செவ்வாய்க்கிழமை 22 ஜனவரி 2019
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
10. மலரினும் மெல்லிது..
9. வான மகள் நாணுகிறாள்..
அதிகாரம் - 21. தீவினையச்சம்
அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை 
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
இந்த வாரத்திற்கான தலைப்பு: அன்பின் வழியது
3. அகம் புறம் அறம்
2. பாட்டு ஒன்னு நா பாடட்டுமா..
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை