Enable Javscript for better performance
கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​‌ம் கரு‌த்​து‌த் திணி‌ப்​பு​‌ம்...- Dinamani

சுடச்சுட

  

  கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​‌ம் கரு‌த்​து‌த் திணி‌ப்​பு​‌ம்...

  By -வ.மு.​மு​ரளி  |   Published on : 31st March 2021 11:11 AM  |   அ+அ அ-   |    |  

  ele-cambin

  கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​‌ம் கரு‌த்​து‌த் திணி‌ப்​பு​‌ம்...


  தேர்​த‌ல் வ‌ந்​தாலே ஊட​க‌ங்​க‌ள் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்பு நட‌த்​து​வது வாடி‌க்​கை​யா​கி​வி‌ட்​டது. உ‌ண்​மையி‌ல், கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்பு எ‌ன்​பது பு‌ள்​ளி​யி​ய‌ல் சா‌ர்‌ந்த அறி​வி​ய‌ல்​பூ‌ர்​வ​மான‌ ஆ‌ய்வு முறை​யா​கு‌ம். 
      
  தே‌ர்​த​லி‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்பு வெளி​யி​டு​வது எ‌ன்ற‌ வழ‌க்​க‌ம், 1824-இ‌ல் அமெரி​ரி‌க்​கா​வி‌ன் பெ‌ன்​சி‌ல்​வே​னியா மாகா​ண‌த் தே‌ர்​த​லி‌ல் துவ‌ங்​கி​யது. அ‌த்​தேர்​த​லு‌க்கு மு‌ன்​ன‌‌ர் ம‌க்​க​ளி​ட‌ம் நட‌த்​திய கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் தே‌ர்​த​லி‌ல் முழு​மை​யாக எதி​ù‌ரா​லி‌த்​தன‌; அதை​ய​டு‌த்து, தே‌ர்​த‌ல் முறை​யி‌ன் ஓ‌ர் அ‌ங்​க​மாக அவை மாற‌‌த் தொட‌ங்​கின‌.

  ஒரு குறி‌ப்​பி‌ட்ட விஷ​ய‌த்​து‌க்​காக ம‌க்​க​ளி‌ன் கரு‌த்தை அறி​வது வ‌ர்‌த்​த​க‌ம், அர​சி​ய‌ல், அரசு நி‌ர்​வா​க‌த்​தி‌ல் பெரு‌ம் பய‌ன்​களை அளி‌க்​கு‌ம். பு‌ள்​ளி​யி​ய‌ல் முறை​யி‌ல் மாதிரி (சா‌ம்​பி‌ள்) அள​வு​க‌ள் மு‌க்​கி​ய​மா​ன‌வை. அ‌ந்த மாதி​ரி​க‌ள் பெற‌‌ப்​ப​டு‌ம் இட‌ங்​க​ளு‌ம் பர‌ந்​து​ப‌ட்​ட​தாக இரு‌க்க வே‌ண்​டு‌ம். 

  ம‌க்​க​ளி​ட‌ம் நேரடி ச‌ந்​தி‌ப்பு, படி​வ‌ம் மூல​மா​க‌க் கரு‌த்​த​றி​த‌ல், இணை​ய‌ம் மூல​மாக மாதி​ரி‌த் தே‌ர்​த‌ல்​களை நட‌த்​து​த‌ல் போ‌ன்​ற‌வை மூல​மாக தர​வு​க‌ள் சேக​ரி‌க்​க‌ப்​பட வே‌ண்​டு‌ம். அ‌ந்த மாதிரி சேக​ரி‌ப்​பி‌ல் கிடைக்​கு‌ம் தர​வு​களை, உ‌ள்நோ‌க்​க​மி‌ன்றி, நடு​நி​லை​மை​யு​ட‌ன் ஆ‌ய்வு செ‌ய்​தா‌ல் ம‌ட்டுமே நியா​ய​மான‌ முடி​வு​க‌ள் கிடைக்​கு‌ம்.

  இ‌ந்​த‌த் தர​வு​களைப் பெற‌​வு‌ம், ஒ‌ன்​று​ட‌ன் ஒ‌ன்று பி‌ன்​னி‌ப் பிணைந்த ப‌ல்​வேறு கே‌ள்​வி​களை எழு‌ப்​பு‌ம் முறை‌ உ‌ள்​ளது. இத‌ற்கான‌ தனி‌ப் படி​வ​மு‌ம் பய‌ன்​ப​டு‌த்​த‌ப்​ப​ட​லா‌ம். இ‌ந்​த‌க் கே‌ள்​வி​க‌ள் ஒருபோ​து‌ம் ஒரு​சா‌ர்​பாக இரு‌த்​த‌ல் கூடாது. 

  ஆனா‌ல், கால‌ப்போ‌க்​கி‌ல் அர​சி​ய‌ல் கள‌த்தை மா‌ற்றி அமை‌க்​கு‌ம் வ‌ல்​லமை கொ‌ண்​ட​வை​யாக தே‌ர்​த‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் மாறி​யபோது, லாப‌ம் கொழி‌க்​கு‌ம் வ‌ர்‌த்​த​க​மாக அர​சி​ய‌ல் மாறி​யபோது, கணி‌ப்​பு​களை மே‌ற்காா‌ள்​வோ​ரு‌ம் தட‌ம்​பு​ரள ஆர‌ம்​பி‌த்​த​ன‌‌ர். அத​னா‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள்,  கரு‌த்​து‌த் திணி‌ப்​பு​க​ளாக மாறி, அவ‌ற்​றி‌ன் ந‌ம்​ப​க‌த்​த‌ன்​மையை இழ‌க்​க‌த் துவ‌ங்​கின‌.

  2011 பேர​வைத் தே‌ர்​த‌ல் அனு​ப​வ‌ம்:​ இத‌ற்கு தமி​ழ​க‌த்​தி​லேயே பல உதா​ர​ண‌ங்​களைக் காண இய​லு‌ம். குறி‌ப்​பாக, 2011, 2016 -ஆ‌ம் ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் நடை​பெற்ற‌ ச‌ட்ட‌ப்​பே​ர​வைத் தே‌ர்​த​லி‌ன்போது நட‌த்​த‌ப்​ப‌ட்ட தே‌ர்​த‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க​ளி‌ன் ப‌ட்டி​ய‌ல்​க‌ள் இ‌ங்கு கொடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ளன‌. அவ‌ற்றை‌ மேலோ‌ட்​ட​மா​க‌ப் பா‌ர்‌த்​தாலே, கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க​ளி‌ன் மாயை புல‌ப்​ப​டு‌ம். 

  2011-ஆ‌ம் ஆ‌ண்​டி‌ல் அ‌ப்போ​தைய ஆளு‌ம் க‌ட்சி​யான‌ திமு​கவை எதி‌ர்‌த்து அதி​முக தலை​மை​யி‌ல் ஜெ‌ய​ல​லிதா வலி​மை​யான‌ கூ‌ட்ட​ணியை உரு​வா‌க்கி இரு‌ந்​தா‌ர். தேமு​திக, மா‌ர்​சி‌ஸ்‌ட் க‌ம்​யூ​னி‌ஸ்‌ட், இ‌ந்​திய க‌ம்​யூ​னி‌ஸ்‌ட், மனி​த​நேய ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி, சம‌த்​துவ ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி, புதிய தமி​ழ​க‌ம், மூவே‌ந்​த‌ர் மு‌ன்னேற்ற‌ மு‌ன்​ன‌ணி, ஃபா‌ர்​வ‌ர்டு பிளா‌க், இ‌ந்​திய குடி​ய​ர​சு‌க் க‌ட்சி, கொ‌ங்கு இளை​ஞ‌ர் பேரவை ஆகிய 10 க‌ட்சி​க​ளு​ட‌ன் அதி​முக கூ‌ட்டணி க‌ண்​டது. 

  எதி​ர​ணி​யி‌ல் கா‌ங்​கி​ர‌ஸ், பாமக, விடு​த​லை‌ச் சிறு‌த்​தை​க‌ள், கொ‌ங்கு மு‌ன்னேற்​ற‌‌க் கழ​க‌ம்,  இ.யூ.​மு‌ஸ்​லி‌ம் லீ‌க், மூவே‌ந்​த‌ர் மு‌ன்னேற்​ற‌‌க் கழ​க‌ம், பெரு‌ந்​த​லை​வ‌ர் ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி ஆகிய 7 க‌ட்சி​க​ளு​ட‌ன் திமுக கூ‌ட்டணி அமை‌த்​தி​ரு‌ந்​தது.

  கூ‌ட்டணி வலிமை ம‌ட்டு​ம‌ல்​லாது, ஆ‌ட்சி‌க்கு எதி​ரான‌ ம‌க்​க​ளி‌ன் மன‌​நி​லையை அறு​வடை செ‌ய்​யு‌ம் சாத​க​மான‌ போ‌க்​கு‌ம் அதி​மு​க​வு‌க்கே இரு‌ந்​தது. ஆனா‌ல் அ‌ப்போது நட‌த்​த‌ப்​ப‌ட்ட கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் ஒ‌ன்​று‌ம்​கூட தே‌ர்​த​லு‌க்​கு‌ப் பி‌ந்​தைய உ‌ண்மை நில​வ​ர‌த்​து​ட‌ன் ஒ‌த்​து‌ப்போ​க​வி‌ல்லை. 

  இ‌ங்கு கொடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்ள 9 கணி‌ப்​பு​க​ளி‌ல் 3 கணி‌ப்​பு​க‌ள் திமுக அணி‌க்கே வெ‌ற்றி வா‌ய்‌ப்பு இரு‌ப்​ப​தா​க‌க் கூறி​யி​ரு‌ந்​தன‌. மீத​மு‌ள்ள 6 கணி‌ப்​பு​க‌ள் அதி​முக அணி வெ‌ல்​லு‌ம் எ‌ன்று கூறி​யபோ​து‌ம், ம‌க்​க​ளி‌ன் மன‌​நி​லையை முழு​மை​யாக வெளி‌ப்​ப​டு‌த்​த​வி‌ல்லை.

  அ‌ந்​த‌த் தே‌ர்​த​லி‌ல் 234 மொ‌த்​த‌த் தொகு​தி​க​ளி‌ல் அதி​முக அணி 203 தொகு​தி​க​ளி​லு‌ம் திமுக அணி 31 தொகு​தி​க​ளி​லு‌ம் வெ‌ன்​ற‌ன‌. இ‌ந்த மாபெ​ரு‌ம் வெ‌ற்​றி‌க்​கான‌ ம‌க்​க​ளி‌ன் மன‌​நி​லையை எ‌ந்​த‌க் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு‌ம் பிர​தி​ப​லி‌க்​க​வி‌ல்லை.

  2016 பேர​வைத் தே‌ர்​த‌ல் அனு​ப​வ‌ம்:​  இதேபோ​ல‌த்​தா‌ன் 2016 பேர​வைத் தே‌ர்​த‌ல் கணி‌ப்​பு​க​ளு‌ம் காண‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​ற‌ன‌. 2011 முத‌ல் ஆ‌ட்சி​யி​லி​ரு‌ந்த அதி​முக அர​சு‌க்கு எதி​ராக அதி​ரு‌ப்தி ம‌க்​க​ளி​ட‌ம் இரு‌ந்​தபோ​து‌ம், அதை தன‌‌க்​கு‌ச் சாத​க​மா‌க்க திமு​க​வா‌ல் இய​ல​வி‌ல்லை. அத‌ற்கு கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் த‌ந்த மாயையான‌ தெ‌ம்​பு‌ம் ஒரு கார​ண‌ம் எ‌ன்​பதை சொ‌ல்​லி‌த் தெரிய வே‌ண்​டி​ய​தி‌ல்லை.

  இ‌த்​தேர்​த​லி‌ல் அதி​முக ஆ‌ட்சி‌க்கு எதி​ராக வலு​வான‌ கூ‌ட்ட​ணியை திமுக அமை‌த்​தி​ரு‌ந்​தது. கா‌ங்​கி​ர‌ஸ், இ.யூ.​மு‌ஸ்​லி‌ம் லீ‌க், மனி​த​நேய ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி, புதிய தமி​ழ​க‌ம், பெரு‌ந்​த​லை​வ‌ர் ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி, விவ​சா​யி​க‌ள்- தொழி​லா​ள‌ர்​க‌ள் க‌ட்சி, சமூக சம‌த்​து​வ‌ப் படை, ம‌க்​க‌ள் தேமு​திக ஆகிய 8 க‌ட்சி​க​ளு​ட‌ன் திமுக கூ‌ட்டணி அமை‌த்​தது.

  ஆளு‌ம் தர‌ப்​பி‌ல், மனி​த​நேய ஜ‌ன‌​நா​ய​க‌க் க‌ட்சி, தமி‌ழ் மாநில மு‌ஸ்​லி‌ம் லீ‌க், இ‌ந்​திய த‌வ்​ஹீ‌த் ஜ‌மா‌த், இ‌ந்​திய குடி​ய​ரசு க‌ட்சி, கொ‌ங்கு பேரவை, சம‌த்​துவ ம‌க்​க‌ள் க‌ட்சி, சம‌த்​துவ ம‌க்​க‌ள் கழ​க‌ம், மு‌க்​கு​ல‌த்​தோ‌ர் புலி‌ப்​படை ஆகிய 8 சிறு க‌ட்சி​க​ளு​ட‌ன் அதி​முக கூ‌ட்டணி அமை‌த்​தி​ரு‌ந்​தது.

  இ‌த்​தேர்​த​லி‌ன் திரு‌ப்​பு​முனை‌, தேமு​திக தலை​மை​யி‌ல் அமை‌ந்த மூ‌ன்றா​வது அணி​யா​கு‌ம். தேமு​திக, மதி​முக, மா‌ர்‌க்​சி‌ஸ்‌ட், இ‌ந்​திய க‌ம்​யூ​னி‌ஸ்‌ட்,  தமாகா, விடு​த​லை‌ச் சிறு‌த்​தை​க‌ள் ஆகிய 6 க‌ட்சி​க‌ள் இணைந்து ம‌க்​க‌ள்​ந​ல‌க் கூ‌ட்ட​ணி​யா​க‌ப் போ‌ட்டி​யி‌ட்​டன‌. இதுவே திமுக ஆ‌ட்சி​யைப் பிடி‌க்க இய​லா​ம‌ல் தடு‌த்த நிக‌ழ்வு. 

  இ‌ங்கு கொடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்ள 2016 தே‌ர்​த‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​களைப் பா‌ர்‌த்​தா‌ல், மூ‌ன்றா​வது அணி‌க்கு எ‌ந்த மதி‌ப்​பு‌ம் அளி‌க்​க‌ப்​ப​ட​வி‌ல்லை எ‌ன்​பது புல‌ப்​ப​டு‌ம். இ‌ங்கு கொடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்ள 9 கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க​ளி‌ல் 6 கணி‌ப்​பு​க‌ள் திமு​க​வு‌க்கு சாத​க​மாக உ‌ள்​ளன‌; அதி​மு​க​வு‌க்கு சாத​க​மாக இரு கணி‌ப்​பு​க‌ள் ம‌ட்டுமே உ‌ள்​ளன‌.

  அ‌ந்​த‌த் தே‌ர்​த​லி‌ல் 234 மொ‌த்​த‌த் தொகு​தி​க​ளி‌ல் அதி​முக அணி 134 தொகு​தி​க​ளி​லு‌ம் திமுக அணி 98 தொகு​தி​க​ளி​லு‌ம் வெ‌ன்​ற‌ன‌. ம‌க்​க‌ள் நல‌க் கூ‌ட்டணி பல தொகு​தி​க​ளி‌ல் குறி‌ப்​பி‌ட்ட சத​வி​கித வா‌க்​கு​களைப் பிரி‌த்​த​தா‌ல், தே‌ர்​த‌ல் முடி​வு​க‌ள் அதி​மு​க​வு‌க்கு சாத​க​மாக மாறி‌ப் போயின‌. இதனை‌ எ‌ந்​த‌க் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பா​லு‌ம் மு‌ன்​ன‌​றி​வி‌க்க முடி​ய​வி‌ல்லை.

  ​பிற‌ தே‌ர்​த‌ல் அனு​ப​வ‌ங்​க‌ள்:​ பிற‌ மாநில பேர​வைத் தே‌ர்​த‌ல்​க​ளி​லு‌ம், ம‌க்​க​ள​வைத் தே‌ர்​த‌ல்​க​ளி​லு‌ம் கூட இதேபோ‌ன்ற‌ கணி‌ப்​பு‌ப் பிழை​களைக் காண முடி​யு‌ம். 

  உதா​ர​ண​மாக, 2020-இ‌ல் பிகா​ரி‌ல் நடை​பெற்ற‌ பேர​வைத் தே‌ர்​த​லி‌ன்போது நிதி‌ஷ்​கு​மா‌ர் (ஐ‌க்​கிய ஜ‌ன‌​தா​த​ள‌ம்) தலை​மை​யி​லான‌ அரசு தோ‌ல்​வி​யு​று‌ம் எ‌ன்​று‌ம், ரா‌ஷ்‌ட்​ரீய ஜ‌ன‌​தா​த​ள‌ம்  தலை​மை​யி​லான‌ மகா கூ‌ட்ட​ணியே வெ‌ல்​லு‌ம் எ‌ன்​று‌ம், பெரு‌ம்​பா​லான‌ ஊட​க‌ங்​க​ளா‌ல் கணி‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டது. மாறாக, நிதி‌ஷ்​கு​மா‌ர் தலை​மை​யி​லான‌ தேசிய ஜ‌ன‌​நா​ய​க‌க் கூ‌ட்டணி தே‌ர்​த​லி‌ல் வெ‌ன்று ஆ‌ட்சி​யைத் த‌க்க வை‌த்​து‌க் கொ‌ண்​டது. 

  2019-இ‌ல் ஜா‌ர்‌க்​க‌ண்​டி‌ல் நடை​பெற்ற‌ பேர​வைத் தே‌ர்​த​லி‌ல் பாஜ‌க மு‌ன்​னிலை பெறு‌ம் எ‌ன்​று‌ம் தொ‌ங்கு ச‌ட்ட‌ப்​பே​ரவை அமை​யு‌ம் எ‌ன்​று‌ம் பெரு‌ம்​பா​லான‌ ஊட​க‌ங்​க‌ள் கணி‌த்​தி​ரு‌ந்​தன‌. மாறாக, ஜே‌எ‌ம்​எ‌ம்- கா‌ங்​கி​ர‌ஸ் கூ‌ட்டணி பெரு‌ம்​பா‌ன்மை வலி​மை​யு​ட‌ன் வெ‌ன்று ஆ‌ட்சி​யைப் பிடி‌த்​தது.

  2014 நாடா​ளு​ம‌ன்ற‌ ம‌க்​க​ள​வைத் தே‌ர்​த​லி‌ன்போது கா‌ங்​கி​ர‌ஸ் ஆ‌ட்சி இழ‌ப்​பதை பெரு‌ம்​பா​லான‌ ஊடக கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் உறு​தி‌ப்​ப​டு‌த்​தி​யபோ​து‌ம், பாஜ‌க தலை​மை​யி​லான‌ தேசிய ஜ‌ன‌​நா​ய​க‌க் கூ‌ட்டணி 336 இட‌ங்​களை வெ‌ல்​லு‌ம் எ‌ன்​பதை எ‌ந்​த‌க் கணி‌ப்​பு‌ம் சு‌ட்டி‌க்​கா‌ட்​ட​வி‌ல்லை. 

  2021 தமி​ழக ச‌ட்ட‌ப் பேர​வைத் தே‌ர்​த​லி​லு‌ம், பொது‌க் கரு‌த்தை உரு​வா‌க்​கு‌ம் முய‌ற்​சி​க‌ள் தெ‌ன்​ப​டு​கி‌ன்​ற‌ன‌. தே‌ர்​த​லு‌க்​கு‌ப் பி‌ன் இ‌ந்​த‌க் கணி‌ப்​பு​களை ஆ‌ய்வு செ‌ய்​தா‌ல், ஆ‌ய்வு நெறி​க‌ள் எ‌ங்கே தட‌ம் புர‌ள்​கி‌ன்​ற‌ன‌ எ‌ன்​பதை உணர  முடி​யு‌ம்.

  ​பி​ழை‌க்​கு‌க் கார​ண‌ம் எ‌ன்​ன‌?​: பு‌ள்​ளி​யி​ய‌ல் முறை‌ சா‌ர்‌ந்த கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க​ளி‌ல் பிழை நேரி​டு‌ம் சத​வி​கி​த‌ம் அனு​ம​தி‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி​ற‌து. அ‌ந்​த‌ப் பிழை சத​வி​கி​த‌ம் எ‌ல்லை மீறு‌ம்போ​து​தா‌ன் ஆ‌ய்வு முறை​மீது ச‌ந்​தே​க‌ம் ஏ‌ற்​ப​டு​கி​ற‌து. தே‌ர்​த​லு‌க்​கு‌ப் பிற‌கு  உ‌ண்மை நில​வ​ர‌த்​து​ட‌ன்  த‌ங்​க‌ள் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​களை ஒ‌ப்​பி‌ட்​டு‌ப் பா‌ர்‌க்க ஊட​க‌ங்​க‌ள் தயா​ரா​காத வரை  இ‌த்​த​கைய பிழை​க‌ள் தொட​ரு‌ம்.  இத‌ற்கு, ஊட​க‌ங்​க​ளி‌ன் அர​சி​ய‌ல் சா‌ர்பு நிலை‌ப்​பாடு, ஒரு க‌ட்சியை வெ‌ல்ல வை‌க்​கு‌ம் வ‌ர்‌த்​தக உ‌த்தி, அர​சி​ய‌ல் க‌ட்சி​க​ளி‌ன் பி‌ன்​பு​ல‌த்​து​ட‌ன் மே‌ற்காா‌ள்​ள‌ப்​ப​டு‌ம் கணி‌ப்​பு​க‌ள், தவறான‌ தர​வு​க‌ள் சேக​ரி‌ப்பு, ம‌க்​களை முழு​மை​யா​க‌ப் பிர​தி​ப​லி‌க்​கு‌ம் வகை​யி​லா​ன‌​தாக அ‌ல்​லா​ம‌ல் மே‌ற்காா‌ள்​ள‌ப்​ப​டு‌ம் கணி‌ப்​பு​க‌ள் போ‌ன்​ற‌​வையே கார​ண‌ம். 

  6.27 கோடி வா‌க்​கா​ள‌ர்​களைக் கொ‌ண்ட தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் சுமா‌ர் 5,000 முத‌ல் ஒரு ல‌ட்ச‌ம் வரை​யி​லான‌ மாதி​ரி​களைச் சேக​ரி‌த்து உ‌ண்​மை​யான‌ ம‌க்​க‌ள் கரு‌த்​தை‌ப் பதிவு செ‌ய்ய முடி​யாது எ‌ன்ற‌ உ‌ண்​மையை முத​லி‌ல் நா‌ம் புரி‌ந்​துகாா‌ள்ள வே‌ண்​டு‌ம். 

  ஏனெ​னி‌ல், பெரு‌ம்​பா​லான‌ கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள், எளி​தி‌ல் அணு​க‌க் கூடி​ய​வ‌ர்​க​ளி​ட‌ம் ம‌ட்டுமே பெற‌‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​ற‌ன‌. தொலை​தூ​ர‌க் கிரா​ம‌ங்​க‌ள், மலை‌க்​கி​ரா​ம‌ங்​க​ளி‌ல் வா‌ழ்​வோ​ரி‌ன் கரு‌த்​து​க​ளு‌ம், விளி‌ம்​பு​நிலை ம‌க்​க​ளி‌ன் கரு‌த்​து​க​ளு‌ம் பெற‌‌ப்​ப​டாத கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் முழுமை பெறு​வ​தி‌ல்லை.

  தவிர, உ‌ள்நோ‌க்​க‌த்​து​டனோ, ஒரு​சா‌ர்​பு​டனோ மே‌ற்காா‌ள்​ள‌ப்​ப​டு‌ம் எ‌ந்​த‌ச் செய​லு‌ம் உ‌ண்​மை​யான‌ பலனை‌ அளி‌ப்​ப​தி‌ல்லை. அத​னேயே ம‌க்​க‌ள்  கரு‌த்​து‌த் திணி‌ப்​பு​க‌ள் எ‌ன்​கி‌ன்​ற‌​ன‌‌ர். 

  அத​னா‌ல்​தா‌ன் தே‌ர்​த‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க​ளு‌க்கு தடை விதி‌க்க வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்ற‌ கோரி‌க்​கை​க‌ள் எழு​கி‌ன்​ற‌ன‌. எனி​னு‌ம், ஊடக சுத‌ந்​தி​ர‌ம் எ‌ன்ற‌ கவ​ச‌த்​தி‌ன் பி‌ன்னே‌ ஒளி‌ந்​துகாா‌ள்​ளு‌ம் சுய​நல ஊட​க‌ங்​க​ளா‌ல் இத​ழி​ய‌ல் த‌ர்​ம‌ம் சீ‌ர்​கு​லை​கி​ற‌து.

  த‌ற்போ​தைய தே‌ர்​த‌ல் முறை​யி‌ல் வெ‌ல்​லு‌ம் வா‌ய்‌ப்​பு‌ள்ள க‌ட்சி எ‌ன்ற‌ தோ‌ற்​ற‌‌த்தை உரு​வா‌க்​கு​வதே மு‌க்​கி​ய​மா​ன‌​தாக உ‌ள்​ளது. அ‌ப்போ​து​தா‌ன் யாரு‌க்கு வா‌க்​க​ளி‌ப்​பது எ‌ன்ற‌ தடு​மா‌ற்​ற‌‌த்​தி‌ல் இரு‌க்​கு‌ம் நடு‌த்​தர வா‌க்​கா​ள‌ர்​களைக் கவர முடி​யு‌ம். அத‌ற்​காக, ஊட​க‌ங்​களை விலை​பே​சு‌ம்  அர​சி​ய‌ல் க‌ட்சி​க​ளு‌க்​கு‌த் துணைபோ​வ​தாக, தே‌ர்​த‌ல் கரு‌த்​து‌க் கணி‌ப்​பு​க‌ள் மாறி வரு​கி‌ன்​ற‌​ன‌வோ எ‌ன்ற‌ புகா​ரை‌ப் புற‌‌ந்​த‌ள்ள முடி​ய​வி‌ல்லை. 

  உங்கள் கருத்துகள்

  Disclaimer : We respect your thoughts and views! But we need to be judicious while moderating your comments. All the comments will be moderated by the dinamani.com editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks. Try to avoid outside hyperlinks inside the comment. Help us delete comments that do not follow these guidelines.

  The views expressed in comments published on dinamani.com are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of dinamani.com or its staff, nor do they represent the views or opinions of The New Indian Express Group, or any entity of, or affiliated with, The New Indian Express Group. dinamani.com reserves the right to take any or all comments down at any time.

  kattana sevai
  ->
  flipboard facebook twitter whatsapp