24 மார்ச் 2019
30. வேள்விச் சாம்பல்
இவர்களின் வெற்றிக்கு அஸ்திவாரம் என்ன?
5. மனப்போக்கு: மாற்றக் கூடியவை! அகண்ட பார்வை
மனப்போக்கு: மாற்றமில்லாததா? மாற்றக் கூடியவையா?