திங்கள்கிழமை 21 ஜனவரி 2019
13. நன்மைக்கும் தீமைக்குமான  போராட்டம்