தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதியில் சுற்று வாரியாக வாக்கு எண்ணிக்கை

தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கனிமொழி வெற்றி பெற்றாா்.

சுற்று வாரியாக முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்கு விவரம்:

முதல் சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) -29,618

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக) - 6,963

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) -6,884

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-5,873

நோட்டா - 573

2-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 25,855

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,176

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) -6,066

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-4,957

நோட்டா - 447

3-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 28,418

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,226

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) -6,114

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-6,143

நோட்டா - 477

4-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 28260

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,205

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) -6,822

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-7,026

நோட்டா - 490

5-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 27,194

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,704

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 5,225

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 7,209

நோட்டா - 481

6-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 27,849

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,169

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 6,886

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6,966

நோட்டா - 516

7-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 28,175

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,909

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 7,205

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6,456

நோட்டா - 537

8-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 30,352

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,692

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 4,909

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 7,438

நோட்டா - 448

9-ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 29,830

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-6,051

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 4,841

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 5,791

நோட்டா - 508

10-ஆவது சுற்று:

கனிமொழி (திமுக) - 27,627

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-6,689

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 5,987

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 5,414

நோட்டா - 484

11- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 26,189

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,649

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 6,567

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 5,227

நோட்டா - 495

12- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 28,830

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,545

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 5,032

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6,142

நோட்டா - 478

13- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 28,473

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,236

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 6,769

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-5,946

நோட்டா - 532

14- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 28,034

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,342

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 7,442

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6,108

நோட்டா - 533

15- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 27,031

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-6,763

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 7,223

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6004

நோட்டா - 474

16- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 27,192

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-6,696

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) -6,574

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)-5,839

நோட்டா - 500

17- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 28,492

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-7,938

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 7,258

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 6,879

நோட்டா - 515

18- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 25,049

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-8,231

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 7,450

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 5,719

நோட்டா - 527

19- ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 23,289

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-6,751

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 4,680

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 5,347

நோட்டா - 435

20 -ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 9,107

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-2,494

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 1,327

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 2,251

நோட்டா - 188

21 ஆவது சுற்று :

கனிமொழி (திமுக) - 3,015

ஆா்.சிவசாமி வேலுமணி (அதிமுக)-978

எஸ்.டி.ஆா்.விஜயசீலன் (தமாகா) - 419

ஜா.ரொவினா ரூத் ஜேன் (நாம் தமிழா்)- 639

நோட்டா - 44

X
Dinamani
www.dinamani.com