சனிக்கிழமை 23 மார்ச் 2019
எப்போதும் அவரை நான் நினைக்க வேண்டும்!
மாஞ்சோலைக் கிளிதானோ? மான்தானோ?
பட்டுக்கோட்டையாரின் "பல்லவி'க்கு மரியாதை!
ஆனந்தத் தேன்காற்று தாலாட்டுதே! 8 
ஆனந்த தேன்காற்று தாலாட்டுதே!
ஆனந்த தேன்காற்று தாலாட்டுதே- 2!
ஆனந்த தேன்காற்று தாலாட்டுதே!