அமைச்சரவைச் செயலகம் என்றால் என்ன?

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தளவில் ”தலைமைச் செயலகம்” என்பது அது தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலகத்தையே குறிக்கும்.
அமைச்சரவைச் செயலகம் என்றால் என்ன?

தலைமைச் செயலகம் தெரியும். அது என்ன அமைச்சரவைச் செயலகம். பல செயல்களை மேற்கொள்ளும் எந்த ஒரு மாநில அரசும் தன் செயல்களை அல்லது செயலகங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தலைமைச் செயலகத்தைக் கொண்டிருக்கும். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தளவில் ”தலைமைச் செயலகம்” என்பது அது தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலகத்தையே குறிக்கும்.

இதேபோல் மத்திய அரசின் செயல்களை அல்லது செயலகங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தலைமைச் செயலகத்தைக் கொண்டிருக்கிறது அதுவே அமைச்சரவைச் செயலகம் ஆகும்.

அமைச்சரவை செயலகம் 1961 மற்றும் இந்திய அரசாங்கத்தின் (பணிச் செயற்பாடு) விதிகள், 1961 மற்றும் அரசின் (பணி ஒதுக்கீடு) விதிகள் 1961 ஆகியவற்றின் நிர்வாகத்திற்கான பொறுப்பினைக் கவனிக்கிறது, அரசாங்கத்தின் அமைச்சகங்களில் / துறைகளில் பணிகளைச் சுமுகமாக மேற்கொள்ள உதவுகிறது. இந்த செயலகம் அமைச்சரவை மற்றும் அதன் குழுக்களுக்கு இரகசிய உதவியளிக்கிறது. மேலும், மத்திய அமைச்சரவையின் ஒருங்கிணைப்பை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் அரசாங்கத்தில் முடிவெடுப்பதில் உதவுகிறது. மேலும் அமைச்சரவைகள் / துறைகள் மற்றும் சிறப்புக் குழுக்கள் தங்களுக்குள் ஏற்படும் கருத்துவேறுபாடுகளை  களைய வழிவகை செய்கிறது.

தோற்றம்

இந்திய அரசு உருவாவதற்கு முன், அனைத்து அரசுப் பணிகளும் கவர்னர்-ஜெனரல் கவுன்சில், கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவாக (Joint Consultative Board) செயல்பட்டது. அரசாங்கத்தின் அளவு மற்றும் சிக்கலான தன்மை அதிகரித்ததால், பல்வேறு துறைகளின் பணி கவுன்சிலின் உறுப்பினர்களிடையே விநியோகிக்கப்பட்டது, கவர்னர் ஜெனரல் அல்லது கவுன்சில் கூட்டாக மிக முக்கியமான வழக்குகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த நடைமுறை, லண்டன் கானிங் பிரபு காலத்தில் 1861 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டத்தின் மூலம் சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டது, இதுபோல துறைமுகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் கவர்னர்-ஜெனரலின் நிறைவேற்றுக் குழுவின் துவக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது. நிறைவேற்றுக் குழுவின் செயலகம் வைஸ்ராயின் தனிச் செயலாளரால் தலைமை தாங்கப்பட்டது, ஆனால், அவர் சபை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளவில்லை. வில்லிங்டன் பிரபு முதலில் இந்த கூட்டங்களை தான் தனிச் செயலாளராக இருந்ததன் மூலம் நடைமுறையில் தொடங்கினார். பின்னர், இந்த நடைமுறை இன்றும் தொடர்கிறது. நவம்பர் 1935 இல், வைஸ்ரொயியின் தனிச் செயலாளருக்கு நிறைவேற்றுக் குழுவின் செயலாளர் எனும்  கூடுதல் பதவி வழங்கப்பட்டது.

செப்டம்பர் 1946 ல் இடைக்கால அரசாங்கம், அரசியலமைப்பு இந்த அலுவலகத்தின் பெயர் மற்றும் பணிகளில் ஒரு சிறிய மாற்றங்களை செய்தது. நிர்வாக குழுவின் செயலகம் பின்னர் அமைச்சரவை செயலகம் என மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும், குறைந்த பட்ச காலகட்டத்தில்,  அமைச்சரவை செயலகத்தின் செயல்பாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அமைச்சர்களுக்கும் அமைச்சகங்களுக்கும் காகிதங்களை சுற்றுவதன் வேலை மட்டும் இல்லாமல், அமைச்சுக்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்புக்கு ஒரு அமைப்பாக உருவானது.

பணிகள்

அமைச்சரவை செயலகம் நேரடியாக பிரதமரின் கீழ் செயல்படுகிறது. செயலகத்தின் நிர்வாகத் தலைவர் சிவில் சர்வீசஸ் போர்டின் செயல் அதிகாரியே (ex-officio Chairman) அமைச்சரவை செயலாளர் ஆவார். 1961 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசின் (பணி ஒதுக்கீடு) விதிகளின் கீழ், அமைச்சரவை செயலகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  பணிகள் (i) அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களுக்கு இரகசிய உதவிகள்; மற்றும் (ii) பணி விதிகள்.

அமைச்சரவைச் செயலகம், இந்திய அரசாங்கத்தின் (பணிச் சுற்றறிக்கை) விதிகள், 1961 மற்றும் இந்திய அரசு (பணி ஒதுக்கீடு) விதிகள், 1961 ஆகியவை அமைச்சகங்களின் / பணிகளில் சுமூகமான பரிவர்த்தனைக்கு உதவுதல். செயலகம், அமைச்சர்கள் / பணிகளில் வேறுபாடுகள் மற்றும் செயலாளர்களிடம் / சிறப்பு கமிட்டிகளின் கருவியின் மூலம் உருவாகியுள்ள ஒருமித்த கருத்துக்களை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் அரசாங்கத்தில் முடிவெடுப்பதில் முடிவெடுக்க உதவுகிறது. நாட்டில் பெரும் நெருக்கடி நிலைமைகளின் முகாமைத்துவம் மற்றும் அத்தகைய சூழ்நிலையில் பல்வேறு அமைச்சுக்களின் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல், அமைச்சரவை செயலகத்தின் செயல்களில் ஒன்றாகும்.

அரசு பணி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிறைவேற்றல் (Allocation and disposal of Government Business)

இந்திய அரசியலமைப்பின் 77 (3) பிரிவின் கீழ் இந்திய அரசு (வணிக ஒதுக்கீடு) விதிகள், 1961 (AOB விதிகள்) மற்றும் இந்திய அரசின் (பணிச் செயற்பாடு) விதிகள், 1961 (ToB விதிகள்) ஆகியவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. AOB விதிகளுக்கு முதல் அட்டவணை அமைச்சகம், துறை, அலுவலகங்கள் மற்றும் செயலகங்கள் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகிறது, அதே நேரத்தில் இரண்டாம் கட்ட அட்டவணை இந்தியாவின் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் / துறைகள் ஆகியவற்றிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  பணிகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

கேபினட் குழுக்களுக்கு ஆதரவு (Support to Cabinet Committees)

பிரதமரின் உத்தரவின் பேரில் அமைச்சரவை மற்றும் அதன் குழுக்களின் கூட்டங்களை நடத்துதல்.

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல் மற்றும் சுழற்றி அளித்தல்.

நிகழ்ச்சி நிரலில் வழக்குகள் தொடர்பான ஆவணங்களின் சுழற்றி அளித்தல்.

விவாதங்களின் பதிவு தயாரித்தல்.

பிரதமரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பின்னர் விவாதங்களின் பதிவுகளின் சுழற்சி.

அமைச்சரவை மற்றும் அதன் குழுவினால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை கண்காணித்தல்.

அமைச்சரவை செயலகம் அமைச்சரவை கூட்டங்களின் ஆவணங்களின் பாதுகாப்பகம் ஆகும்.

மந்திரிசபையின் ஒருங்கிணைப்பு ஊக்குவிப்பு (Promotion of Inter-Ministerial Coordination)

மத்திய அமைச்சரவை விடயங்களில், ஒருங்கிணைப்புப் பணி

சிரமங்களை நீக்குதல்

வேறுபாடுகளை நீக்குதல்

தாமதங்களை கடந்து

நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் ஒருங்கிணைப்பு

கொள்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல்

மத்திய அமைச்சரவை செயலகத்தின் உதவியுடன்  அமைச்சர்கள், திட்டங்கள், திட்டங்கள் ஆகியவற்றை துரிதமாக செயல்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு அமைச்சுக்கும் பொறுப்பு உள்ளது. செயலாளர்களின் குழுக்களின் (Committees of Secretaries) கூட்டங்களில் மத்திய அமைச்சரவை பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படுகின்றன. பல விவகாரங்களிடமிருந்து அரசாங்கத்திற்கு விசேட விவகாரங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை விவாதிப்பதற்காக குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும் அமைச்சரவை செயலாளரின் தலைமையின் கீழ் கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. இந்த குழுக்கள் நெருக்கடிகளை உடைக்க முடிந்திருக்கின்றன அல்லது இடைக்கால நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுகின்றன.

COS வின் கலந்துரையாடல்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரதான துறை மற்றும் திணைக்களம் ஆகியவை ஒரு வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்துடன், ஏதேனும் ஒரு துணை குறிப்பை வழங்குவதன் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு காகிதத்தின் அடிப்படையில் நடைபெறுகின்றன. COS இன் முடிவுகள் அல்லது பரிந்துரைகள் ஏகமனதாக உள்ளன. இந்த நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தினால் தொடர்ந்து விநியோகிக்கப்படுகின்றன. அது வெளியேறும் மற்ற முக்கிய செயல்பாடுகளை உள்ளன, அதாவது.

கண்காணிப்பு.

ஒருங்கிணைப்பு.

புதிய கொள்கை முயற்சிகள் ஊக்குவிப்பு.

கேபினட் செயலகம், அமைச்சர்கள் செயலாளர் மற்றும் சிவில் சர்வீசஸ் தலைவராக இருப்பதால், அமைச்சர்கள் ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்காக திணைக்களங்களின் பயனுள்ள வழிமுறையாகக் கருதப்படுகிறது. மாதாந்திரக் கடிதங்கள் மூலம் அமைச்சுகள் / துறைகளுக்கு அனுப்பிவைக்கும்.

அமைச்சரவைச் செயலகத்தின் வளர்ச்சி

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, 1949 ல், அமைச்சகத்தின் பொருளாதாரக் குழுவானது (Economic Committee) நிதி அமைச்சகத்தின் செயலகத்துடன் அமைக்கப்பட்டது. 1950 ஆம் ஆண்டில் இது கேபினட் செயலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது மற்றும் பொருளாதார விங் எனக் குறிக்கப்பட்டு 1955 ஆம் ஆண்டு செயலகத்தில் இணைக்கப்பட்டது. 1954 ஆம் ஆண்டில், அமைச்சு மற்றும் முறைகள் பிரிவு 1964 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

1957 ஆம் ஆண்டில், பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் பாதுகாப்புக் குழுவானது அமைச்சரவை செயலகத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது. 1991 ல் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திற்கு இந்த பிரிவு மாற்றப்பட்டது. 1961 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திட்டமிடப்பட்ட அமைச்சரவை செயலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. 1962 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரவை செயலகத்தின் கீழ் சிறப்பு பொருளாதார ஒருங்கிணைப்புத் துறைம் அமைக்கப்பட்டது, பின்னர் பொருளாதார பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.  1965 ல் கூட்டு புலனாய்வுக் குழுவிற்கு (Joint Intelligence Committee ) செயலக உதவியை வழங்க புலனாய்வு பிரிவு அமைக்கப்பட்டது.

ஜனவரி 1966 முதல் ஜூன் 1966 வரையான காலப்பகுதிக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பணியகம் (Bureau of Public Enterprises )அமைச்சரவை செயலகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டது, பின்னர்  நிதி அமைச்சின் கீழ் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறைக்கு மாற்றப்பட்டது மற்றும் பின்னர் 1985 ஆம் ஆண்டில் டெட்டிற்குச் சென்றார். கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் உள்ள பொது நிறுவனங்களில்

ஜூன், 1970 ல் மூன்று துறைகள்:

எலெக்ட்ரானிக்ஸ் துறை

அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் துறை

பணியாளர் துறை

அமைச்சரவை செயலகத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது.

பொதுக் குறைபாடுகள் இயக்குநர் (Directorate Of Public Grievances )

1988 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சில் அமைச்சரவை செயலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைபாடுகளை இயக்குநர்கள் அமைக்கப்பட்டது. இந்த இயக்குநரகம் பொதுமக்களிடமிருந்து குறைகளைப் பெறுகிறது. எம்டிஎன்எல் / பிஎஸ்என்எல், இரயில்வே, இடுகைகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை வங்கி, போன்ற துறைகளின் குறைகளை பொதுமக்களிடமிருந்து இயக்குநரகம் அல்லது ஆன்லைன் மூலம் பெறுகிறது.

தேசிய ஆணையம், இரசாயன ஆயுதங்கள் ஒப்பந்தம் (National Authority, Chemical Weapons Convention)

1997 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 14 முடிவடைந்த ஒரு மாநாட்டில் 130 நாடுகளால் கையெழுத்திட்ட இரசாயன ஆயுதங்களின் மாநாட்டில் கையொப்பமிடப்பட்ட கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்காக 1997 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் அமைச்சரவை செயலகம் தீர்மானம் ஒன்றை தேசிய ஆணையம், இரசாயன ஆயுத மாநாடு (CWC) அமைத்திருந்தது. உறுப்பினர்-மாநிலங்களின் அனைத்து இரசாயன ஆயுதங்களுக்கான வளர்ச்சி, உற்பத்தி, மரணதண்டனை, பரிமாற்றம், பயன்படுத்துதல் மற்றும் கையகப்படுத்தல் ஆகியவை ஒரு பாரபட்சமற்ற செயல்முறை ஆகும். அதன் பொறுப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக, ஒவ்வொரு நாடும் தேசிய ஆணையத்தை நியமிக்க வேண்டும் அல்லது நிறுவ வேண்டும் அல்லது தேசிய ஆயுத மையமாக இரசாயன ஆயுதங்கள் மற்றும் இதர மாநிலக் கட்சிகள் தடைசெய்யும் அமைப்புடன் செயல்படுவதற்கான தேசிய மைய புள்ளியாக செயல்பட வேண்டும், எனவே NA, CWC அமைச்சரவை செயலகம் அமைக்கப்பட்டது.

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Koo

உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தினமணி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் 

Related Stories

No stories found.