சனிக்கிழமை 23 பிப்ரவரி 2019
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்