வியாழக்கிழமை 27 ஜூன் 2019
திருநெல்லி கோயிலில் ராகுல் வழிபாடு