புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
10. மலரினும் மெல்லிது..
9. வான மகள் நாணுகிறாள்..
அதிகாரம் - 21. தீவினையச்சம்
அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை 
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
3. அகம் புறம் அறம்
2. பாட்டு ஒன்னு நா பாடட்டுமா..
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை
அதிகாரம் - 17. அழுக்காறாமை