17 பிப்ரவரி 2019
20. கூகுளாண்டவர் என்னும் எட்டாவது வள்ளல்!
19. ஸ்கீமா என்னும் எனிமா!
18. ஹடூப் என்னும் அணைக்கட்டு
17. ஜிஎப்எஸ் என்னும் ஜீசஸ்!
16. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் / இன்ஜினீயரிங் - கலக்குவது யார்?
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
10. ஓடிப்போன ஓஓ...டிபிஎம்எஸ்
9. ஊரறிந்த ஊப்ஸ்!
8. ஆர்டிபிஎம்எஸ் இன்றி ஓரணுவும் அசையாது!
7. ஆர்டிபிஎம்எஸ் என்னும் அதிரடி