17 பிப்ரவரி 2019
21. பெண்களோ! பெண்கள்!
19. புகைப் பிடிக்காத பொஸ்கி!
17. குழல் இனிது! விசில் இனிது!
15. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம்
12. ஸ்டேட்டுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி!
11. தான் ஆட! தன் தசையும் ஆட!
10. இரு! முடி! இருமுடி!!
9. மீடூ! மீடூ! மீடூ!
8. ‘உன் கல்யாணம்டா! டயத்துக்கு வந்துடு!’
7. காது கிழிஞ்சுது போ!