புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
15. தம்மபதம் - 2
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
11. மலரினும் மெல்லிது - 2
9. வான மகள் நாணுகிறாள்..
அதிகாரம் - 21. தீவினையச்சம்
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் திருவள்ளுவர் சிலை
அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை 
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
3. அகம் புறம் அறம்
2. பாட்டு ஒன்னு நா பாடட்டுமா..