உத்தரகோசமங்கையில் மரகத நடராஜருக்கு சந்தனக் களைப்பு தரிசனம்!

உத்தரகோசமங்கையில் மரகத நடராஜருக்கு சந்தனக் களைப்பு தரிசனம்!