புதன்கிழமை 16 ஜனவரி 2019
21. பெண்களோ! பெண்கள்!
20. சுருட்டிய காலண்டர்
19. புகைப் பிடிக்காத பொஸ்கி!
18. ஆடுதுறை ஆராமுதன்
17. குழல் இனிது! விசில் இனிது!
16. சலூனில் இந்தி
14. நிஜ வயதுக்கு வராதவர்கள்!
13. கஜா!
12. ஸ்டேட்டுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி!
11. தான் ஆட! தன் தசையும் ஆட!