புதன்கிழமை 23 ஜனவரி 2019
வஞ்சகர் உலகம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு