சனிக்கிழமை 19 ஜனவரி 2019
அதிகாரம் - 21. தீவினையச்சம்
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை
அதிகாரம் - 15. பிறன்இல் விழையாமை 
அதிகாரம் - 13. அடக்கம் உடைமை
அதிகாரம் - 7. புதல்வரைப் பெறுதல்