பழமையான தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட்கல ஓடுகள்

பழந்தமிழ் எழுத்துகள் -  மீளாய்வு

பழந்தமிழ் ஆய்வுக்குத் தமிழ், இலக்கணம், வரலாறு சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் பொதுவாக சான்று காட்டுவது ஈரோடு ...

rss2

மதுரை வட்டார வழக்கு...

காலத்தால் மூத்த பெருமையும்,  பழைமையும் வாய்ந்த மொழி நம் தமிழ் மொழி. செந்தமிழ், முத்தமிழ், நற...

nesavu2

பழந்தமிழரின் ஆடைத் தொழில்நுட்பம்

பல்வேறு வண்ணங்களை மரப்பட்டைகளின் துணையோடு, சில வேதிகளை சேர்த்து வண்ணங்களை கண்டுபிடித்து அதனை ஆடைக...

தஞ்சாவூர் ராஜராஜீஸ்வரம்

குடக்கூத்து 

பழந்தமிழர் கலைவடிவங்களை நன்கு இனங்காட்டும்  இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம். அரங்கேற்றுகாதை, கானல்வர...

tamil

காலந்தோறும் தமிழ் மொழி - அன்றும்... இன்றும்...

“கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி” என்று தமிழ்க்குடி பற்றி...

edittorkv

தமிழால் இணைவோம்

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தமிழகத்தில் சம்ஸ்கிருதம், பாலி, பிராகிருதம், பிராமி போன்ற வடமொழிகள் இருந்...