புதன்கிழமை 23 ஜனவரி 2019
சென்னையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்