ஞான மூர்த்தியே! சூரியனைப் போன்ற ஒளியை உடைய பரிசுத்தமான கூரிய வேலனே!  வெயில் படாத சோலைகள் வானத்தையளாவி உயர்ந்து வளர்ந்து பச்சென்று தழைத்திருக்க; நாள்தோறும் விடாது மழை பொழிவதால் பல நீர்ப்பூக்கள் மலர்ந்திருக்கின்ற தடாகங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற விராலிமலையை உவந்து வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

கொடுப்பது என்பதையே அறியாவனைப்போய்ப் புகழ்ந்து; அவனைக் குபேரன் என்று போற்றி; வீணாகத் திரிந்து இந்த பூமியிலே, தூக்க முடியாததாகிய குடும்பப் பாரத்தைத் தூக்கியலைந்து; கலிபுருஷனுடைய கொடுமையால் நான் வாட்டம் அடைந்து; அதனால் உண்டான என்னுடைய சகல துன்பங்களும் நீங்குமாறு நான் உன்னுடைய திருவருளை எப்போதோ நாடியிருக்கவேண்டும்; அவ்வாறு நாடாமல் வீணே காலங்கழித்தேன்.  பசிய பொன்னைப் போன்ற மார்பகங்களை உடைய பெண்களிடத்திலே மயக்கம் கொண்டு; சுகத்தைத் தரக்கூடிய வழியில் முறையோடு நடக்காமல்; கெடுதலில்லாத தவநெறியும் கெட்டுப்போய்; துக்கமே பெருகி; வலிமையற்ற உடலில் தங்கியுள்ள ஆவி நொந்து நான் இறப்பதற்கு முன்னாலே, ஏழு உலகங்களையும் ஈன்றவளான உமையின் குமாரனே, ‘யமனே! இவனுடைய உயிரைத் தொடாதே’ என்ற சொல் உன்னுடைய நாவினின்றும் பிறக்குமோ? (அவ்வாறு பிறக்கும் என்பதை) நீ சொல்லியருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/20/பகுதி---909-3002171.html
3002168 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 908 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, September 19, 2018 12:00 AM +0530  

‘யமனை விலக்கியருள வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் விராலி மலைக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 31 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் நான்கு குறிலுமாய் ஐந்தெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஐந்து, எட்டு ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலுமாய் இரண்டெழுத்துகளும்; மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குறிலும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) மெல்லொற்றுமாய் இரண்டெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனாதனன தான தந்த தனாதனன தான தந்த

            தனாதனன தான தந்த                               தனதான

கொடாதவனை யேபு கழ்ந்து குபேரனென வேமொ ழிந்து

                  குலாவியவ மேதி ரிந்து                      புவிமீதே

      எடாதசுமை யேசு மந்து எணாதகலி யால்மெ லிந்து

                  எலாவறுமை தீர அன்று                      னருள்பேணேன்

சுடாததன மான கொங்கை களாலிதய மேம யங்கி

                  சுகாதரம தாயொ ழுங்கி                      லொழுகாமல்

      கெடாததவ மேம றைந்து கிலேசமது வேமி குந்து

                  கிலாதவுட லாவி நொந்து                   மடியாமுன்

தொடாய்மறலி யேநி யென்ற சொலாகியது னாவ ருங்கொல்

                  சொலேழுலக மீனு மம்பை                யருள்பாலா

      நடாதசுழி மூல விந்து நளாவிவிளை ஞான நம்ப

                  நபோமணி சமான துங்க                     வடிவேலா

படாதகுளிர் சோலை யண்ட மளாவியுயர் வாய்வ ளர்ந்து

                  பசேலெனவு மேத ழைந்து                  தினமேதான்

      விடாதுமழை மாரி சிந்த அநேகமலர் வாவி பொங்கு

                  விராலிமலை மீது கந்த                       பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/19/பகுதி---908-3002168.html
3002164 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 907 ஹரி கிருஷ்ணன் Monday, September 17, 2018 05:42 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கரி குழல் விரித்தும் புறகயல் 
விழித்தும் கரிகுவடு இணைக்கும் 
தனபார

 

கயல்: கயலைப் போன்ற கண்; கரி: யானை; குவடு: மலை; இணைக்கும்: இணையான, இரண்டான;

கரத்து இடு வளைசங்கிலி 
சரம் ஒலித்தும் கலை துகில்மினுக்(கி)யும்
பணிவோரை

 

மினுக்யும்: மினுக்கியும்—பளபளப்பாக உடுத்தும்; பணிவோரை: தன்னைப் பணிகின்றவர்களை;

தரித்து உளம் அழிக்கும்கவட்டர்கள் 
இணக்கம் தவிர்த்து உனது 
சித்தம்களி கூர

 

தரித்து: ஏற்று; கவட்டர்கள்: வஞ்சகர்கள்;

தவ கடல் குளித்துஇங்கு உனக்கு 
அடிமைஉற்று
உன் தலத்தினில்இருக்கும்படி பாராய்

 

 

புரத்தையும் எரித்து அம்கயத்தையும் 
உரித்துஒண் பொடி பணி என்அப்பன் குருநாதா

 

புரத்தையும்: திரிபுரத்தையும்; கயத்தையும்: கஜத்தையும்—யானையையும்; ஒண்பொடி: ஒளிமிகுந்த திருநீறு; பணி: பாம்பு; என் அப்பன்: சிவபெருமான்;

புய பணி கடப்பம்தொடை சிகரம் 
உற்றுஇன் புகழ்ச்சி அமுததிண் புலவோனே

 

புய: தோளில்; பணி: ஆபரணமாக; கடப்பம் தொடை: கடப்ப மாலை (தொடை: மாலை);

 

திரள் பரி கரிக்கும்பொடிப்பட
அவுணர்க்கும் தெறிப்புஉற விடுக்கும் 
கதிர்வேலா

 

பரி: குதிரை; கரி: யானை; அவுணர்: அரக்கர்; தெறிப்புற: சிதறும்படியாக;

சிறப்பொடு குற பெண்களிக்கும் விசய தென் திருத்தணி இருக்கும்பெருமாளே.

 

 

கரிக் குழல் விரித்தும் புறக் கயல் விழித்தும் கரிக் குவடு இணைக்கும் தன பாரக்...கரியதான கூந்தரை விரித்தும்; வெளியே தென்படுகின்றதும் கயல்மீனை ஒத்ததுமான கண்களை விழித்தும்; யானையையும் மலையையும் ஒத் மார்பகங்கங்களைக் கொண்டவர்களாக,

கரத்து இடு வளைச் சங்கிலிச் சரம் ஒலித்தும் கலைத் துகில் மினுக்(கி)யும் பணிவாரைத்... கைகளில் அணிந்துள்ள வளையல்களையும் சங்கிலி மாலைகளையும் ஒலிக்கச் செய்தும்; ஒட்டியாணம் அணிந்துள்ள சேலையைப் பளபளக்கச் செய்து உடுத்தியும்; தங்களைப் பணிகின்ற ஆடவர்களை,

தரித்து உளம் அழிக்கும்  கவட்டர்கள் இணக்கம் தவிர்த்து உனது சித்தம் களி கூரத்... ஏற்று அவர்களுது மனங்களை அழிக்கின்ற வஞ்சகர்களான பெண்களுடைய தொடர்பை நீங்ககி, உனது மனம் மகிழும்படியாக (நான்),

தவக் கடல் குளித்து இங்கு உனக்கு அடிமை உற்று உன் தலத்தினில் இருக்கும்படி பாராய்... தவமாகிய கடலிலே குளித்து, உனக்கே அடிமையாகி உன்னுடைய தலமான திருத்தணியில் இருக்கும் பேற்றைப் பெறும்படியாக கடைக்கண் பாலித்தருள வேண்டும்.

புரத்தையும் எரித்து அம் கயத்தையும் உரித்து ஒண் பொடிப் பணி என் அப்பன் குருநாதா... முப்புரங்களையும் எரித்து; யானையின் தோலை உரித்து அணிந்து; திருநீற்றையும் பாம்பையும் அணிந்திருக்கும் என் அப்பனான சிவபெருமானுடைய குருநாதனே!

புயப் பணி கடப்பம் தொடைச் சிகரம் உற்று இன் புகழ்ச்சி அமுதத்திண் புலவோனே... தோளில் கடப்ப மாலையை ஆபரணமாக அணிந்து, மேலான தன்மையை உற்று இனிய புகழாகிய அமுதத்தைக் கொண்ட திண்மையான புலவனே!

திரள் பரி கரிக்கும் பொடிப்பட அவுணர்க்கும் தெறிப்பு உற விடுக்கும் கதிர் வேலா... திரளான குதிரைகளும் யானைகளும் பொடிபடும்படியாகவும் அரக்கர்கள் சிதறும்படியாகவும் வேலை வீசிய கதிர்வேலனே!

சிறப்பொடு குறப் பெண் களிக்கும் விசயத் தென் திருத்தணி இருக்கும் பெருமாளே.... சிறப்போடு குறப்பெண்ணான வள்ளி மனம் மகிழ்கின்றதும்; வெற்றியும் அழகும் நிறைந்ததுமான திருத்தணிகையில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

திரிபுரத்தை எரித்து, யானையின் தோலை உரித்து, திருநீற்றையும் பாம்பையும் ஆபரணமாக அணிந்திருக்கும் அப்பனான சிவபெருமானுடைய குருநாதனே!  தோளில் கடப்ப மாலையை அணிந்து மேலான தன்மையை உற்று; புகழாகிய இனிய அமுதத்தைக் கொண்ட திண்மையான புலவனே! குதிரைப் படைகளும் யானைப் படைகளும் அரக்கர்களும் தெறித்து ஓடும்படியாக வேலை வீசியவனே! வள்ளியம்மை மகிழ்பவனே! வெற்றியும் அழகும் நிறைந்த திருத்தணியில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

கரிய கூந்தலை விரித்தும் கயல்போன்ற கண்களை விழித்தும்; ஒலிக்கின்ற வளையல்களாலும் பொன் சங்கியிலகளாலும் ஆடவர்களை மயக்குபவர்களான பொதுப்பெண்களுடைய நட்பைத் தவித்ர்து; உனது மனம் மகிழும்படியாகத் தவமாகிய கடலில் குளித்து; உன் தலமான திருத்தணியில் தங்கியிருக்கும் பேற்றை அடியேனுக்குத் தந்தருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/18/பகுதி---90-3002164.html
3000881 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 906 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Sunday, September 16, 2018 12:00 AM +0530  

‘எப்போதும் திருத்தணிகையில் வாசம் செய்யும் பேறு கிடைக்க வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் திருத்தணிகைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் என நான்கெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றும் ஒரு மெல்லொற்றும்  என மூன்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

 

தனத்தன தனத்தந் தனத்தன தனத்தந்

            தனத்தன தனத்தந்                                      தனதான

 

கரிக்குழல் விரித்தும் புறக்கயல் விழித்துங்

                  கரிக்குவ டிணைக்குந்                           தனபாரக்

            கரத்திடு வளைச்சங் கிலிச்சர மொலித்துங்

                  கலைத்துகில் மினுக்யும்                    பணிவாரைத்

தரித்துள மழிக்குங் கவட்டர்க ளிணக்கந்

                  தவிர்த்துன துசித்தங்                           களிகூரத்

             தவக்கடல் குளித்திங் குனக்கடி மையுற்றுன்

                  தலத்தனி லிருக்கும்                            படிபாராய்

புரத்தையு மெரித்தங் கயத்தையு முரித்தொண்

                  பொடிப்பணி யெனப்பன்                       குருநாதா

            புயப்பணி கடப்பந் தொடைச்சிக ரமுற்றின்

                  புகழ்ச்சிய முதத்திண்                           புலவோனே

திரட்பரி கரிக்கும் பொடிப்பட வுணர்க்குந்

                  தெறிப்புற விடுக்குங்                            கதிர்வேலா

            சிறப்பொடு குறப்பெண் களிக்கும்வி சயத்தென்

                   திருத்தணி யிருக்கும்                         பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/16/பகுதி---906-3000881.html
3000871 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 905 ஹரி கிருஷ்ணன் Saturday, September 15, 2018 11:09 AM +0530  

 

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

இடம் அடு சுறவைமுடுகிய மகரம் எறிகடல் இடை எழுதிங்களாலே

 

அடும்: வருத்தும்; சுறவை: சுறா மீனை; முடுகிய: துரத்துகிற; மகரம்: மகரமீன், முதலை;

இரு வினை மகளிர்மருவிய தெருவில் எரிஎன வரு சிறுதென்றலாலே

 

 

தட நடு உடைய கடி படுகொடிய சரம் விடு தறுகண் அநங்கனாலே

 

தட நடுவுடைய: குளத்தின் நடுவிலே உள்ள; கடிபடு: மணம் கமழும்; சரம்: மலர்க்கணை (தாமரை, நீலோத்பலம்); அநங்கனாலே: மன்மதனாலே;

சரி வளை கழல மயல்கொளும் அரிவை தனிமலர் அணையில்நலங்கலாமோ

 

சரிவளை: வளையின் வகை; நலங்கலாமோ: நோகலாமோ;

வட குல சயில நெடுஉடல் அசுரர் மணி முடிசிதற எறிந்த வேலா

 

வடகுல சயில: வடக்கே உள்ள மேருமலை;

மற மகள் அமுத புளகிதகளப வளர் இளமுலையை மணந்தமார்பா

 

மறமகள்: வள்ளியுடைய; களப: சந்தனக் கலவை;

அடல் அணி விகடம்மரகத மயிலில் அழகுடன்அருணையில் நின்றகோவே

 

அடல்: வலிமை; அணி: அலங்காரம்; விகடம்: அழகு; அருணை: திருவண்ணாமலை;

அரு மறை விததிமுறை முறை பகரும் அரி அர பிரமர்கள்தம்பிரானே.

 

விததி: கூட்டம், தொகுதி; அரி அர: ஹரி, ஹர—திருமால், சிவன்;

இடம் அடு சுறவை முடுகிய மகரம் எறி கடல் இடை எழு திங்களாலே ... வருத்துகின்ற சுறாமீனை இருக்கும் இடத்திலிருந்தே விரட்டுவதான முதலைகள் வாழ்வதும்; அலைகளை வீசுவதுமான கடலில் எழுகின்ற சந்திரனாலும்;

இரு வினை மகளிர் மருவிய தெருவில் எரி என வரு சிறு தென்றலாலே ... நல்வினை தீவினை இரண்டுக்கும் காரணர்களாக உள்ள மாதர்கள் வாழ்கின்ற தெருவிலே தீயைப்போல வீசுகின்ற சிறிய தென்றலாலும்;

தட நடு உடைய கடி படு கொடிய சரம் விடு தறு கண் அநங்கனாலே ... குளத்தின் நடுவே இருப்பதும் நறுமணம் வீசுவதுமான (தாமரை, நீலோத்பலம் ஆகிய) மலர்க்கணைகளை செலுத்தும் கொடியவனான மன்மதனாலும்;

சரி வளை கழல மயல் கொளும் அரிவை தனி மலர் அணையில் நலங்கலாமோ ... சரியும் வளைகளும் கழன்று விழும்படியாக மையல் கொண்டிருக்கின்ற இந்தப் பெண் தனித்த மலரணையில் நோவதும் முறைதானோ? (அவ்வாறு நோவாத வண்ணம் ஆட்கொள்ள வேண்டும்.)

வட குல சயில நெடு உடல் அசுரர் மணி முடி சிதற எறிந்த வேலா ... வடதிசையிலுள்ள மேருமலையைப் போன்ற பெருத்த உடலைக் கொண்ட அரக்கர்களுடைய மணிமுடிகள் சிதறும்படியாக வேலை எறிந்தவனே!

மற மகள் அமுத புளகித களப வளர் இள முலையை மணந்த மார்பா ... வேடர் மகளும்; புளகிதம் உடையதும்; சந்தனக் கலவை பூசப்பெற்றதும் இளையதுமான மார்பகத்தை உடையவளுமான வள்ளியை மணந்த திருமார்பனே!

அடல் அணி விகடம் மரகத மயிலில் அழகுடன் அருணையில் நின்ற கோவே... வலிமையும் அலங்காரமும் அழகும் நிறைந்த பச்சை மயிலில் ஏறித் திருவண்ணாமலையில் வீற்றிருக்கும் அரசே!

அரு மறை விததி முறை முறை பகரும் அரி அர பிரமர்கள் தம்பிரானே. ... அருமறைகளின் தொகுதி திரும்பத் திரும்ப ஓதுகின்ற திருமால், சிவன், பிரமன் ஆகிய மூவருக்கும் தம்பிரானே!

சுருக்க உரை

வடக்கிலுள்ள மேருமலையைப் போன்ற உடலைக் கொண்ட அசுரர்களுடைய மணிமுடி சிதறிப் போகும்படி வேலை வீசியவனே! வேடர் மகளும்; அமுதமும் புளகிதமும் கொண்டதும்; சந்தனக் கலவை பூசப்பட்டதுமான மார்பை உடைய வள்ளியை மணந்தவனே! வலிமையும் அலங்காரமும் அழகும் பச்சை நிறமும் உடைய மயிலில் ஏறி, திருவண்ணாமலையில் வீற்றிருக்கும் தலைவனே! அரிய வேதங்களின் தொகுதி மீண்டும் மீண்டும் ஓதுவதான திருமால், சிவன், பிரமன் ஆகிய மூவருக்கும் தம்பிரானே!

இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே பெரிய சுறாமீன்களை விரட்டியடிக்கின்ற முதலைகள் வாழ்கின்ற கடலில் முளைக்கின்ற சந்திரனாலும்; நன்மைக்கும் தீமைக்கும் காரணர்களாக இருக்கின்ற மாதர்கள் வாழ்கின்ற தெருவில் தீயைப் போல வீசுகின்ற தென்றல் காற்றாலும்; குளத்தின் மத்தியிலுள்ளதும் நறுமணம் கமழ்வதுமான தாமரை, நீலோற்பலம் போன்ற மலர்க்கணைகளை வீசுகின்ற மன்மதனாலும் வருத்தம் உண்டாக்கப்பட்டு இந்தப் பெண் மையல்கொண்டு மலரணையில் தனியாக நோவது முறையா?  (அப்படி நோவாமல் ஆண்டுகொண்டு அருள வேண்டும்.)

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/15/பகுதி---905-3000871.html
2998969 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 904 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, September 14, 2018 11:30 AM +0530 ‘நொந்து போகாமல் ஆண்டருள வேண்டும்’ என்று நாயகி பாவத்தில் கோருகின்ற இப்பாடல் திருவண்ணாமலைக்கு உரியது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 25 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, மூன்று, ஐந்து ஆகிய சீர்களில் நான்கு குற்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, நான்கு, ஆறு ஆகிய சீர்களில் மூன்று குற்றெழுத்துகளும் அமைந்துள்ளன.

தனதன தனன தனதன தனன

            தனதன தனன                                             தந்ததான

இடமடு சுறவை முடுகிய மகர

                  மெறிகட லிடையெழு                         திங்களாலே

            இருவினை மகளிர் மருவிய தெருவி

                  லெரியென வருசிறு                             தென்றலாலே

தடநடு வுடைய கடிபடு கொடிய

                  சரம்விடு தறுகண                                 நங்கனாலே

            சரிவளை கழல மயல்கொளு மரிவை

                  தனிமல ரணையின                             லங்கலாமோ

வடகுல சயில நெடுவுட லசுரர்

                  மணிமுடி சிதறஎ                                  றிந்தவேலா

            மறமக ளமுத புளகித களப

                  வளரிள முலையைம                          ணந்தமார்பா

அடலணி விகட மரகத மயிலி

                  லழகுட னருணையி                            னின்றகோவே

            அருமறை விததி முறைமுறை பகரு

                  மரியர பிரமர்கள்                                   தம்பிரானே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/14/பகுதி---904-2998969.html
2998964 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 903 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, September 12, 2018 04:32 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

விந்து பேதித்தவடிவங்களாய்
எத்திசையும் மின் சரஅசர குலமும் வந்துஉலாவி

பேதித்த: பேதம், வேறுபட்ட; மின்: ஒளிபெற்ற; சராசர்க் குலமும்: சர, அசரக் குலமும்—அசையும், அசையாப் பொருட்கள்;

விண்டு போய் விட்டஉடல் சிந்தை தான்
உற்று அறியும் மிஞ்ச நீவிட்ட வடிவங்களாலே

 

விண்டுபோய்: பிரிந்து போய்;

வந்து நாயில் கடையன்நொந்து 
ஞான பதவி வந்து தா இக்கணமேஎன்று கூற

 

 

மைந்தர் தாவி புகழதந்தை தாய் 
உற்றுஉருகி வந்து சேயைதழுவல் சிந்தியாதோ

 

 

அந்தகாரத்தில் இடிஎன்ப வாய்விட்டு
வரும் அங்கி பார்வை பறையர்மங்கி மாள

 

அந்தகாரத்தில்: பேரிருளில்; வாய்விட்டு வரும்: கூச்சலிட்டு வரும்; அங்கி: அக்கினி; பறையர்: இழிந்தவர்களான அசுரர்கள்;

அம் கை வேல் விட்டுஅருளி இந்திரலோகத்தில் 
மகிழ் அண்டர் ஏற கிருபைகொண்ட பாலா

 

 

எந்தன் ஆவிக்கு உதவுசந்த்ர சேர்வை 
சடையர் எந்தை பாகத்துஉறையும் அந்த மாது

 

சந்த்ர சேர்வைச் சடையர்: சந்திரனைச் சேர்த்து வைத்துள்ள சடையார்;

எங்குமாய் நிற்கும் ஒருகந்தனூர் 
சத்தி புகழ் எந்தை பூசித்து மகிழ்தம்பிரானே.

 

 

விந்துபேதித்த வடிவங்களாய் எத்திசையு மின்சரா சர்க்குலமும் வந்துலாவி... விந்து, வெவ்வேறு உருவங்களாய் வடிவெடுத்து எல்லாத் திசைகளிலும், அசைகின்றனவும் அசையாதனவுமான கூட்டங்களாக இவ்வுலகிலே உலாவி, காலம் கழிந்து;

விண்டுபோய் விட்டவுடல் சிந்தைதான் உற்றறியு மிஞ்சநீ விட்டவடிவங்களாலே... அதன்பிறகு உடலை விட்டுப் பிரிவதை என் மனம் ஆராய்ந்து அறியும்.  இவ்வாறு நீ எனக்கு அளித்த பல வடிவங்களையுடைய பிறவிகளிலே,

வந்து நாயிற்கடையன் நொந்து ஞானப்பதவி வந்துதா இக்கணமெ யென்றுகூற... நான் நாயினும் கடையேனாக வந்து தோன்றி மனம் நொந்து, உன்னிடத்தில் ஞான நிலையை இப்போதே தரவேண்டும் என்று கோரும்போது,

மைந்தர்தாவிப்புகழ தந்தைதாய் உற்றுருகி வந்துசேயைத்தழுவல் சிந்தியாதோ... குழந்தைகள் பெற்றோர்களிடத்திலே தாவி வந்து புகழ்ந்தால் அவர்களுடைய மனம் உருகி, அக்குழந்தைகளை வாரித் தழுவிக்கொள்ளும் மனநிலையை நீ சிந்திக்க மாட்டாயா? (குழந்தைகளைத் தழுவிக்கொள்ளும் பெற்றோரின் மனநிலையை நீ அடைந்து அடியேனை ஆட்கொள்ள வேண்டும்.)

அந்தகாரத்தில் இடி யென்பவாய் விட்டுவரும் அங்கிபார்வைப்பறையர் மங்கிமாள... பேரிருட்டிலே வாய்விட்டுக் கூச்சலிட்டபடியும் கண்களில் பொறி பறக்கும்படியும் வருகின்ற இழிவான அசுரர்கள் மங்கி அழிந்து போகும்படியாக,

அங்கைவேல் விட்டருளி இந்த்ரலோ கத்தின்மகிழ் அண்டர் ஏறக்கிருபை கொண்டபாலா... அழகிய கையிலுள்ள வேலை எறிந்தருளி, தேவர்கள் மீண்டும் இந்திரலோகத்தில் குடியேறும்படி கிருபை செய்தருளிய குமரா!

எந்தன் ஆவிக்குதவு சந்த்ரசேர்வைச்சடையர் எந்தை பாகத்துறையும் அந்தமாது... என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு உதவியவரும்* பிறைச்சந்திரனைச் சடையிலே சூடியுள்ளவரும் என் தந்தையுமான சிவபெருமானும் அவருடைய இடது பாகத்தில் அமர்ந்துள்ள உமையம்மையும்,

(அருணகிரிநாதரின் வாழ்விலே சிவபெருமானே அவர்முன் தோன்றி திருநீறு அளித்தருளியதை இது குறிக்கிறது.)

எங்குமாய் நிற்குமொரு கந்தனூர் சத்திபுகழ் எந்தைபூசித்துமகிழ் தம்பிரானே.... எல்லா இடங்களுமாக நிறைந்து விளங்குகின்ற கந்தனூரில், தேவியால் புகழப்படுபவரான எந்தையான சிவபெருமான் பூசித்து மகிழ்கின்ற தம்பிரானே!

சுருக்க உரை

பேரிருளிலே, இடி இடிப்பதைப்போல கூச்சலிட்டு வருபவரும், தீப்பொறி பறக்கின்ற கண்களை உடையவர்களுமான அரக்கர்கள் அழிந்துபோகும்படியாக, திருக்கரத்திலுள்ள வேலை எறிந்தவனே!  அதனால் தேவர்களை மீண்டும் அமரலோகத்தில் குடியேற வைத்தவனே! என் ஆன்மாவுக்கு உதவியவரும் சந்திரனைச் சடையிலே சூடியவரும் எந்தையும் ஆன சிவபெருமானும் அவருடைய இடது பாகத்தில் வீற்றிருக்கும் உமையம்மையம் எங்கும் நிறைந்து வீற்றிருப்பதான ஒப்பற்ற கந்தனூரில் தேவியால் புகழப்படுபவரான எந்தை, சிவபெருமானால் பூசிக்கப்படுகின்ற தம்பிரானே!

பற்பல வடிவங்களான உயிர்களாக உருவெடுக்கின்ற விந்து, அசைகின்ற, அசையாத பொருள்களின் கூட்டமாக இந்த உலகத்திலே வந்து தோன்றி, சிலகாலம் வாழ்ந்து அதன்பின்னே மடிந்து, உடலைவிட்டுப் பிரிந்து போகின்றது என்பதை அடியேன் நன்கு ஆராய்ந்து; நீ எனக்குக் கொடுக்கின்ற பலவிதமான பிறவிகளில் நாயினும் கடையேனாக வந்து தோன்றியுள்ள இந்தச் சமயத்தில் அடியேனுக்கு ஞானநிலையைத் தந்தருள வேண்டும் என்றுவந்து முறையிடும்போது, தங்களிடத்திலே தாவிவந்து போற்றுகின்ற குழந்தைகளைப் பெற்றோர் வாரியெடுத்துக்கொள்வதைப் போல நீ என்னை ஆட்கொண்டருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/sep/13/பகுதி---903-2998964.html
2924772 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 832 ஹரி கிருஷ்ணன் Tuesday, May 22, 2018 04:21 PM +0530  

 

‘உன் திருவடிகளை எப்போதும் துதிக்க வேண்டும்’ என்று கோரும் இப்பாடல் பொதுப்பாடல்கள் வரிசையைச் சேர்ந்தது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 24 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று முதல் ஆறு வரையிலான எல்லாச் சீர்களிலும் மூன்று மூன்று குற்றெழுத்துகளால் அமைந்திருக்கின்றன.

தனன தனன தனன தனன

                தனன தனன                                                                தனதான

 

பணிகள் பணமு மணிகொள் துகில்கள்                   

                        பழைய அடிமை                                                 யொடுமாதும்    

      பகரி லொருவர் வருக அரிய    

                        பயண மதனி                                                        லுயிர்போகக்    

குணமு மனமு முடைய கிளைஞர்    

                        குறுகி விறகி                                                        லுடல்போடாக்    

      கொடுமை யிடுமு னடிமை யடிகள்    

                        குளிர மொழிவ                                                   தருள்வாயே    

இணையி லருணை பழநி கிழவ    

                        இளைய இறைவ                                              முருகோனே    

      எயினர் வயினின் முயலு மயிலை    

                        யிருகை தொழுது                                            புணர்மார்பா     

அணியொ டமரர் பணிய அசுரர்     

                        அடைய மடிய                                                     விடும்வேலா     

      அறிவு முரமு மறமு நிறமு     

                        மழகு முடைய                                                   பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2018/may/23/பகுதி---832-2924772.html
2820749 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 706 ஹரி கிருஷ்ணன் Tuesday, December 5, 2017 10:32 AM +0530  

‘அடியேன் சிவஸ்வரூப மஹாயோகியாகுமறு என்னை ஆண்டருளவேண்டும்’ என்று கோருகின்ற இப்பாடல் திருவானைக்காவுக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 28 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு, ஏழு ஆகிய சீர்கள் மூன்று குற்றெழுத்துகளையும் ஒரு (கணக்கில் சேராத) வல்லொற்றையும்; இரண்டு, ஐந்து, எட்டு ஆகிய சீர்கள் ஒரு நெடிலோடு தொடங்கும் இரண்டு எழுத்துகளையும்; மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய சீர்கள் இரண்டு நெட்டெழுத்தும் ஒரு குற்றெழுத்துமாக மூன்றெழுத்துகளையும் கொண்டு அமைந்துள்ளன.


தனத்த தான தானான தனத்த தான தானான
      தனத்த தான தானான               தனதான

அனித்த மான வூனாளு மிருப்ப தாக வேநாசி
         யடைத்து வாயு வோடாத        வகைசாதித்

தவத்தி லேகு வால்மூலி புசித்து வாடு மாயாச
         அசட்டு யோகி யாகாமல்         மலமாயை

செனித்த காரி யோபாதி யொழித்து ஞான ஆசார
         சிரத்தை யாகி யான்வேறெ       னுடல்வேறு

செகத்தி யாவும் வேறாக நிகழ்ச்சி யாம நோதீத
         சிவச்சொ ரூப  மாயோகி         யெனஆள்வாய்

தொனித்த நாத வேயூது சகஸ்ர நாம கோபால
         சுதற்கு நேச மாறாத              மருகோனே

சுவர்க்க லோக மீகாம சமஸ்த லோக பூபால
         தொடுத்த நீப வேல்வீர           வயலூரா

மனித்த ராதி சோணாடு தழைக்க மேவு காவேரி
         மகப்ர வாக பானீய               மலைமோதும்

மணத்த சோலை சூழ்காவை அனைத்து லோக மாள்வாரு
         மதித்த சாமி யேதேவர்           பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2017/dec/05/பகுதி---706-2820749.html
2820149 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 705 ஹரி கிருஷ்ணன் Monday, December 4, 2017 09:51 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

அறிவு இலாப் பித்தர் உன்றன்
அடி தொழா கெட்ட வஞ்சர்
அசடர் பேய் கத்தர்
நன்றி அறியாத

 

பேய்க்கத்தர்: பேய்க் குணம் கொண்டவர்கள்;

அவலர் மேல் சொற்கள்
கொண்டு கவிகளாக்கி
புகழ்ந்து அவரை வாழ்த்தி
திரிந்து பொருள் தேடி

 

அவலர்: வீணர்கள்;

சிறிது கூட்டி கொணர்ந்து
தெரு உலாத்தி திரிந்து
தெரிவைமார்க்கு சொரிந்து
அவமே யான்

 

தெரிவைமார்க்கு: பெண்களுக்கு; அவமே: வீணே;

திரியும் மார்க்கத்து நிந்தை
அதனை மாற்றி பரிந்து
தெளிய மோக்ஷத்தை
என்று அருள்வாயே

 

பரிந்து: பரிவோடு;

இறைவர் மாற்று அற்ற
செம்பொன் வடிவம் வேற்று
பிரிந்து இடபம் மேல் கச்சி
வந்த உமையாள் தன்

 

வேற்றுப் பிரிந்து: வேறுபட்டுப் பிரிந்து; இடபம் மேல்: நந்தி வாகனத்தின் மேல்;

இருளை நீக்க தவம் செய்து
அருள நோக்கி குழைந்த
இறைவர் கேட்க தகும்
சொல் உடையோனே

 

 

குறவர் கூட்டத்தில் வந்து
கிழவனாய் புக்கு நின்று
குருவி ஓட்டி திரிந்த
தவ மானை

 

 

குணமதாக்கி சிறந்த வடிவு
காட்டி புணர்ந்த குமர கோட்டத்து அமர்ந்த பெருமாளே.

 

குணமதாக்கி: தன் வசப்படுத்தி;

அறிவிலாப் பித்தர் உன்றன் அடிதொழாக் கெட்ட வஞ்சர் அசடர்பேய்க் கத்தர்... அறிவற்ற பித்தர்களும்; உன் திருவடியைத் தொழாத கெட்ட வஞ்சனை உடையவர்களும்; அசடர்களும்; பேய்க்குணம் கொண்டவர்களும்;

நன்றி யறியாத அவலர் மேற் சொற்கள் கொண்டு கவிகளாக்கிப் புகழ்ந்து அவரைவாழ்த்தித் திரிந்து பொருள்தேடி... செய்ந்நன்றியை உணராத வீணர்களுமானவர்கள் மீது சொற்களைக் கொண்டு பாடல் புனைந்து அவர்களை வாழ்த்தி அலைந்து திரிந்து பொருள்தேடியும்;

சிறிதுகூட்டிக் கொணர்ந்து தெருவுலாத்தித் திரிந்து தெரிவைமார்க்குச் சொரிந்து... (அப்படி ஈட்டிய பொருளை) சிறிதளவுக்குச் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு தெருக்களில் அலைந்து திரிந்து பெண்களுக்குச் வாரியிறைத்து,

அவமேயான் திரியுமார்க்கத்து நிந்தை யதனை மாற்றி பரிந்து தெளிய மோக்ஷத்தை யென்று அருள்வாயே... வீணாகத் திரிகின்ற என் நடத்தையால் எனக்கு ஏற்படுகின்ற பழிச்சொல்லைப் போக்கி; அன்புகூர்ந்து நான் தெளிவடைவதற்கான மோட்சத்தை என்று எனக்கு அருளப்போகிறாய்? (அடியேனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தருள வேண்டும்.)

இறைவர் மாற்றற்ற செம்பொன் வடிவம் வேற்றுப்பி ரிந்து இடபமேற் கச்சி வந்த உமையாள்... சிவபெருமானுடைய மாற்றுக் குறையாத செம்பொன் வடிவத்திலிருந்து தனியே பிரிந்து ரிஷப வாகனத்தில் ஏறி காஞ்சிக்கு வந்த உமையவள்,

தன் இருளைநீக்கத் தவஞ்செய்து அருளநோக்கிக் குழைந்த இறைவர் கேட்கத் தகுஞ்சொல் உடையோனே... தன்னைச் சூழ்ந்த பிரிவென்ற இருளை நீக்குவதற்காகத் தவம் செய்வதைப் பார்த்து அருளோடு மனம் குழைந்த ஈசரான சிவபெருமான் கேட்டு மகிழத் தகுந்ததான உபதேசச் சொல்லை உடையவனே!

குறவர்கூட்டத்தில் வந்து கிழவனாய்ப் புக்கு நின்று குருவியோட்டித்திரிந்த தவமானை... குறவர்களுடைய கூட்டத்திலே தோன்றி கிழவனாக வேடம் தரித்துக்கொண்டு தினைப்புனத்தில் குருவிகளைக் கடிந்தோட்டிக்கொண்டிருந்த தவமானாகிய வள்ளியை,

குணமதாக்கிச் சிறந்த வடிவுகாட்டிப் புணர்ந்த குமரகோட்டத்து அமர்ந்த பெருமாளே.... தன் வசப்படுத்திக்கொண்டு; உன்னுடைய தெய்வ வடிவத்தைக் காட்டி அவளை மணந்துகொண்டவனே! ‘குமரகோட்டம்’ என்னும் காஞ்சித் தலத்தில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!


சுருக்க உரை:

 

மாற்றுக் குறையாத இறைவனுடைய திருமேனியிலிருந்து தனியாகப் பிரிந்து ரிஷப வாகனமேறிக் காஞ்சிக்குத் தவம்புரிய வந்த உமையம்மையின் தவக்கோலத்தைக் கண்டு மனம் குழைந்தவரான சிவபெருமான் கேட்டு மகிழத்தக்க உபதேச மொழிகளை உடையவனே!  குறவர்கள் கூட்டத்திலே கிழவன் வேடத்தில் தோன்றி, தினைப்புனத்தில் கிளி, குருவிகளை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த வள்ளியை வசப்படுத்திக்கொண்டு, உன்னுடைய தெய்வக் கோலத்தை அவருக்குக் காட்டி மணந்துகொண்டவனே!  குமரகோட்டம் என்னும் காஞ்சித் திருப்பதியில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமாளே!

அறிவற்ற பித்தர்களையும்; உன் திருவடிகளைத் தொழாத வஞ்சகர்களையும்; மூடர்களையும்; பேயின் குணம் கொண்டவர்களையும்; நன்றியறிதல் இல்லாத வீணர்களையும் புகழ்ந்து கவிபாடி பொருள் சேகரித்து; தெருக்களில் சுற்றித் திரிந்து அந்தப் பொருளைப் பெண்களுக்கு வாரியிறைத்து வீணே காலங்கழித்து வருகிற நான் இப்படித் திரிவதனால் ஏற்படும் பழிச்சொல் நீங்கும்படியாக அருளி, என்மீது அன்புகூர்ந்து, நான் தெளிவுபெறுமாறு மோட்ச இன்பத்தை என்றைக்குத் தருவாய்?  (தவறாமல் தந்தருள வேண்டும்.)

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2017/dec/04/பகுதி---705-2820149.html
2768306 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 647 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, September 6, 2017 09:03 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கலை கொடு பவுத்தர் காம கருமிகள் துருக்கர் மாய கபிலர் பகர் அகணாதர் உலகாயர்

 

கலைகொடு: (கற்ற) கலையைக் கொண்டு; காம கருமிகள்: (சாத்திரங்கள் விதித்த) கர்மங்களிலே பற்று வைத்தவர்கள்; மாய: மாயா வாதத்தினர்; அ: அந்த; கணாதர்: கணாதன் என்னும் முனிவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வைசேடிக மதத்தினர்; உலகாயர்: உலகாயதர்கள்;

கலகம் இடு தர்க்கர் வாம பயிரவர் விருத்தரோடு கலகல என மிக்க நூல்கள் அதனாலே

 

வாம: வாம மார்க்கத்தவர்; விருத்தர்: மாறுபட்ட கொள்கையை உடையவர்; கலகலென: இரைச்சலோடு;

சிலுகி எதிர் குத்தி வாது செயவும் ஒருவர்க்கு(ம்) நீதி தெரிவரிய சித்தியான உபதேசம்

 

சிலுகி: சண்டையிட்டு; எதிர் குத்தி: எதிர்த்துத் தாக்கி; நீதி: உண்மை; சித்தியான: சித்தியைத் (வீடு பேற்றைத்) தருவதான;

தெரிதர விளக்கி ஞான தரிசநம் அளித்து வீறு திருவடி எனக்கு நேர்வது ஒரு நாளே

 

தெரிதர: அறியும்படி; வீறு: மேம்பட்ட;

கொலை உற எதிர்த்த கோர இப முக அரக்கனோடு குரகத முகத்தர் சீய முக வீரர்

 

இப முக: யானை முக; குரகத முகத்தர்: குதிரை முகத்தவர்; சீய முக வீரர்: சிங்க முகத்தை உடைய வீரர்கள்;

குறை உடல் எடுத்து வீசி அலகையொடு பத்ர காளி குலவியிட வெற்றி வேலை விடுவோனே

 

அலகை: பேய்; குலவியிட: மகிழ்ந்து களிக்க;

பல மிகு புனத்து உலாவு குற வநிதை சித்ர பார பரிமள தனத்தில் மேவு மணிமார்பா

 

பலமிகு: பலன் மிகுந்த;

படை பொருது மிக்க யூகம் மழை முகிலை ஒட்டி ஏறு பழநி மலை உற்ற தேவர் பெருமாளே.

 

யூகம்: கருங்குரங்கு; மழை முகிலை ஒட்டி: மழை மேகத்தின் காரணத்தால் (அஞ்சி);

கலை கொடு பவுத்தர் காம கருமிகள் துருக்கர் மாய கபிலர் பகர் அக்கணாதர் உலகாயர் ....கற்றுக்கொண்ட கலைகளை (அடிப்படையாகக்) கொண்ட பௌத்தர்களும்; (சாத்திரங்கள் விதித்த) கிரியைகளையே விரும்புபவர்களும்; முகமதியர்களும்; மாயாவாதிகளும்; கபில முனிவரைப் பின்பற்றும் சாங்கியர்களும்; (கணாதன் நிறுவிய) வைசேடிக* மதத்தவர்களும்;

(“தாம் பிருகற்பதி சினனே கபிலன்
அக்கபாதன் கணாதன் சைமினி” என்று மணிமேகலை {27-81, 82} குறிக்கிறது.)

கலகம் இடு தர்க்கர் வாம பயிரவர் விருத்தரோடு கலகல என மிக்க நூல்கள் அதனாலே... தர்க்கங்களைச் செய்து கலகமிடுகின்ற வாம மார்க்கத்தவரும்; பைரவர்களும்; தம்மிலிருந்து மாறுபட்ட கொள்கைகளை உடையவர்களும் பல நூல்களை மேற்கோள் காட்டி ‘கலகல’வெனும் ஓசையோடு;

சிலுகி எதிர் குத்தி வாது செயவும் ஒருவர்க்கு(ம்) நீதி தெரிவரிய சித்தியான உபதேசம்... சண்டையை வளர்த்தும்; எதிர்த்துத் தாக்கியும்; வாதிட்ட போதிலும் யாருக்குமே ‘இதுதான் உண்மை’ என்று அறிந்துகொள்வதற்கு அரிதானதும்; வீடு பேற்றை அளிப்பதுமான உபதேசத்தை;

தெரிதர விளக்கி ஞான தரிசநம் அளித்து வீறு திருவடி எனக்கு நேர்வது ஒரு நாளே... அடியேன் அறிந்துகொள்ளம்படியாக விளக்கி; ஞான தரிசனத்தைத் தந்து; மேலான உன் திருவடியை எனக்குத் தருவாயோ?  (உடனே தந்தருள வேண்டும்.)

கொலை உற எதிர்த்த கோர இப முக அரக்கனோடு குரகத முகத்தர் சீய முக வீரர்... கொலைகளைச் செய்தபடி எதிர்த்துவந்த கோரமான யானை முகத்தையுடைய தாரகாசுரன்; குதிரை முகத்தையும் சிங்க முகத்தையும் உடைய பல அரக்க வீரர்கள் ஆகியோருடைய,

குறை உடல் எடுத்து வீசி  அலகையொடு பத்ர காளி குலவியிட வெற்றி வேலை விடுவோனே…குறைபட்டுச் சிதைந்த உடலை எடுத்து வீசிப் பேய்களும் பத்ரகாளியும் மகிழ்ந்து குலவையிடும்படியாக வெற்றிவேலை வீசியவனே! 

பல மிகு புனத்து உலாவு குற வநிதை சித்ர பார பரிமள தனத்தில் மேவு மணிமார்பா... நல்ல பலனைத் தருகின்ற தினைப்புனத்தில் உலாவும் குறமகளாகியி வள்ளியின் அழகானதும் பாரமானதுமான தனத்தைத் தழுவிய அழகிய மார்பை உடையவனே!

படை பொருது மிக்க யூகம் மழை முகிலை ஒட்டி ஏறு பழநி மலை உற்ற தேவர் பெருமாளே....ஒன்றையொன்று சண்டையிடுகின்ற கருங்குரங்குகள் மழைபொழிகின்ற கருமுகில்களைப் பார்த்து அஞ்சி ஏறி ஒளிந்துகொள்கின்ற பழனி மலையில் வீற்றிருக்கும் தேவர் பெருமாளே!

 

சுருக்க உரை:

கொலைகளைச் செய்தபடி எதிர்த்துவந்த, கோரமான முகத்தையுடைய தாரகாசுரன்; குதிரை முகத்தையும் சிங்க முகத்தையும் கொண்ட பல அரக்க வீரர்கள் ஆகியோருடைய சிதைந்த உடல்களை அள்ளி வீசும் பேய்களும் பத்ரகாளியும் மகிழ்ச்சியால் குலவையிடும்படியாக வேலை எறிந்தவனே!  வளமான தினைப்புனத்திலே உலவுகின்ற குறப்பெண்ணான வள்ளியின் பாரமான தனத்தைத் தழுவிய அழகிய மார்பனே!  தமக்குள்ளே போரிட்டுக்கொள்கின்ற கருங்குரங்குகள், மழைபொழிகின்ற மேகங்களைப் பார்த்து அஞ்சி ஏறி ஒளிந்துகொள்வதான பழனி மலையில் வீற்றிருக்கின்ற தேவர்கள் பெருமாளே!

பௌத்தர்களும்; சாத்திரம் விதித்த கிரியைகளைப் பின்பற்றுவதையே விரும்புகின்றவர்களும்; முகமதியர்களும்; மாயாவாதிகளும்; கபில முனிவரைப் பின்பற்றுகின்ற சாங்கியரும்; வைசேடிகர்களும்; கலகத்துடன் தருக்கம் செய்பவர்களும்; வாம மார்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களும்; பைரவர்களும் தாங்கள் கற்ற பல வகையான நூல்களின் துணையோடு, தம்மோடு மாறுபட்ட கொள்கையை உடையவர்களோடு ஓசை எழும்படியாக வாதித்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டாலும் ‘இதுதான் உண்மை’ என்று அறிய முடியாததும் வீடு பேற்றைத் தருவதுமான உபதேசத்தை அடியேன் அறியும்படியாக விளக்கி, ஞான தரிசனத்தைக் கொடுத்து உனது திருவடிகளை இப்போதே எனக்குத் தந்தருள வேண்டும்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2017/sep/06/பகுதி---647-2768306.html
2764405 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 646 ஹரி கிருஷ்ணன் Thursday, August 31, 2017 12:00 AM +0530
பற்பல சமயத்தவரும் தமக்குள்ளே வாதிட்டு மோதிக் கலகமிட்டும் அறிய முடியாததாகிய பொருளை உபதேசித்தருளி, ஞான தரிசனத்தைக் கொடுத்து உன்னுடைய திருவடியைத் தந்தருளவேண்டும் என்று கேட்கின்ற இந்தப் பாடல் பழநி மலைக்கானது.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 31 எழுத்துகளைக் கொண்ட பாடல்.  ஒன்று, நான்கு, ஏழு ஆகிய சீர்களில் ஐந்து குற்றெழுத்துகளும்; இரண்டு, ஐந்து, எட்டு ஆகிய சீர்களில் இரண்டு குற்றெழுத்தும் ஒரு வல்லொற்றும்; மூன்று, ஆறு, ஒன்பது ஆகிய சீர்களில் ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலும் பயில்கின்றன.


தனதனன தத்த தான தனதனன தத்த தான
      தனதனன தத்த தான தனதான

கலைகொடுப வுத்தர் காம கருமிகள்து ருக்கர் மாய
         கபிலர்ப ரக்க ணாதர் உலகாயர்

கலகமிடு தர்க்கர் வாம பயிரவர்வி ருத்த ரோடு
         கலகலென மிக்க நூல்க ளதனாலே

சிலுகியெதிர் குத்தி வாது செயவுமொரு வர்க்கு நீதி
         தெரிவரிய சித்தி யான வுபதேசந்

தெரிதரவி ளக்கி ஞான தரிசநம ளித்து வீறு
         திருவடியெ னக்கு நேர்வ தொருநாளே

கொலையுறஎ திர்த்த கோர இபமுகஅ ரக்க னோடு
         குரகதமு கத்தர் சீய முகவீரர்

குறையுடலெ டுத்து வீசி யலகையொடு பத்ர காளி
         குலவியிட வெற்றி வேலை விடுவோனே

பலமிகுபு னத்து லாவு குறவநிதை சித்ர பார
         பரிமளத னத்தில் மேவு மணிமார்பா

படைபொருது மிக்க யூக மழைமுகிலை யொட்டி யேறு
         பழநிமலை யுற்ற தேவர் பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2017/aug/31/பகுதி---646-2764405.html
2600313 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 417 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Tuesday, November 22, 2016 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

சிகரிகள் இடிய நட(ம்) நவில் கலவி செவ்வி மலர் கடம்பு சிறு வாள் வேல்

 

சிகரிகள்: மலைகள் (சிகரத்தை உடையது சிகரி); கலவி: கலாபி. கலாபத்தை உடைய (மயில்); சிறுவாள்: சீரா என்ற பெயரால் பல பாடல்களில் குறிக்கப்படுவது; செவ்வி: புதிய;

திரு முக சமுக சததள முளரி திவ்ய கரத்தில் இணங்கு பொரு சேவல்

 

சமுக: சமூக, கூட்டமான (ஆறுமுகங்களின் கூட்டம்); சததள முளரி: நூறு இதழ்களைக் கொண்ட தாமரை; பொரு: பொருந்திய;

அகில் அடி பறிய எறி திரை அருவி ஐவன(ம்) வெற்பில் வஞ்சி கணவா என்று

 

அடிபறிய எரிதிரை: வேரோடு பறித்தெறிகின்ற மோதுவதான அலை; ஐவனம்: மலைநெல்; வெற்பு மலை; வஞ்சி கணவா: வள்ளி மணாளா;

அகிலமும் உணர மொழி தரு மொழியின் அல்லது பொன் பதங்கள் பெறலாமோ

 

அகிலமும் உணர: உலகெல்லாம் உணரும்படி; மொழிதரு: எடுத்துச் சொல்கின்ற; மொழியின் அல்லது: சொன்னாலொழிய;

நிகர் இட அரிய சிவசுத பரம நிர்வசன ப்ரசங்க குரு நாதா

 

நிர்வசன: சொல்லில்லாமல்; ப்ரசங்க: சொற்பொழிவு;

நிரை திகழ் பொதுவர் நெறி படு பழைய நெல்லி மரத்து அமர்ந்த அபிராம

 

நிரை: கூட்டம், ஆநிரை: பசுக்கூட்டம்; பொதுவர்: இடையர்; நெறிபடு: வழியிலுள்ள; அபிராம: அழகனே;

வெகு முக ககன நதி மதி இதழி வில்வம் முடித்த நம்பர் பெரு வாழ்வே

 

வெகுமுக: பல கிளைகளையுடைய; ககன நதி: ஆகாய கங்கை; இதழி: கொன்றை; நம்பர்: தலைவர், பரமேஸ்வரர்; வாழ்வே: செல்வமே;

விகசித கமல பரிமள முளரி வெள்ளிகரத்து அமர்ந்த பெருமாளே.

 

விகசித: மலர்ந்த; கமல: தாமரை; பரிமள: மணம் வீசும்; முளரி: தாமரை;

சிகரிக ளிடிய நடநவில் கலவி செவ்வி மலர்க்க டம்பு சிறுவாள்வேல்... மலைகளெல்லாம் இடியும்படியாக நடனமாடுகின்ற கலாபத்தை உடைய மயிலும்; புதிதாக அன்று பூத்த கடப்ப மலரும்; சீரா* எனப்படும் சிறுவாளும்; வேலும்;

(‘நவரத்தனம் பதித்த நற்சீராவும்’ என்பது சஷ்டி கவசம்.  திருப்புகழிலும் கந்தரலங்காரம் முதலானவற்றிலும் பலமுறை குறிக்கப்படுவதும்; முருகனுடைய ஆயுதங்களில் ஒன்றானதுமான குறுவாள்.)

திருமுக சமுக சததள முளரி திவ்ய கரத்திணங்கு பொருசேவல்... ஆறுமுகங்களும் ஒன்றாகச் சேர்ந்த கூட்டமான நூறு இதழ்த் தாமரைகளும்; திவ்யமான கரத்தில் ஏந்தியிருப்பதும் போர்செய்ய வல்லதுமான சேவற்கொடியும் (விளங்கித் தோன்றுபவனும்);

அகிலடி பறிய எறிதிரை யருவி ஐவனவெற்பில் வஞ்சி கணவா என்று... அகில் மரங்களை வேரோடு பறித்து வீசுகின்ற அலைகள் மோதும் அருவிகள் நிறைந்ததும்; மலைநெல் விளையும் வள்ளிமலைக்குரிய வள்ளியின் கணவனே என்று

அகிலமு முணர மொழிதரு மொழியினல்லது பொற்பதங்கள் பெறலாமோ... உலகம் எல்லாமும் உணரும்படியாக எடுத்துச் சொல்லும் சொற்களாலன்றி உன்னுடைய பொற்பாதங்களை அடைய முடியுமா!

நிகரிட அரிய சிவசுத பரம நிர்வசனப்ர சங்க குருநாதா... ஒப்பிடுவதற்கு முடியாதவரான சிவனுடைய மகனே!  (சொற்களற்று மௌனமாக இரு என்று) மௌன மொழியால் உபதேசிக்கும் குருநாதனே!

நிரைதிகழ் பொதுவர் நெறிபடு பழைய நெல்லி மரத்தமர்ந்த அபிராம... பசுக்கூட்டங்களை மேய்க்கும் இடையர்கள் போகும் வழியிலிருக்கிற பழைய நெல்லி மரத்தினடியில்* வீற்றிருக்கின்ற அழகனே!

(இது எந்த நெல்லிமரம் என்று ஊகிக்க முடியவில்லை என்று குறிப்பிடும் உரையாசிரியர் செங்கல்வராய பிள்ளையவர்கள், இது திருவேரக மான்மியத்தில் குறிக்கப்படும் சுவாமிமலை நெல்லி மரமாகவும் இருக்கலாம்; அல்லது திருவாவினன்குடியின் தல விருட்சமான நெல்லிமரத்தைக் குறிப்பதாகவும் இருக்கலாம் என்கிறார்.)

வெகுமுக ககன நதிமதி இதழி வில்வ முடித்த நம்பர் பெருவாழ்வே... பல கிளைநதிகளாக ஓடுகின்ற ஆகாய கங்கையையும்; பிறைச் சந்திரனையும்; கொன்றைப் பூவையும்; வில்வத்தையும் சடையிலே அணிந்த தலைவரான சிவபிரானுடைய பெருஞ்செல்வமே!

விகசித கமல பரிபுர முளரி வெள்ளி கரத்த மர்ந்த பெருமாளே.... மலர்ந்த, நறுமணம் வீசுகின்ற தாமரையை ஒத்த திருவடிகளை உடையவனே!  வெள்ளிகரத்தில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

ஒப்பிட முடியாதவரான பரமசிவனாரின் சேயே!  மௌன மொழியாலே உபதேசிப்பவனே!  பசுக்கூட்டங்களை மேய்க்கின்ற இடையர்கள் செல்லும் வழியிலே இருப்பதான பழைய நெல்லிமரத்துக்கடியில் அமர்ந்த அழகனே!  பல கிளைநதிகளோடு ஓடும் ஆகாய கங்கையையும்; பிறைச் சந்திரனையும்; கொன்றைப் பூவையும்; வில்வத்தையும் சடையிலு சூடிய சிவபெருமானுடைய பெரும் செல்வமே!  மலர்ந்தததும் நறுமணம் கமழ்வதுமான தாமரைகளை ஒத்த திருவடிகளைக் கொண்டவனே!  வெள்ளிகரத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே!

எல்லா மலைகளும் பொடிபடும்படியாக நடனம் செய்கிற மயிலும்; அன்று பூத்த கடப்ப மலரும்; குறுவாறும்; வேலும்; ஒவ்வொன்றும் நூறு இதழ்களைக் கொண்ட தாமரையைப் போலக் கூட்டமாகப் பூத்திருக்கும் ஆறுமுகங்களும்; திருக்கரத்தில் ஏந்திய சேவற்கொடியும் விளங்கித் தோன்ற நிற்பவனே என்றும்; அகில் மரங்களை வேரோடு பறித்தெறியும்படியாக அலைவீசிக் கொண்டிருக்கிற அருவிகள் நிறைந்ததும், மலைநெல் விளைவதுமான வள்ளிமலைக்குரிய வள்ளியம்மையின் கணவனே என்றும்,

எல்லா உலகமும் அறியும்படியாக எடுத்துரைக்கும் சொற்களால் அன்றி (சொற்களின் துணையில்லாமல்) உன்னுடைய பொற்பாதங்களைப் பெற முடியுமோ!

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/nov/22/பகுதி--417-2600313.html
2600312 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 416 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Monday, November 21, 2016 12:00 AM +0530  

இது அரக்கோணத்துக்கு வடக்கே 35 கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள வேப்பகுண்டா ரயில் நிலையத்துக்கு மேற்கே 16 கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள வெள்ளிகரம் என்னும் தலத்துக்கான பாடல். இறைவன் திருவடியைப் பெறுவதற்கான உபாயத்தைக் கூறுகிறது.  மூன்றாமடியில் இறைவனை ‘நிர்வசன ப்ரசங்க குருநாதா’ என்று விளிக்கிறது.  நிர்வசன ப்ரசங்க என்றால், ‘மெளனமாக உரையாற்றுபவனே’ என்று பொருள்.  ‘சும்மா இரு சொல்லற’ என்று மௌனமாக இருப்பதை மௌனமாக உபதேசிக்கின்ற குருநாதனே’ என்கிறார்.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 27 எழுத்துகள் உள்ள பாடல்; ஒவ்வொரு அடியிலும் முதல் பாதியில் அனைத்தும் குற்றெழுத்துகள்; மடக்கிவரும் இரண்டாம் பாதியில் ஒவ்வொரு சீரிலும் இரண்டாமெழுத்தாக முறையே இடையின ஒற்றும், வல்லொற்றும் மெல்லொற்றும் பயில்கின்றன.

தனதன தனன தனதன தனன
      தய்யன தத்த தந்த    -
சிகரிக ளிடிய நடநவில் கலவி
         செவ்விம லர்க்க டம்பு    -     சிறுவாள்வேல்
      திருமுக சமுக சததள முளரி
         திவ்யக ரத்தி ணங்கு  -    பொருசேவல்
அகிலடி பறிய எறிதிரை யருவி
         ஐவன வெற்பில் வஞ்சி   -    கணவாவென்
      றகிலமு முணர மொழிதரு மொழியி
         னல்லது பொற்ப தங்கள்   -    பெறலாமோ
நிகரிட அரிய சிவசுத பரம
         நிர்வச னப்ர சங்க       -      குருநாதா
      நிரைதிகழ் பொதுவர் நெறிபடு பழைய
         நெல்லிம ரத்த மர்ந்த    -     அபிராம
வெகுமுக ககன நதிமதி யிதழி
         வில்வமு டித்த நம்பர்   -     பெருவாழ்வே
      விகசித கமல பரிமள முளரி
         வெள்ளிக ரத்த மர்ந்த   -     பெருமாளே.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/nov/21/பகுதி---416-2600312.html
2600311 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 415 ஹரி கிருஷ்ணன் Sunday, November 20, 2016 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

தத்தை மயில் போலும் இயல் பேசி பல மோக நகை இட்டு உடன் நாணி முலை மீது துகில் மூடி அவர் சற்று அவிடம் வீடும் இனி வாரும் என ஓடி மடி பிடி போல

 

தத்தை: கிளி; மோக நகை: மோகத்தை ஏற்படுத்த வல்ல புன்னகை; நாணி: வெட்கப்பட்டு;

தை சரசமோடு உறவே ஆடி அகமே கொடு போய் எத்தி அணை மீதில் இது காலம் என் நிர் போவது என தட்டு புழுகோடு பனி நீர் பல சவாதை அவர் உடல் பூசி

 

தை: தைக்கும்படியான; எத்தி: சாய்த்து; அணைமீதில்: படுக்கையில்; நிர்: நீர்; புழுகு: புனுகு; சவாதை: ஜவ்வாதை;

வைத்து முகமோடு இரச வாய் இதழின் ஊறல் பெருக குழல் அளாவ சுழல் வாள் விழிகளே பதற வட்ட முலை மார் புதைய வேர்வை தர தோள் இறுகி உடை சோர

 

உடைசோர: உடை நெகிழ; குழல் அளாவ: கூந்தல் கலைய;

மச்ச விழி பூசலிட வாய்  பு(ல்)லி  உ(ல்)லாசமுடன் ஒப்பி இருவோரும் மயல் மூழ்கிய பின் ஆபரணம் வைத்து அடகு தேடு பொருள் சூறை கொளுவார் கலவி செயலாகுமோ

 

மச்சவிழி: மீன்போன்ற விழி; பூசலிட: (மன்மதப்) போரை எழுப்ப; வாய் பு(ல்): வாய்ந்து புல்லி, நெருங்கி அணைத்து;

சத்தி சரசோதி திரு மாது வெகு ரூபி சுக நித்திய கல்யாணி எனை ஈண மலை மாது சிவை தற் பரனொடு ஆடும் அபிராமி சிவகாமி உமை அருள் பாலா

 

சத்தி: உமை; சரசோதி: சரஸ்வதி; திருமாது: இலக்குமி; வெகுரூபி: பல உருவங்களைக் கொண்டவள்; ஈண: ஈன்ற;

சக்ர கிரி மூரி மக மேரு கடல் தூளிபட ரத்ந மயில் ஏறி விளையாடி அசுராரை விழ சத்தியினை ஏவி அமரோர்கள் சிறை மீள நடம் இடுவோனே

 

சக்ரகிரி: சக்ரவாளகிரி; மூரி: வலிய; சத்தியினை ஏவி: சக்திவேலை விடுத்து;

துத்தி தனபார வெகு மோக சுக வாரி மிகு சித்ர முக ரூபி எனது ஆயி வ(ள்)ளி நாயகியை சுத்த அணையூடு வட மா முலை விடாத கர மணி மார்பா

 

துத்தி: பசலை; சுகவாரி: சுகக் கடல் (போன்றவள்); சித்ரமுக: அழகிய முக; எனது ஆயி: என் தாய்; சுத்த அணையூடு: பரிசுத்தமான படுக்கையில்; வட: மாலை (அணிந்த);

சுத்த அ(ம்) மகா தவ சிகாமணி என ஓதும் அவர் சித்தம் அதிலே குடியதா(ய்) உறையும் ஆறு முக சுப்ரமணியா புலியூர் மேவி உறை தேவர் புகழ் பெருமாளே.

 

 

தத்தை மயில் போலும் இயல் பேசி பல மோக நகை இட்டும் உடன் நாணி முலை மீது துகில் மூடி அவர்... கிளியைப் போல இனிமையாகப் பேசியும்; மயிலைப் போல நடித்தும்; மோகத்தைத் தூண்டுவதுபோலச் சிரித்தும்; உடனே வெட்கப்பட்டும்; மார்பகத்தை ஆடையால் மூடிக்கொண்டும்;

சற்று அவிடம் வீடும் இனி வாரும் என ஓடி மடி பிடி போல தைச் சரசமோடு உறவெ ஆடி அகமே கொடு போய்... ‘இதோ இங்கேதான் வீடு இருக்கிறது.  அங்கே நீங்கள் வரவேண்டும் என்று மடியைப் பற்றிக்கொள்வதைப் போலப் பிடித்து அழைத்துச் சென்றும்; மனத்தில் தைக்கும்படியாக சரசமாடியும்; வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றும்;

எத்தி அணை மீதில் இது காலம் என் நி(நீ)ர் போவது என தட்டு புழுகோடு பனி நீர் பல சவாதை அவர் உடல் பூசி வைத்து முகமோடு இரச வாய் இதழின் ஊறல் பெருக... படுக்கையில் சாய்த்து, ‘இது தக்க சமயமல்லவா?  இப்போது பார்த்து நீங்கள் போகத்தான் வேண்டுமா’ என்றெல்லாம் பேசி; தட்டு நிறைய புனுகு, பன்னீர், ஜவ்வாது போன்ற வாசனைத் திரவியங்களைக் கொண்டுவந்து (வந்த) அவர்களுடைய உடலில் பூசி; முகத்தோடு முகம் வைத்து; உதட்டின் ஊறலாகிய ரசம் பெருக்கெடுக்க;

குழல் அளாவ சுழல் வாள் விழிகளே பதற வட்ட முலை மார் புதைய வேர்வை தர தோள் இறுகி உடை சோர மச்ச விழி பூசலிட வாய் பு(ல்)லி உ(ல்)லாசமுடன் ஒப்பி இருவோரு(ம்) மயல் மூழ்கிய பின்... கூந்தல் நெகிழ; ஒளிகொண்ட விழிகள் சுழன்று பதற; வட்டமான முலை மார்பிலே புதைய; வேர்வை தோன்ற; தேளை இறுகத் தழுவி; உடை நெகிழ; மீனைப் போன்ற விழகள் மன்மதப் போரை எழுப்ப; நெருங்கித் தழுவி; இருவரும் மனமொப்பி உல்லாசமாக மையலில் கலந்தபின்னால்,

ஆபரணம் வைத்து அடகு தேடு பொருள் சூறை கொளுவார் கலவி செயலாமோ... வந்தவர்களுடைய ஆபரணங்களை எடுத்து அடகு வைத்தும்; தேடிய பொருளையெல்லாம் கொள்ளை கொண்டும் செல்பவர்களோடு கலந்து கிடக்கலாமோ?

சத்தி சரசோதி திருமாது வெகு ரூபி சுக நித்திய கல்யாணி எனை ஈண மலை மாது சிவை தற் பரனொடு ஆடும் அபிராமி சிவகாமி உமை அருள் பாலா... சக்தியாகவும்; சரசுவதியாகவும்; இலக்குமியாகவும் பலவிதமான வடிவங்களை உடையவளும்; சுக நிலையில் நிற்பவளும்; நித்திய கல்யாணியும்; என்னைப் பெற்ற தாயுமான மலைமகளும்; சிவையும்; தற்பரனாகிய பரமேஸ்வரனோடு நடனமாடும் அபிராமியும்; சிவகாமியுமான உமாதேவியார் ஈன்ற பாலனே!

சக்ர கிரி மூரி மக மேரு கடல் தூளிபட ரத்ந மயில் ஏறி விளையாடி அசுராரை விழ சத்தியினை ஏவி அமரோர்கள் சிறை மீள நடம் இடுவோனே... (அண்டத்தின் புற எல்லையான) சக்ரவாளகிரியும்; வலிமையுள்ள மேருவும்; கடலும் புழுதிபறக்குமாறு, ரத்தினமயமான மயிலின் மீது ஏறி, விளைடிய, அசுரர்கள் மாளுமாறு சக்திவேலைச் செலுத்தி; அமரர்களைச் சிறை மீட்டு நடமாடுபவனே!

துத்தி தனபார வெகு மோக சுக வாரி மிகு சித்ர முக ரூபி எனது ஆயி வ(ள்)ளி நாயகியை சுத்த அணையூடு வட மா முலை விடாத கர மணி மார்பா... பசலை படர்ந்த தனபாரத்தைக் கொண்டவரும்; பெரிய மோகத்தைத் தருகின்ற சுகக்கடல் போன்றவரும்; அழகிய முகத்தைக் கொண்டவரும்; என் தாயும் ஆன வள்ளியம்மையை, தூயதான மெல்லணையிலே (இருந்தபடி), முத்துவடங்களை அணிந்த அவருடைய மார்பகத்தை விட்டுப் பிரியாத திருக்கரத்துடன் கூடிய மணிபார்பனே!

சுத்த அம் மகா தவ சிகாமணி என ஓதும் அவர் சித்தம் அதிலே குடியதா(ய்) உறையும் ஆறு முக... ‘தூய, அழகிய பெரிய தவசிகாமணியே’ என்று ஓதுகின்ற அடியார்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டு உறைகின்ற ஆறுமுகனே!

சுப்ரமணியா புலியூர் மேவி உறை தேவர் புகழ் பெருமாளே.... சுப்ரமணியனே!  புலியூரிலே பொருந்தி வீற்றிருக்கின்றவனே!  தேவர்கள் புகழ்கின்ற பெருமாளே!

சுருக்க உரை

சக்தியாகவும்; சரஸ்வதியாகவும்; திருமகளாகவும் பலவிதமான ரூபங்களை உடையவளும்; சுகநிலையில் நிற்பவளும்; நித்ய கல்யாணியும்; என்னை ஈன்ற மலைமகளும்; சிவையும்; தற்பரனாகிய பரமேஸ்வரனுடன் நடனமாடுபவளும்; அபிராமியும்; சிவகாமியுமான உமையம்மை ஈன்ற பாலனே!  சக்ரவாளகிரியும் வலிமையுள்ள மேருவும் கடலும் புழுதி பறக்கும்படியாக ரத்னமயமான மயிலின்மேல் ஏறிக்கொண்டு சக்திவேலைச் செலுத்தி, தேவர்களை சிறையிலிருந்து விடுவித்து நடனமாடுபவனே!

பசலைபூத்த தனபாரங்களையுடையவரும்; பெரிய மோகத்தையூட்டுகின்ற சுகக்கடல் போன்றவரும்; மிக அழகிய முகத்தவரும்; என் தாயும் ஆன வள்ளியம்மையுடன் மெல்லணையில் இருந்தபடி அவரது தனத்தைவிட்டுப் பிரியாத கரத்தை உடையவனே!  அழகிய மார்பனே!

கிளிபோலப் பேசியும்; மயில்போல நடித்தும்; மோகத்தையூட்டும்படியாக முறுவல் பூத்தும்; உடனே வெட்கப்படுவதைப் போல ஆடையால் மார்பகத்தை மூடிக்கொண்டும்; ‘வீடு அருகில்தான் இருக்கிறது, நீர் வரவேண்டும்’ என்று விடாப்பிடியாகப் பற்றிக்கொண்டுபோய்; மனத்தில் தைக்குமாறு சரசமாடி; வீட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்று; ‘இது தக்க சமயமல்லவா?  இப்போது நீங்கள் பிரிந்து போகலாமா’ என்றெல்லாம் பேசி, படுக்கையில் சாய்த்து; புனுகு, பன்னீர் ஜவ்வாது போன்ற வாசனைத் திரவியங்களைப் பூசி; இருவரும் மனமொப்பிக் கலந்தபின்னால், கையிலுள்ள ஆபரணங்களைப் பறித்துக்கொண்டும், அடகுவைத்தும் அத்தனை செல்வங்களையும் கொள்ளைகொள்பவர்களான இவர்களோடா நான் கூடிக்கிடப்பது?  (இவ்வாறு நான் அழிந்துபோகாமல் அடியேனை ஆண்டுகொள்ள வேண்டும்.)

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/nov/20/பகுதி---415-2600311.html
2599081 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 414 ஹரி கிருஷ்ணன் DIN Saturday, November 19, 2016 12:00 AM +0530 அண்மையில் நம்முடைய 366ம் தவணையில் ‘வங்கார மார்பிலணி’ என்ற பாடலில், “வளி நாயகியை யின்பான தேனிரச மார்முலைவி டாதகர மணிமார்பா” என்ற அடியை (367ம் தவணையில்) விளக்கும்போது, இதேபோன்ற ஒரு குறிப்பு ‘தத்தைமயில்’ என்ற பாடலிலும் பயில்கிறது.  அந்தப் பாடலைப் பேசும்போது இதன் பொருளை விரிப்போம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தோம்.  அந்தப் பாடலைத்தான் இன்று காண்கிறோம்.  இது புலியூர் எனப்படும் சிதம்பரம் தலத்துக்கான பாடல்.

இந்தப் பாடலின் நான்காமடியில் ‘எனது ஆயி வளிநாயகியை சுத்தஅணையூடு வடமா முலை விடாதகர மணிமார்பா’—‘என் தாயான வள்ளி நாயகியின் மார்பை விடாத கரத்தவனே’—என்று பாடுகிறார்.முருகனின் திருக்கரம் எப்போதும் வேலையும் வள்ளியம்மையின் மார்பையும் விடாது பிடித்திருக்கும் என்பது பொருள்.  வள்ளியம்மையின் மார்பு என்பது ‘உண்மை அடியார்களின் பக்குவ நிலைக்கு’க் குறியீடாக விளங்குவது என்று தணிகைமணி குகத்திரு செங்கல்வராய பிள்ளையவர்கள் விளக்குகிறார்கள்.  அந்தக் கரம், ‘மெய்யடியார்களுடைய பக்குவநிலை எப்போது விடாமல் விரும்பி அணைத்துக் காக்கும் கரம்’ என்று அவர் குறித்திருக்கிறார்.  ‘ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுள்ளம் காண்’பது அடியார் கடன்.

அடிக்கு ஒற்றொழித்து 52 எழுத்துகள்; ஒவ்வொரு 1, 5, 9 சீர்களிலும் இரண்டாமெழுத்து வல்லொற்று; ஒவ்வொரு இரண்டாம், மூன்றாம் நான்காம் சீரிலும் முதெலெழுத்து நெடில் என்ற அமைப்பைக் கொண்டது இந்தப் பாடல்.

தத்ததன தானதன தானதன தானதன
      தத்ததன தானதன தானதன தானதன
      தத்ததன தானதன தானதன தானதன                 தனதான

தத்தைமயில் போலுமியல் பேசிபல மோகநகை
         யிட்டுமுட னாணிமுலை மீதுதுகில் மூடியவர்
         சற்றவிடம் வீடுமினி வாருமென வோடிமடி  -  பிடிபோல
      தைச்சரச மோடுறவெ யாடியக மேகொடுபொ
         யெத்தியணை மீதிலிது காலமெனிர் போவதென
         தட்டுபுழு கோடுபனி நீர்பலச வாதையவ   -    ருடல்பூசி
வைத்துமுக மோடிரச வாயிதழி னூறல்பெரு
         கக்குழல ளாவசுழல் வாள்விழிக ளேபதற
      வட்டமுலை மார்புதைய வேர்வைதர தோளிறுகி -  யுடைசோர
      மச்சவிழி பூசலிட வாய்புலிய லாசமுட
         னொப்பியிரு வோருமயல் மூழ்கியபின் ஆபரணம்
         வைத்தடகு தேடுபொருள் சூரைகொளு வார்கலவி- செயலாமோ
சத்திசர சோதிதிரு மாதுவெகு ரூபிசுக
         நித்தியகல் யாணியெனை யீணமலை மாதுசிவை
         தற்பரனொ டாடுமபி ராமிசிவ காமியுமை   -   யருள்பாலா
      சக்ரகிரி மூரிமக மேருகடல் தூளிபட
         ரத்தமதி லேறிவிளை யாடியசு ராரைவிழ
      சத்தியினை யேவிஅம ரோர்கள்சிறை மீளநட -  மிடுவோனே
துத்திதன பாரவெகு மோகசுக வாரிமிகு
         சித்ரமுக ரூபியென தாயிவளி நாயகியை
         சுத்தஅணை யூடுவட மாமுலைவி டாதகர  -  மணிமார்பா
      சுத்தவம காதவசி காமணியெ னோதுமவர்
         சித்தமதி லேகுடிய தாவுறையும் ஆறுமுக
         சுப்ரமணி யாபுலியுர் மேவியுறை தேவர் புகழ்  -  பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/nov/19/பகுதி---414-2599081.html
2600829 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 418 ஹரி கிருஷ்ணன் Friday, November 18, 2016 04:08 PM +0530  

திருவண்ணாமலைத் தலத்துக்கான இன்றைய பாடல், நாயகி பாவத்தில் பாடப்பட்டது.  இறைவனை மயில் மீதில் ஏறி எப்போதும் வரவேண்டும் என்று கோரும் பாடல்.

அமைப்பு முறையில் அடிக்கு ஒற்று நீக்கி 31 எழுத்துகள்; 1, 4, 7 ஆகிய சீர்களில் குற்றெழுத்துகள்; 2, 5, 8 ஆகிய சீர்களின் முதலெழுத்து நெடில்; 3, 6, 9 ஆகிய சீர்களின் இரண்டாமெழுத்து வல்லொற்று.

தனனதன தான தத்த தனனதன தான தத்த
      தனனதன தான தத்த   -   தனதான

தருணமணி வானி லத்தி லருணமணி யால விட்ட
         தழலமளி மீதெ றிக்கு   -     நிலவாலே
      தலைமைதவி ராம னத்தி னிலைமையறி யாதெ திர்த்த
         தறுகண்மத வேள்தொ டுத்த -   கணையாலே      
வருணமட மாதர் கற்ற வசையின் மிகை பேச முற்று
         மருவுமென தாவி சற்று   -     மழியாதே
      மகுடமணி வாரி சைக்கும் விகடமது லாவு சித்ர
         மயிலின் மிசை யேறி நித்தம் -  வரவேணும்
கருணையக லாவி ழிச்சி களபமழி யாமு லைச்சி
         கலவிதொலை யாம றத்தி  -   மணவாளா
      கடுவுடைய ராநி ரைத்த சடிலமுடி மீது வைத்த
         கடியமல ராத ரித்த    -      கழல்வீரா
அருணமணி யால மைத்த கிரணமணி சூழும் வெற்றி
         அருணை நகர் கோபு ரத்தி -   லுறைவோனே
      அசுரர்குலம் வேர றுத்து வடவனலை மீதெ ழுப்பி
         அமரர்சிறை மீள விட்ட  -     பெருமாளே.

 

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/nov/23/பகுதி---418-2600829.html
2559597 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 353 ஹரி கிருஷ்ணன் Sunday, September 4, 2016 12:00 AM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

அதலம் விதலம் முதல் அந்த தலங்கள் என அவனி என அமரர் அண்டத்து அகண்டம் என அகில சலதி என எண் திக்கு உள் விண்டு என அங்கி பாநு

 

அதலம், விதலம் முதல் அந்தத் தலங்கள்: அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், மகாதலம், ரசாதலம், பாதாளம் ஆகிய ஏழு கீழ் உலகங்கள்; அமரர் அண்டத்து அகண்டம்: பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்திய லோகம் ஆகிய ஏழு மேல் உலகங்கள்; அகில சலதி: அனைத்துக் கடல்களும்; விண்டு: மலை; அங்கி: அக்கினி; பாநு: சூரியன்;

அமுத கதிர்கள் என அந்தித்த மந்த்ரம் என அறையும் மறை என அரும் தத்துவங்கள் என அணுவில் அணு என நிறைந்திட்டு நின்றது ஒரு சம்ப்ரதாயம்

 

அமுதக் கதிர்கள்: குளிர்ந்த கிரணங்களை உடைய சந்திரன்; அந்தித்த: சந்தித்த, கலந்த; அரும் தத்துவங்கள்: 96 தத்துவங்கள்; சம்ப்ரதாயம்: (வழக்கம் என்பது பொதுப் பொருள்) குருபரம்பரையாக வந்த உபதேசம், ஆகவே பேருண்மை;

உதயம் எழ இருள் விடிந்து அக்கணம் தனில் இருதய கமலம் முகிழம் கட்டு அவிழ்ந்து உணர்வில் உணரும் அநுபவம் மனம் பெற்றிடும்படியை வந்து நீ முன்

 

இருதய கமலம் முகிழம்: இதயத் தாமரையாகிய மொட்டு; கட்டவிழ்ந்து: இதழ் பிரிந்து, மலர்ந்து;

உதவ இயலின் இயல் செம் சொல் ப்ரபந்தம் என மதுர கவிகளில் மனம் பற்றிருந்து புகழ் உரிய அடிமை உனை அன்றி ப்ரபஞ்சம் அதை நம்புவேனோ

 

இயலின் இயல்: உழுவலன்பு எனப்படும் பல பிறவிகளாகத் தொடரும் அன்பு;

ததத .........................................

 

 

சகக …………………………………

என்று தாளம்

 

பதலை திமிலை துடி தம்பட்டமும் பெருக அகில நிசிசரர் நடுங்க கொடும் கழுகு பரிய குடர் பழு எலும்பைப் பிடுங்க ரண துங்க காளி

 

பதலை, திமிலை, துடி, தம்பட்டம்: பறை, மேள வகைகள்; நிசிசரர்: அரக்கர்; பரிய: பெரிய, தடித்த; பழு எலும்பு: விலா எலும்பு; ரணதுங்க காளி: போர்வெல்லும் காளி;

பவுரி இட நரி புலம்ப பருந்து இறகு கவரி இட இகலை வென்று சிகண்டி தனில் பழநி மலையின் மிசை வந்து உற்ற இந்திரர்கள் தம்பிரானே.

 

பவுரி: மண்டலக் கூத்து—வட்ட வட்டமாக வந்து ஆடும் கூத்து; கவரியிட: சாமரம வீச; இகலை: போரை; சிகண்டி: மயில்;

 

அதலம் விதலம் முதல் அந்தத் தலங்கள் என ... அதலம், விதலம் முதலான அந்தக் கீழ்லோகங்கள் ஏழு எனவும்;

அவனி என அமரர் அண்டத்து அகண்டம் என ... இந்த பூமியும்; தேவர்களுடைய மேல் உலகங்கள் ஏழு எனவும்;

அகில சலதி என எண் திக்கு உள் விண்டு என ... அனைத்துக் கடல்களும்; எட்டுத் திசைகளிலுமுள்ள மலைகள் எனவும்;

அங்கி பாநு அமுத கதிர்கள் என அந்தித்த மந்த்ரம் என ... அக்கினி, சூரியன், குளிர்ந்த கிரணங்களை உடைய சந்திரன் ஆகிய அனைத்தும் சந்தித்த—ஒன்று கலந்த—மந்திரங்கள் எனவும்;

அறையும் மறை என அரும் தத்துவங்கள் என ... ஓதுகின்ற வேதங்கள் எனவும்; (96 வகையான) தத்துவங்கள் எனவும்;

அணுவில் அணு என நிறைந்திட்டு நின்றது ஒரு சம்ப்ரதாயம் ... அணுவுக்குள் அணு எனவும்—எங்கும் எல்லாவற்றிலம் நிறைந்து நிற்பதான ஒரு பேருண்மை,

உதயம் எழ இருள் விடிந்து அக்கணம் தனில் ... (என் உள்ளத்திலே) உதிக்கவும், என் மனத்தை மூடியிருந்த அஞ்ஞானமாகிய இருள் ஒழிந்து, அக்கணமே,

இருதய கமலம் முகிழம் கட்டு அவிழ்ந்து உணர்வில் உணரும் அநுபவம் மனம் பெற்றிடும்படியை வந்து நீ முன் உதவ ... மொட்டு நிலையிலிருந்த இதயமாகிய தாமரை இதழ்கள் அவிழ்ந்து மலர; உணர்வாலே உணரப்படும் அனுபவத்தை நான் பெற்றிடும்படியாக முன்னர் நீ உதவியருளியதால்;

இயலின் இயல் செம் சொல் ப்ரபந்தம் என ... (பல பிறப்புகளாகத் தொடரும்) தொடர்ச்சியான அன்பால், செம்மையான சொற்களால் ஆன பாடல்களாக;

மதுர கவிகளில் மனம் பற்றிருந்து புகழ் உரிய ... (இப்படிப்பட்ட) இனிமையான பாடல்களில் மனம் பற்று வைத்து, ‘திருப்புகழ்’ (என்னும் சந்தப் பாவால் பாடும்) உரிமை(யாகிய பேற்றைப்) பெற்ற,

அடிமை உனை அன்றிப் ப்ரபஞ்சம் அதை நம்புவேனோ ... அடிமையான நான் உன்னையல்லாது இவ்வுலகத்தையோ உலகவாழ்வையோ நம்பமாட்டேன்.

(‘உன்னை ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிலேன்’—திருமுருகாற்றுப் படையின் இறுதியில் வரும் வெண்பாக்களில் ஒன்று.)

ததத ததததத தந்தத்த தந்ததத  திதிதி திதிதிதிதி திந்தித்தி திந்திதிதி   தகுகு தகுதகுகு தந்தத்த தந்தகுகு திந்திதோதி    சகக சககெணக தந்தத்த குங்கெணக     டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி      தகக தகதகக தந்தத்த தந்தகக என்றுதாளம் ... என்ற தாளக்கட்டில், 

பதலை திமிலை துடி தம்பட்டமும் பெருக ... பதலை திமிலை முதலான மேளங்கள், உடுக்குகள், தம்பட்டங்கள் எல்லாமும் பேரோசையை எழுப்ப;

அகில நிசிசரர் நடுங்கக் கொடும் கழுகு பரிய குடர் பழு எலும்பைப் பிடுங்க ... உலகெங்கிலும் உள்ள அரக்கர்கள் நடுக்கம் அடைய; கொடிய கழுகுகள் (விழுந்த பிணங்களின்) தடித்த குடலையும் விலா எலும்புகளையும் பறித்து எடுக்க;

ரண துங்க காளி பவுரி இட நரி புலம்ப பருந்து இறகு கவரி இட ... வெற்றிக் காளி போர்க்களத்தில் வட்டமிட்டு நடனம் புரிய; நரிகள் ஊளையிட; பருந்துகள் தம் சிறகுகளான சாமரங்களை வீச;

இகலை வென்று சிகண்டி தனில் பழநி மலையின் மிசை வந்து உற்ற இந்திரர்கள் தம்பிரானே. ... போரிலே வெற்றிபெற்று, மயில்மீது அமர்ந்து, பழனி மலைக்கு வந்து வீற்றிப்பவனே!  தேவர்கள் தலைவனே!

சுருக்க உரை

பலவிதங்களான தாளக்கட்டுகளோடு பதலை, திமிலை, உடுக்கை, தம்பட்டம் முதலான வாத்தியங்கள் முழங்க; உலகெங்கிலும் உள்ள அசுரர்கள் நடுக்கம் கொள்ள; விழுந்துகிடக்கும் பிணங்களின் தடித்த குடலையும் விலா எலும்புகளையும் கொடிய கழுகுகள் பறித்தெடுக்க; ரணதுங்க காளி போர்க்களத்தில் வட்டமிட்டு நடனமாட; நரிகள் ஊளையிட; பருந்துகள் தங்களுடைய சிறகுகளான சாமரங்களை வீச, போரிலே வென்று மயில்மீது அமர்ந்து பழனி மலையில் வந்து வீற்றிருப்பவனே!  தேவர்கள் தலைவனே!

 

கீழ் உலகங்கள்; மேல் உலகங்கள்; ஒளிவீசும் சூரிய சந்திர அக்கினியாகிய முச்சுடர்கள்; எட்டுத் திசைகளிலுமுள்ள மலைகள்; வேதங்கள்; அணுவுக்குள் இருக்கும் அணு—என்னுமாறு எங்கும் நிறைந்திருப்பதான பேருண்மை, முன்னர் நீ என்முன்னே தோன்றி உபதேசித்து அருளியதால், தோன்றவும்; அக்கணமே,

 

என் உள்ளத்தில் நிலவிய அஞ்ஞானமாகிய இருளானது அழிந்து, இனிய தமிழ்ப் பாக்களால் உன் திருப்புகழைப் பாடும் பேறுபெற்ற அடிமையாகிய நான் உன்னை மட்டுமே நம்புவேனேயல்லாமல், இந்த உலகையோ, உலக வாழ்வையோ நம்பேன்.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/sep/04/பகுதி--353-2559597.html
2559596 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 354 ஹரி கிருஷ்ணன் Saturday, September 3, 2016 05:22 PM +0530  

இந்தத் திருச்செந்தில் திருப்புகழ் பலவிதங்களில் பெயர்பெற்ற ஒன்று.  மனிதன் தன் கடைசி மூச்சை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ‘என்ன சொத்து வைத்திருக்கிறாய், எத்தனை கடன் வைத்திருக்கிறாய்’ என்று மொய்த்துக் கொள்ளும் மக்களும் உடலை வருத்தும் பிணியும் தத்ரூபமாகச் சித்திரிக்கப்படுவது ஒருபுறம்.  இராமாயணக் காட்சிகளை ஆங்காங்கே சொல்லிக்கொண்டு வரும் குருநாதர், இந்தப் பாடலில் மிக அழகான இராமாயணக் காட்சியொன்றைத் தீட்டியிருக்கிறார்.  இராமனுடைய பால லீலைகளை வால்மீகியோ கம்பனோ பாடவில்லையென்றாலும்—குலசேகர ஆழ்வார் பாடியதைச் சேர்க்காமல்—அருணகிரிநாதர் இராமனை பாலருந்த அழைக்கும் கோசலையை இதில் காட்டுகிறார். 

இத்தனைத் துன்பங்களும் சேர்த்து உயிரை வருத்தி, உயிர் ஓய்ந்துபோகின்ற நேரத்தில் மயில்மீது இருந்தபடி காட்சிதந்தருள வேண்டும் என்பது பாடலின் மையக் கருத்து.  மூன்றாமடியிலிருந்து சந்தம் ஒன்றே என்றாலும் தொனி சட்டென மாறுகிறது. 

அடிக்கு ஒற்றுநீக்கி 43 எழுத்துகள்; ஒவ்வொரு மடக்கிலும் எட்டாவது எழுத்து நெடில்; மற்ற அனைத்தும் குறில்.  ஒற்று சேர்த்து இரண்டாமெழுத்து மெல்லொற்று. 

தந்த தனன தனனா தனனதன

      தந்த தனன தனனா தனனதன

      தந்த தனன தனனா தனனதன             தனதான

 

தொந்தி சரிய மயிரே வெளிறநிரை

         தந்த மசைய முதுகே வளையஇதழ்

         தொங்க வொருகை தடிமேல் வரமகளிர் நகையாடி

      தொண்டு கிழவ னிவரா ரெனஇருமல்

         கிண்கி ணெனமு னுரையே குழறவிழி

         துஞ்சு குருடு படவே செவிடுபடு        செவியாகி

வந்த பிணியு மதிலை மிடையுமொரு

         பண்டி தனுமெ யுறுவே தனையுமிள

         மைந்த ருடமை கடனே தெனமுடுகு    துயர்மேவி

      மங்கை யழுது விழவே யமபடர்கள்

         நின்று சருவ மலமே யொழுகவுயிர் 

         மங்கு பொழுது கடிதே மயிலின்மிசை   வரவேணும்

எந்தை வருக ரகுநா யகவருக

         மைந்த வருக மகனே யினிவருக

         என்கண் வருக எனதா ருயிர்வருக      அபிராம

      இங்கு வருக அரசே வருகமுலை

         யுண்க வருக மலர்சூ டிடவருக

         என்று பரிவி னொடுகோ சலைபுகல     வருமாயன்

சிந்தை மகிழு மருகா குறவரிள

         வஞ்சி மருவு மழகா அமரர்சிறை

         சிந்த அசுரர் கிளைவே ரொடுமடிய      அடுதீரா

      திங்க ளரவு நதிசூ டியபரமர்

         தந்தகுமர அலையே கரைபொருத

         செந்தி னகரி லினிதே மருவிவளர்      பெருமாளே.

]]>
https://www.dinamani.com/specials/dinanthorum-thirupugal/2016/sep/05/பகுதி--354-2559596.html
2555857 ஸ்பெஷல்ஸ் தினந்தோறும் திருப்புகழ் பகுதி - 329 ஹரி கிருஷ்ணன் Wednesday, August 10, 2016 04:50 PM +0530  

பதச் சேதம்

சொற் பொருள்

கடிய வேகம் மாறாத விரதர் சூதர் ஆபாதர் கலகமே செய் பாழ் மூடர் வினை வேடர்

 

கடியவேகம்: கடுமையான கோபம்; மாறாத விரதர்: கோபம் மாறாமல் அதையே விரதமாகக் கொண்டிருப்போர்; ஆபாதர்: கீழ்மக்கள்; வினைவேடர்: தீவினைகளையே நாடுவோர்;

கபட ஈனர் ஆகாத இயல்பு நாடியே நீடு கன விகாரமே பேசி நெறி பேணா

 

கபட: வஞ்சக; ஈனர்: இழிந்தோர்; ஆகாத இயல்பு: ஆகாத குணங்களை; நீடு: நெடிய; கன: வலிமையுள்ள; விகாரம்: அருவருப்பான;

கொடியன் ஏதும் ஓராது விரக சாலமே மூடு குடிலின் மேவியே நாளும் மடியாதே

 

ஓராது: ஆராயாது; விரக: ஆசை; சாலமே: ஜாலமே; குடில்: உடல்;

குலவு தோகை மீது ஆறு முகமும் வேலும் ஈராறு குவளை வாகும் நேர் காண வருவாயே

 

வாகு: புயம்;

படியினோடு மா மேரு அதிர வீசியே சேட பணமும் ஆடவே நீடு வரை சாடி

 

படி: பூமி; சேட: ஆதிசேடனுடைய; பணம்: மணியை உடையதாகிய படம்; நீடு வரை: நீண்ட, பெரிய மலை;

பரவை ஆழி நீர் மோத நிருதர் மாள வான் நாடு பதி அது ஆக வேல் ஏவும் மயில் வீரா

 

பரவை: கடல், பரந்த; ஆழி: கடல்; நிருதர்: அரக்கர்;

வடிவு உலாவி ஆகாசம் மிளிர் பலாவின் நீள் சோலை வனச வாவி பூ ஓடை வயலோடே

 

வடிவு உலாவி: அழகு விளங்கி; வனச(ம்): தாமரை; வாவி: குளம்;

மணி செய் மாட மா மேடை சிகரமோடு வாகு ஆன மயிலை மேவி வாழ் தேவர் பெருமாளே.

 

மணிசெய்: அழகுள்ள; சிகரம்: உச்சி, மாடங்களின் உச்சி;