திங்கள்கிழமை 21 ஜனவரி 2019
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
11. மலரினும் மெல்லிது - 2
அதிகாரம் - 21. தீவினையச்சம்
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் திருவள்ளுவர் சிலை
அதிகாரம் - 20. பயனில சொல்லாமை 
அதிகாரம் - 19. புறம்கூறாமை
2. பாட்டு ஒன்னு நா பாடட்டுமா..
அதிகாரம் - 18. வெஃகாமை
அதிகாரம் - 17. அழுக்காறாமை
அதிகாரம் - 16. பொறைஉடைமை