சனிக்கிழமை 23 பிப்ரவரி 2019
அதிகாரம் - 15. பிறன்இல் விழையாமை 
அதிகாரம் - 13. அடக்கம் உடைமை
அதிகாரம் - 10. இனியவை கூறல்
அதிகாரம் - 9. விருந்தோம்பல்
அதிகாரம் - 7. புதல்வரைப் பெறுதல்
அதிகாரம் - 6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்
அதிகாரம் - 4. அறன் வலியுறுத்தல்   
1. தேடுவது பொருள்; பாடுவது குறள்