புதன்கிழமை 16 ஜனவரி 2019
திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலம் தொடங்கியது