புதன்கிழமை 16 ஜனவரி 2019
வஞ்சகர் உலகம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
கருப்பன் - பிரஸ் மீட் ஸ்டில்ஸ்