புதன்கிழமை 20 மார்ச் 2019
33. அழகின்மையின் அழகு!
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
12. மலரினும் மெல்லிது - 3
11. மலரினும் மெல்லிது - 2
143. செம்பவழக் கல்
126. களையும் கலை
13. கட்டுடைப்பு, கட்டாயம் உயர்வு தரும்!
காதல் முக்கியம்தான், ஆனால் காமமும் தேவை என்கிறது இந்தப் படம்!
‘காலா’ வைப் புரிந்து கொள்ள பக்தியில் மூடத்தனம் இல்லாத மனம் வேண்டும்!
காதல் கோட்டையா? மணல் கோட்டையா?