‌தேசிய இ‌ளை​ஞ‌ர் தின​விழ‌ô

‌வேலூ‌ர், ஜன. 12: ‌வேலூ‌ர் ம‌ôவ‌ட்ட ‌நேரு இ‌ளை ‌யே‌ô‌ர் ‌மைய அலு வ ல க‌த் தி‌ல் ‌செ‌வ் வ‌ô‌ய்‌க் கி ழ‌மை ந‌டை ‌பெ‌ற்ற ‌தேசிய இ‌ளை ஞ‌ர் தின வி ழ‌ô வி‌ல் ஆ‌ட் சி ய‌ர் ப‌ங் ‌கே‌ற் ற‌ô‌ர். உலக ந‌ôடு க‌ள்

‌வேலூ‌ர், ஜன. 12: ‌வேலூ‌ர் ம‌ôவ‌ட்ட ‌நேரு இ‌ளை ‌யே‌ô‌ர் ‌மைய அலு வ ல க‌த் தி‌ல் ‌செ‌வ் வ‌ô‌ய்‌க் கி ழ‌மை ந‌டை ‌பெ‌ற்ற ‌தேசிய இ‌ளை ஞ‌ர் தின வி ழ‌ô வி‌ல் ஆ‌ட் சி ய‌ர் ப‌ங் ‌கே‌ற் ற‌ô‌ர்.

உலக ந‌ôடு க‌ள் அ‌னை‌த் து‌ம் இ‌ந் தி ய‌ô‌வை ‌நே‌ô‌க் கி‌த் திரு‌ம் பி‌ப் ப‌ô‌ர்‌க் க‌ச் ‌செ‌ய் த வ‌ர் சுவ‌ôமி வி‌வே க‌ô ன‌ந் த‌ர். வரு‌ங் க‌ô ல‌ம் வள ம‌ô க வு‌ம், வலு வ‌ô க வு‌ம் அ‌மை‌த் திட இ‌ளை ஞ‌ர் க ள‌ô‌ல் ம‌ட் டு‌மே முடி யு‌ம் எ‌ன்று இ‌ளை ஞ‌ர் க ளி‌ன் ‌பெரு ‌மை‌யை ப‌றை ச‌ô‌ற் றி ய வ‌ர் எ‌ன் ற‌ô‌ர் ஆ‌ட் சி ய‌ர்.

‌கெ‌ô‌ல் ல‌ô ம‌ங் க ல‌ம் பிர ப‌ô க ர‌ன், ஆ‌ர்‌க் க‌ôடு டி.நூரு‌ன் னிஷ‌ô ஆகி ‌யே‌ô ரு‌க்கு தனி ந ப‌ர் விருது, தல‌ô ரூ.5000 ‌ரெ‌ô‌க் க‌ப் பரிசு ம‌ற் று‌ம் ச‌ô‌ன் றி த‌ழ், ‌பெ‌ô‌ய்‌கை ம‌னே‌ô‌ன் மணி மக ளி‌ர் ம‌ன் ற‌த் ‌தை‌ச் ‌சே‌ர்‌ந்த த‌லைவி க‌லை‌ச் ‌செ‌ல்வி, ‌செய ல‌ô ள‌ர் ச‌ங் கரி ஆகி ‌யே‌ô ரு‌க்கு சிற‌ந்த குழு வு‌க் க‌ôன விருது, ரூ.10 ஆயி ர‌ம் ‌ரெ‌ô‌க் க‌ப் பரிசு, ச‌ô‌ன் றி த‌ழ் க‌ளை அவ‌ர் வழ‌ங் கி ன‌ô‌ர். 128 ம‌ன் ற‌ங் க ளு‌க்கு வி‌ளை ய‌ô‌ட்டு உப க ர ண‌ங் க‌ள் வழ‌ங் க‌ப் ப‌ட் டன.

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Koo

உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தினமணி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் 

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com