சனிக்கிழமை 19 ஜனவரி 2019
32 .பெண்ணழகி ஆணழகன்
27. கடித்த நாயைக் கடிக்கலாமா?
26. காகத்தின் வாரிசு குயில்
25. கடவுள் சோதிப்பான்; கைவிட மாட்டான்!
22. சேவையின்  மகிமை
21. மனதைப் போன்ற ஒரு எதிரி இல்லை, மறந்துவிடாதீர்கள்
20. தாவும் மனக் குரங்கு
19. ஆபத்தில் காப்பான் இறைவன்
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
15 . ஏலம் போகும்  காதல்