புதன்கிழமை 20 மார்ச் 2019
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் திருவள்ளுவர் சிலை