வார பலன்கள் (ஆகஸ்ட் 23 - ஆகஸ்ட் 29)

இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளும் ராசிகளில் உங்க ராசி இருக்கா?