திங்கள்கிழமை 21 ஜனவரி 2019
34 . காதல் திருமணங்கள்
33. அழகின்மையின் அழகு!
32 .பெண்ணழகி ஆணழகன்
31. சிங்காரச் சென்னையா சிங்காரிச் சென்னையா?
30. வேள்விச் சாம்பல்
27. கடித்த நாயைக் கடிக்கலாமா?
26. காகத்தின் வாரிசு குயில்
25. கடவுள் சோதிப்பான்; கைவிட மாட்டான்!
22. சேவையின்  மகிமை
21. மனதைப் போன்ற ஒரு எதிரி இல்லை, மறந்துவிடாதீர்கள்