வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
மூலக்கொல்லை ஓவியம் 2: பகுதி 1
அத்தியாயம் 79 - திணை வாழ்வியலுக்கு முந்தைய தமிழ்ச் சமூகத்தைத் தேடி
அச்சமும் வழிபாடும்: கடமங்குட்டை யானை ஓவியம்
அத்தியாயம் 57 - திணை வாழ்வியலுக்கு முந்தைய தமிழ்ச் சமூகத்தைத் தேடி